Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. balandžio mėn.

2022 m. balandžio 19 d.

Rinkos operacijos

Likvidumo euru palaikymo linijos su ne euro zonos centriniais bankais

2022 m. kovo 28 d. ECB paskelbė, kad, reaguodamas į Vengrijos, Albanijos, Šiaurės Makedonijos Respublikos ir San Marino Respublikos centrinių bankų prašymus, iki 2023 m. sausio 15 d. pratęsia esamas laikinas atpirkimo sandorių linijas su ne euro zonos centriniais bankais. ECB taip pat paskelbė atidarantis naują apsikeitimo sandorių liniją – su Narodowy Bank Polski. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pakoreguotas bendro Eurosistemos vertybinių popierių skolinimo operacijose grynaisiais pinigais teikiamo įkaito limito paskirstymas nacionaliniams centriniams bankams (NCB) ir ECB

2022 m. kovo 31 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą pakoreguoti bendro Eurosistemos vertybinių popierių skolinimo operacijose grynaisiais pinigais teikiamo įkaito limito – 150 mlrd. eurų – paskirstymo NCB ir ECB principą – limitas bus paskirstomas pagal tai, kiek ankstesniais laikotarpiais buvo naudotasi vertybinių popierių skolinimo galimybėmis, ir pagal Eurosistemos narių dalis vertybinių popierių portfelyje, įsigytame pagal turto pirkimo programą ir (arba) specialiąją pandeminę pirkimo programą. Atnaujinta informacija apie tai paskelbta vertybinių popierių skolinimo temai skirtoje ECB interneto svetainės rubrikoje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Ataskaita apie finansinę integraciją ir struktūrą euro zonoje

2022 m. balandžio 1 d. Valdančioji taryba patvirtino ataskaitą „Finansinė integracija ir struktūra euro zonoje“ ir davė leidimą ją paskelbti. Tai jau antroji tokia ataskaita (rengiama kas dvejus metus). Joje apžvelgiama finansinė integracija, finansinės struktūros pokyčiai, finansinės raidos ir modernizacijos procesas. Joje aptariamos ir kai kurios finansinio sektoriaus politikos kryptys, visų pirmą susijusios su Europos bankų sąjunga ir kapitalo rinkų sąjunga. Ataskaita ir pranešimas spaudai šia tema paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje

2022 m. kovo 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/12 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl leidimo kredito įstaigoms teikti sutelktinio finansavimo paslaugas Bulgarijoje

2022 m. kovo 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/13 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148

2022 m. balandžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/14.

ECB valdymas

Rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus

2022 m. kovo 29 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2022/15, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus.

Rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus

2022 m. balandžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2022/16, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus.

ECB bankų priežiūra

Atnaujinta ECB pozicija dėl priežiūros institucijų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra

2022 m. kovo 25 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti atnaujintą poziciją dėl to, kaip ECB, vykdydamas bankų priežiūrą, naudojasi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra. Pozicija atnaujinta po viešų konsultacijų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 30 d. Atnaujinta pozicija išdėstyta keturiuose dokumentuose: i) ECB vadove, kuriame pateikiamos gairės jungtinėms priežiūros grupėms, kaip naudotis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra kiekvienu konkrečiu atveju vykdant svarbių įstaigų priežiūrą; ii) Reglamente ECB/2022/14, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ECB/2016/4 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra; iii) Rekomendacijoje ECB/2022/13, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2017/10 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų; iv) Gairėse ECB/2022/12, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2017/9 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Laiškas bankams dėl finansavimo skolintomis lėšomis

2022 m. kovo 28 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui kreiptis į svarbių įstaigų vadovus laišku dėl finansavimo skolintomis lėšomis sandorių ir priežiūrinių lūkesčių dėl norimos prisiimti rizikos tvarkos rengimo ir įgyvendinimo bei aukšto prisiimamos rizikos lygio ir davė leidimą šį laišką paskelbti. Laiškas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl bendros vertinimo metodikos, taikomos išduodant kredito įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnio 5 dalį (EBA/GL/2021/12), laikymasis

2022 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad ECB laikosi EBI gairių dėl bendros vertinimo metodikos, taikomos išduodant kredito įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnio 5 dalį (EBA/GL/2021/12). ECB pareiškė, kad gairių laikosi neperžengdamas nacionalinės teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkelta Direktyva 2013/36/ES, nustatytų ribų ir nepažeisdamas jų nuostatų bei neviršydamas ECB suteiktų prudencinės priežiūros įgaliojimų, apibrėžtų 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika. Kai šiose Gairėse numatytos procedūros yra susijusios su priežiūros uždaviniais, kurie ECB nėra pavesti, ECB sprendimus gali tekti priimti remiantis kitų institucijų nustatytais faktais ir pateiktais vertinimais.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai