European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2021 г.

14 май 2021 г.

Пазарни операции

Изменение на решението за третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране

На 30 април 2021 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2021/752 (ЕЦБ/2021/21) за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (Решение за TLTRO-III). Измененията i) засягат режима на санкции в случая, когато участниците в TLTRO-III не предоставят своевременно изискваните отчети и одити, ii) включват разпоредби относно третирането на корпоративни реорганизации след 31 март 2021 г. за целите на изчисляването на лихвените проценти по TLTRO-III и iii) съдържат някои пояснения, счетени за необходими от съображения за правна сигурност. Неофициалната консолидирана версия на Решението за TLTRO-III и преработеният указателен календар за TLTRO-III са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Актуализация на третирането на съотношението на ливъридж в рамката за контрагенти по операции по паричната политика на Евросистемата

На 6 май 2021 г. Управителния съвет прие Насоки ЕЦБ/2021/23 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки за Общата документация). В резултат от изменението съотношението на ливъридж става задължително изискване към собствения капитал от Стълб I съгласно Регламента за капиталовите изисквания. Изискването ще се прилага от 28 юни 2021 г. Изменящите Насоки и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – май 2021 г.

На 12 май 2021 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2021 г.“. В това издание се прави оценка на последствията от продължаващата пандемия за функционирането на финансовия пазар, устойчивостта на дълга, рентабилността на банките и небанковия финансов сектор. Излагат се въпроси по политиките в краткосрочен и средносрочен план. В прегледа са включени и две тематични статии. В първата се разглеждат въпроси за финансовата стабилност, породени от превръщането на фирми в зомбита, а във втората се прави оценка на последиците от риска, свързан с климата, за финансовата стабилност. Предвижда се „Преглед на финансовата стабилност – май 2021 г.“ да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 19 май 2021 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменения на Регламента относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи

На 29 април 2021 г. Управителният съвет прие Регламент (ЕС) 2021/728 (ЕЦБ/2021/17) за изменение на Регламент (ЕС)) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28) относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (Регламент за СВПС) и изменения на две свързани решения за изпълнение – Решение (ЕС) 2021/729 (ЕЦБ/2021/18) и Решение (ЕС) 2021/730 (ЕЦБ/2021/19). Правните актове бяха финализирани след приключването на публична консултация, която се проведе от 27 ноември 2020 г. до 8 януари 2021 г. Измененията в Регламента за СВПС изясняват критериите, по които се определя компетентен орган, въвеждат гъвкава и перспективно ориентирана методология за определянето на платежни системи като системно важни и посочват процедурите, които трябва да се спазват преди и след като Управителният съвет приеме решение за определянето на платежна система като системно важна. Повече информация за измененията по отношение на СВПС можете да намерите на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

На 28 април 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/15 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно свободата на информацията

На 30 април 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/16 по искане на Федералното канцлерство на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на някои кредити и прилагането на изискванията за минимални резерви от Narodowy Bank Polski

На 7 май 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/17 по искане на Министерството на финансите на Полша.

Административно управление

Графици на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2022 г.

На 23 април 2021 г. Управителният съвет одобри графика на своите заседания през 2022 г. Генералният съвет също одобри графика на своите заседания за същата година. И двата графика са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Действащ председател на Конференцията за човешките ресурси

На 28 април 2021 г. Управителният съвет назначи г-жа Илдико Рацне Сьоке, началник отдел „Управление на таланта“ в генерална дирекция „Човешки ресурси“ на ЕЦБ, за действащ председател на Конференцията за човешките ресурси, считано от 1 юни 2021 г., до назначаването на нов генерален директор на ГД „Човешки ресурси“.

Препоръка до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska

На 6 май 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/22 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska. Препоръката ще бъде публикувана скоро в EUR-Lex.

Статистика

Изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на тримесечните финансови сметки

На 29 април 2021 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2021/20 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки. Изменението има за цел да гарантира, че тримесечните финансови сметки остават релевантни за икономическите анализи на ЕЦБ и националните централни банки. Въвеждат се следните промени: по-подробна разбивка на сектор „други финансови институции“, който става все по-важен за анализа на секторното финансиране и взаимосвързаност; нова разбивка на преките чуждестранни инвестиции по избрани финансови инструменти, която е необходима за по-задълбочено разбиране на ефектите от глобализацията; задължително отчитане на данни за подсектора на централните банки, така че да се уловят всички релевантни национални изисквания за отчетност; допълнителни разбивки на финансови инструменти за застраховките „живот“ и пенсионните права. Измененият правен акт ще бъде публикуван скоро в EUR-Lex.

Международно и европейско сътрудничество

Двадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 12 май 2021 г. Управителният съвет одобри двадесетия годишен преглед на международната роля на еврото и разреши публикуването му. В доклада се представя преглед на тенденциите в използването на еврото от резиденти извън еврозоната през 2020 г. Той съдържа и три тематични статии, в които се разглеждат: i) последиците за международната роля на еврото от действията на ЕС и ЕЦБ в отговор на пандемията; ii) потенциалното въздействие от емитирането на цифрова валута на централната банка върху международната роля на паричните единици; и iii) нов набор от данни, който позволява задълбочено и актуално разглеждане на използването на основните валути при фактурирането в световната търговия. Предвижда се докладът да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 2 юни 2021 г.

Банков надзор в ЕЦБ

Нови надзорни компетенции на ЕЦБ съгласно Регламента за секюритизациите

На 7 май 2021 г. Управителният съвет реши, че надзорът върху изискванията по членове 6–8 от Регламента за секюритизациите, свързани със запазване на риска, прозрачността и забраната за пресекюритизация, представлява пруденциална задача, следователно се счита, че този надзор е в компетентността на ЕЦБ. Повече информация за надзорния модел ще бъде представена през следващите месеци. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите