Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2022

19 kwietnia 2022

Operacje rynkowe

Linie płynnościowe w euro dla banków centralnych spoza strefy euro

28 marca 2022 EBC ogłosił, że przedłuża istniejące tymczasowe linie repo dla banków centralnych spoza strefy euro do 15 stycznia 2023 na podstawie wniosków otrzymanych od banków centralnych Węgier, Albanii, Republiki Macedonii Północnej i Republiki San Marino. Ogłosił także ustanowienie nowej linii swapowej między EBC a Narodowym Bankiem Polskim. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiany dotyczące rozdziału łącznego limitu Eurosystemu dla pożyczek papierów wartościowych z zabezpieczeniem gotówkowym między krajowe banki centralne i EBC

31 marca 2022 Rada Prezesów postanowiła na nowo rozdzielić łączny limit Eurosystemu – wynoszący 150 mld euro – dla pożyczek papierów wartościowych z zabezpieczeniem gotówkowym między krajowe banki centralne i EBC, opierając się zarówno na poziomie korzystania z programów pożyczek papierów wartościowych w przeszłości, jak i na udziale poszczególnych członków Eurosystemu w zasobach papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów i nadzwyczajnego programu skupu aktywów w czasie pandemii. Stosownie zaktualizowano informacje na stronie EBC w sekcji poświęconej pożyczkom papierów wartościowych.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Raport na temat integracji i struktury finansowej w strefie euro

1 kwietnia 2022 Rada Prezesów zatwierdziła raport pt. „Financial Integration and Structure in the Euro Area” i wyraziła zgodę na jego publikację. Ukazuje się on co dwa lata – obecnie po raz drugi – i jest poświęcony integracji finansowej, zmianom w strukturze finansowej oraz procesowi rozwoju i modernizacji rynku finansowego. Do omawianych w nim zagadnień należą także wybrane obszary polityki dotyczącej sektora finansowego, zwłaszcza kwestie związane z europejską unią bankową i unią rynków kapitałowych. Raportkomunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

25 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/12 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie udzielania zezwoleń instytucjom kredytowym na świadczenie usług finansowania społecznościowego w Bułgarii

28 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/13 wydaną na wniosek ministra finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148

11 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/14.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas

29 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2022/15 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas.

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

5 kwietnia 2022 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2022/16 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska.

Nadzór Bankowy EBC

Zaktualizowane zasady EBC dotyczące opcji i swobód uznania w ramach nadzoru

25 marca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie zmian aktualizujących zasady określające, jak EBC w ramach nadzoru nad bankami wykonuje opcje i swobody uznania. Aktualizacja następuje po konsultacjach publicznych, które zakończyły się 30 sierpnia 2021. Zmienione zasady są ujęte w czterech instrumentach: a) przewodniku EBC z wytycznymi dla wspólnych zespołów nadzorczych dotyczącymi wykonywania opcji i swobód uznania w stosunku do poszczególnych instytucji istotnych; b) rozporządzeniu EBC/2022/14 zmieniającym rozporządzenie EBC/2016/4 w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii; c) zaleceniu EBC/2022/13 zmieniającym zalecenie EBC/2017/10 w sprawie wspólnych specyfikacji dla wykonywania niektórych opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji; d) wytycznych EBC/2022/12 zmieniających wytyczne EBC/2017/9 w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji. Komunikat prasowy na ten temat jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Pismo do banków w sprawie finansowania lewarowanego

28 marca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o skierowanie do prezesów instytucji istotnych pisma zatytułowanego „Leveraged transactions – supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking” oraz wobec publikacji tego pisma. Pismo jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie wspólnej metodyki oceny do celów udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12)

6 kwietnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że EBC przestrzega wytycznych EUNB w sprawie wspólnej metodyki oceny do celów udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). Przestrzeganie wytycznych przez EBC deklaruje się w granicach krajowych przepisów transponujących dyrektywę 2013/36/UE i bez uszczerbku dla tych przepisów, a także w granicach mandatu EBC w zakresie nadzoru ostrożnościowego, określonego w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi. W przypadkach gdy procedury przewidziane w tych wytycznych odnoszą się do zadań nadzorczych, które nie zostały powierzone EBC, może być konieczne, by decyzje EBC opierały się na ustaleniach i ocenach przekazanych mu przez inne organy.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami