Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2022

19. dubna 2022

Tržní operace

Eurové likviditní linky s centrálními bankami mimo eurozónu

ECB oznámila 28. března 2022 prodloužení stávajících dočasných repo linek s centrálními bankami mimo eurozónu do 15. ledna 2023, a to na základě žádostí obdržených od centrálních bank Maďarska, Albánie, Republiky Severní Makedonie a Republiky San Marino. Dále oznámila zřízení nové swapové linky mezi ECB a Narodowy Bank Polski. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Úprava rozdělení celkového limitu Eurosystému pro zápůjčky cenných papírů proti hotovostnímu zajištění mezi národní centrální banky a ECB

Rada guvernérů rozhodla 31. března 2022 přerozdělit celkový limit Eurosystému ve výši 150 mld. EUR pro zápůjčky cenných papírů proti hotovostnímu zajištění mezi národní centrální banky a ECB, a to na základě kombinace dřívějšího využívání zápůjček cenných papírů a podílů členů Eurosystému na aktivech získaných v rámci programu nákupu aktiv a nouzového pandemického programu nákupu aktiv. V tomto smyslu jsou aktualizovány i související informace v sekci internetových stránek ECB věnovaných zápůjčkám cenných papírů.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Zpráva o finanční integraci a strukturách v eurozóně

Rada guvernérů schválila 1. dubna 2022 zprávu „Financial Integration and Structure in the Euro Area“ a její zveřejnění. Jedná se o její druhé vydání a tato publikace s dvouletým cyklem se zaměřuje na finanční integraci, změny ve finanční struktuře a na proces finančního vývoje a modernizace. Zpráva se rovněž zabývá vybranými politikami ve finančním sektoru, a to zejména v souvislosti s evropskou bankovní unií a unií kapitálových trhů. Uvedená zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

Rada guvernérů přijala 25. března 2022 stanovisko CON/2022/12 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k udělování povolení úvěrovým institucím k poskytování služeb skupinového financování v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 28. března 2022 stanovisko CON/2022/13 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

Rada guvernérů přijala 11. dubna 2022 stanovisko CON/2022/14.

Správa a řízení

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 29. března 2022 doporučení ECB/2022/15 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas.

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska

Rada guvernérů přijala 5. dubna 2022 doporučení ECB/2022/16 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska.

Bankovní dohled ECB

Aktualizované politiky ECB týkající se možností a případů vlastního uvážení

Rada guvernérů nevznesla 25. března 2022 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout aktualizace politik upravujících způsob, jakým ECB při výkonu dohledu nad bankami uplatňuje možnosti a případy vlastního uvážení. Revize navazují na veřejnou konzultaci, která skončila 30. srpna 2021. Aktualizované politiky jsou rozloženy do čtyřech nástrojů: i) všeobecné zásady ECB obsahující politické pokyny pro společné týmy dohledu při individuálním uplatňování možností a případů vlastního uvážení ve vztahu k významným institucím; ii) nařízení ECB/2022/14, kterým se mění nařízení ECB/2016/4 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie; iii) doporučení ECB/2022/13, kterým se mění doporučení ECB/2017/10 o společných specifikacích pro uplatňování některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím; a iv) obecné zásady ECB/2022/12, kterými se mění obecné zásady ECB/2017/9 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dopis bankám o pákovém financování

Rada guvernérů nevznesla 28. března 2022 námitky k návrhu Rady dohledu oslovit generální ředitele významných institucí dopisem s názvem „Leveraged transactions – supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking“ a zveřejnit jej. Dopis je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

Rada guvernérů nevznesla 6. dubna 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že se ECB bude řídit obecnými pokyny EBA ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12). Dodržování ze strany ECB je deklarováno v mezích vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí směrnice 2013/36/EU, a v mezích mandátu ECB v oblasti obezřetnostního dohledu, jak je definován v nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi. V případech, v nichž se postupy předpokládané v těchto obecných zásadách vztahují k úkolům dohledu, které ECB svěřeny nebyly, může být nutné, aby se rozhodnutí ECB opírala o zjištění a hodnocení poskytnutá ECB jinými orgány.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média