Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cinntí arna ndéanamh ag Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh (sa bhreis ar chinntí maidir le socrú rátaí úis)

Aibreán 2022

19 Aibreán 2022

Oibríochtaí margaidh

Línte leachtachta euro le bainc cheannais nach bhfuil sa limistéar euro

An 28 Márta 2022, d’fhógair an Banc Ceannais Eorpach go gcuirfí síneadh go dtí an 15 Eanáir 2023 le línte comhaontaithe ceannaigh sealadacha a bhí ann cheana le bainc cheannais nach bhfuil sa limistéar euro, tar éis dó iarratais a fháil ó bhainc ceannais san Ungáir, san Albáin, i bPoblacht na Macadóine agus i bPoblacht San Mairíne. D’fhógair sé freisin go gcuirfí líne bhabhtála ar bun idir an Banc Ceannais Eorpach agus Narodowy Bank Polski. Tá preasráiteas lena mbaineann ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Coigeartuithe ar dháileadh teorainn chomhiomlán an Eurochórais ar iasachtú urrús i gcoinne comhthaobhacht in airgead tirim le haghaidh na mbanc ceannais náisiúnta (BCNanna) agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh

An 31 Márta 2022, chinn an Chomhairle Rialaithe uasmhéid teorainn €150 billiún an Eurochórais ar iasachtú urrús i gcoinne comhthaobhacht in airgead tirim le haghaidh na BCNanna agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh a ath-leithdháileadh, bunaithe ar theaglaim d’úsáid saoráidí iasachtaithe urrús san am atá caite, agus de na scaireanna atá ag baill an Eurochórais i sealúchais arna bhfáil faoin gclár ceannaithe sócmhainní nó faoin gclár ceannaigh le haghaidh éigeandáil na paindéime. Tá nuashonrú déanta dá réir sin ar an bhfaisnéis lena mbaineann ar an rannóg iasachtaithe urrús ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Beartas macrastuamachta agus cobhsaíocht airgeadais

Tuarascáil ar chomhtháthú airgeadais agus ar struchtúr airgeadais sa limistéar euro

An 1 Aibreán 2022, d’fhormheas an Chomhairle Rialaithe tuarascáil dar teideal “Comhtháthú Airgeadais agus Struchtúr Airgeadais sa Limistéar Euro” agus rinne sí a foilsithe a údarú. Is é seo an dara leagan den fhoilseachán débhliantúil seo ina ndírítear ar chomhtháthú airgeadais, ar athruithe sa struchtúr airgeadais agus ar phróisis na forbartha airgeadais agus an nuachóirithe. Pléitear beartais airgeadais ar leith ann freisin, go háirithe iad sin a bhaineann leis an aontas baincéireachta Eorpach agus le haontas na margaí caipitil. Tá an tuarascáil agus an preasráiteas lena mbaineann ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Comhairle maidir le reachtaíocht

Tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach

An 25 Márta 2022, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/12 ar iarratas ó Pharlaimint na hEorpa agus ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le húdarú d’institiúidí creidmheasa seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar sa Bhulgáir

An 28 Márta 2022, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/13 ar iarratas ó Aire Airgeadais na Bulgáire.

Tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann cibearshlándála ar fud an Aontais, lena n-aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148

An 11 Aibreán 2022, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/14.

Rialachas corparáideach

Moladh do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Lietuvos bankas

An 29 Márta 2022, ghlac an Chomhairle Rialaithe Moladh BCE/2022/15 do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Lietuvos bankas.

Moladh do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Národná banka Slovenska

An 5 Aibreán 2022, ghlac an Chomhairle Rialaithe Moladh BCE/2022/16 do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Národná banka Slovenska.

Maoirseacht baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Beartais nuashonraithe de chuid an Bhainc Ceannais Eorpaigh maidir le roghanna agus discréidí maoirseachta

An 25 Márta 2022, níor chuir an Chomhairle Rialaithe in aghaidh togra ón mBord Maoirseachta nuashonraithe a ghlacadh ar bheartais ina ndéantar achoimre ar an mbealach a bhfeidhmíonn sé roghanna agus discréidí nuair a bhíonn maoirseacht á déanamh aige ar bhainc. Tógadh na hathbhreithnithe isteach i ndiaidh comhairliúchán poiblí ar tháinig críoch leis an 30 Lúnasa 2021. Leagtar na beartais nuashonraithe amach i gceithre ionstraim: (I) Treoirleabhar ón mBanc Ceannais Eorpach ina gcuirtear treoir ar fáil do Chomhfhoirne Maoirseachta roghanna agus discréidí a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás maidir le hinstitúidí suntasacha; (ii) Rialachán BCE/2022/14 lena leasaítear Rialachán BCE/2016/4 maidir le feidhmiú roghanna agus discréidí atá ar fáil i ndlí an Aontais; (iii) Moladh BCE/2022/13 lena leasaítear Moladh BCE/2017/10 maidir le comhshonraíochtaí le haghaidh feidhmiú roinnt roghanna agus discréidí atá ar fáil i ndlí an Aontais ag údaráis inniúla náisiúnta maidir le hinstitiúidí ar lú a suntas; agus (iv) Treoirlíne BCE/2022/12 lena leasaítear Treoirlíne BCE/2017/9 maidir le feidhmiú roghanna agus discréidí atá ar fáil i ndlí an Aontais ag údaráis inniúla náisiúnta maidir le hinstitiúidí ar lú a suntas. Tá an preasráiteas lena mbaineann ar fáil ar shuíomh gréasáin maoirseachta baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Litir chuig bainc maidir le maoiniú giaráilte

An 28 Márta 2022, níor chuir an Chomhairle Rialaithe i gcoinne togra ón mBord Maoirseachta litir a dhíriú ar phríomhoifigigh feidhmiúcháin in institiúidí suntasacha dar teideal “Idirbhearta giaráilte – ionchais mhaoirseachta maidir le ceapadh agus oibriú creataí inghlacthachta riosca agus ardleibhéal glactha riosca” agus níor chuir sí i gcoinne a foilsithe. Tá an litir ar fáil ar shuíomh gréasáin maoirseachta baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Comhlíonadh Threoirlínte an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh maidir le comh‑mhodheolaíocht measúnuithe le haghaidh údarú a dheonú mar institiúid creidmheasa faoi Airteagal 8(5) de Threoir 2013/36/AE (ÚBE/GL/2021/12)

An 6 Aibreán 2022, níor chuir an Chomhairle Rialaithe i gcoinne togra ón mBord Maoirseachta fógra a chur chuig ÚBE go gcomhlíonann an Banc Ceannais Eorpach Treoirlínte ÚBE maidir le comh‑mhodheolaíocht le haghaidh údarú a dheonú mar institiúid creidmheasa faoi Airteagal 8(5) de Threoir 2013/36/AE (ÚBE/GL/2021/12). Dearbhaítear comhlíonadh an Bhainc Ceannais Eorpaigh laistigh de theorainn na bhforálacha náisiúnta lena dtrasuítear Treoir 2013/36/AE, agus gan dochar dóibh, agus laistigh de shainordú maoirseachta stuamachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2013 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta na n‑institiúidí creidmheasa. I gcás ina mbaineann na nósanna imeachta a shamhlaítear sna Treoirlínte seo le cúraimí maoirseachta nach dtugtar don Bhanc Ceannais Eorpach, d’fhéadfadh sé gur ghá don Bhanc Ceannais Eorpach brath ar thorthaí agus ar mheasúnaithe arna gcur ar fáil don Bhanc Ceannais Eorpach ag údaráis eile.

TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa