Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2022

19. apríla 2022

Operácie na trhu

Eurové likviditné linky pre centrálne banky krajín mimo eurozóny

Dňa 28. marca 2022 ECB v nadväznosti na žiadosti centrálnych bánk Maďarska, Albánska, Severomacedónskej republiky a Sanmarínskej republiky oznámila predĺženie existujúcich dočasných repo liniek s centrálnymi bankami krajín mimo eurozóny do 15. januára 2023. Oznámila tiež zriadenie novej swapovej linky medzi ECB a Narodowy Bank Polski. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Úprava rozdelenia agregátneho limitu Eurosystému týkajúceho sa pôžičiek cenných papierov zabezpečených hotovostným kolaterálom medzi národné centrálne banky a ECB

Dňa 31. marca 2022 sa Rada guvernérov rozhodla upraviť rozdelenie agregátneho limitu Eurosystému vo výške 150 mld. € týkajúceho sa pôžičiek cenných papierov zabezpečených hotovostným kolaterálom medzi národné centrálne banky a ECB, a to na základe využívania mechanizmu pôžičiek cenných papierov v minulosti a podielov členov Eurosystému na cenných papieroch nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív, resp. núdzového pandemického programu nákupu aktív. Súvisiace informácie na internetovej stránke ECB venovanej pôžičkám cenných papierov boli zodpovedajúcim spôsobom aktualizované.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Správa o finančnej integrácii a štruktúre v eurozóne

Dňa 1. apríla 2022 Rada guvernérov prijala správu „Financial Integration and Structure in the Euro Area“ a schválila jej zverejnenie. Druhé vydanie tejto správy, ktorá vychádza každé dva roky, sa zameriava na finančnú integráciu, zmeny finančnej štruktúry a proces rozvoja a modernizácie vo finančnom sektore. Analyzuje tiež vybrané politiky finančného sektora, predovšetkým v oblasti európskej bankovej únie a únie kapitálových trhov. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/12 dňa 25. marca 2022 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k udeľovaniu povolení úverovým inštitúciám na poskytovanie služieb hromadného financovania v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/13 dňa 28. marca 2022 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/14 dňa 11. apríla 2022.

Riadenie

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas

Dňa 29. marca 2022 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2022/15 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas.

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska

Dňa 5. apríla 2022 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2022/16 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska.

Bankový dohľad ECB

Aktualizácia politík ECB týkajúcich sa možností a právomocí v oblasti dohľadu

Dňa 25. marca 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať aktualizované politiky, ktoré objasňujú, ako ECB využíva možnosti a právomoci v rámci dohľadu nad bankami. Ich revízii predchádzala verejná konzultácia, ktorá trvala do 30. augusta 2021. Aktualizované politiky sú stanovené v štyroch nástrojoch: i) vo všeobecných zásadách ECB s pokynmi pre spoločné dohliadacie tímy, ktoré možnosti a právomoci využívajú individuálne v rámci bežného dohľadu nad významnými inštitúciami; ii) v nariadení ECB/2022/14, ktorým sa mení nariadenie ECB/2016/4 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie; iii) v odporúčaní ECB/2022/13, ktorým sa mení odporúčanie ECB/2017/10 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám; a iv) v usmernení ECB/2022/12, ktorým sa mení usmernenie ECB/2017/9 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

List bankám vo veci financovania s pákovým efektom

Dňa 28. marca 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad adresovať výkonným riaditeľom významných inštitúcií list s názvom „Leveraged transactions – supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking“ (transakcie s pákovým efektom – očakávania dohľadu týkajúce sa koncepcie a fungovania rámcov rizikových preferencií a vysokej úrovne riskovania), ani proti jeho zverejneniu. List je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o spoločnej metodike posudzovania na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie podľa článku 8 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ (EBA/GL/2021/12)

Dňa 6. apríla 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa riadi usmerneniami EBA o spoločnej metodike posudzovania na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie podľa článku 8 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ (EBA/GL/2021/12). ECB súlad deklaruje v medziach vnútroštátnych ustanovení transponujúcich smernicu 2013/36/EÚ a bez toho, aby tieto boli dotknuté, ako aj v medziach prudenciálneho mandátu ECB v oblasti dohľadu, stanoveného v nariadení Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa ECB poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami. V prípadoch, keď sa postupy stanovené v týchto usmerneniach týkajú úloh dohľadu, ktorými ECB nie je poverená, sa môžu jej rozhodnutia opierať o zistenia a hodnotenia, ktoré jej poskytnú ďalšie orgány.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá