European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2021

14. mai 2021

Turuoperatsioonid

Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmandat seeriat (TLTRO-III) käsitleva otsuse muutmine

30. aprillil 2021 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2021/752 (EKP/2021/21), millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta. Sellega i) muudetakse sanktsioneerimise korda juhul, kui TLTRO-III operatsioonides osalejad ei esita aruandeid ja audiitorhinnanguid ettenähtud tähtajaks; ii) lisatakse sätted, mis reguleerivad pärast 31. märtsi 2021 toimunud äriühingute ümberkorraldamiste käsitlemist TLTRO-III intressimäärade arvutamisel, ning iii) lisatakse mõned õiguskindluse seisukohalt vajalikuks peetavad täpsustused. TLTRO-III operatsioone käsitleva otsuse mitteametlik konsolideeritud versioon ja TLTRO-III operatsioonide esialgne läbivaadatud ajakava on kättesaadavad EKP veebilehel.

Finantsvõimenduse määra käsitlemisega seotud ajakohastus eurosüsteemi rahapoliitika raamistikus

6. mail 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2021/23, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis). Muudatuse tulemusel kehtestatakse finantsvõimenduse määr kapitalinõuete määruse kohaselt 1. samba omavahendite siduva nõudena ning uus kord hakkab kehtima alates 28. juunist 2021. Muutev suunis ja seonduv pressiteade on kättesaadavad EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2021

12. mail 2021 andis EKP nõukogu loa avaldada dokument „Financial Stability Review – May 2021” („Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2021”). Selles analüüsitakse praeguse pandeemiaolukorra mõju finantsturgude toimimisele, võla jätkusuutlikkusele, pankade kasumlikkusele ja pangandusvälisele finantssektorile ning sõnastatakse nii lühemat kui ka keskpikka perspektiivi puudutavad poliitikakaalutlused. Peale selle sisaldab ülevaade kahte artiklit. Esimeses käsitletakse finantsstabiilsusega seotud kaalutlusi, mis tulenevad zombiettevõtete tekkest. Teises artiklis analüüsitakse kliimariskide mõju finantsstabiilsusele. Finantsstabiilsuse ülevaade (mai 2021) on kavas EKP veebilehel avaldada 19. mail 2021.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Muudatused EKP määruses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta

29. aprillil 2021 võttis EKP nõukogu vastu määruse (EL) 2021/728 (EKP/2021/17), millega muudetakse määrust (EL) 795/2014 (EKP/2014/28) süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta. Ühtlasi on kahe seonduva rakendusotsuse muutmiseks vastu võetud otsus (EL) 2021/729 (EKP/2021/18) ja otsus (EL) 2021/730 (EKP/2021/19). Õigusaktid vormistati lõplikult pärast seda, kui jõudis lõpule 27. novembrist 2020 kuni 8. jaanuarini 2021 väldanud avalik konsultatsioon. Oluliste maksesüsteemide järelevaatamise määruse muudatustega täpsustatakse pädevate asutuste määramise kriteeriumeid. Samuti kehtestatakse paindlik ja tulevikku suunatud metoodika maksesüsteemide süsteemselt olulisteks maksesüsteemideks lugemiseks ning nähakse ette nõuetekohase menetluse kord, et tagada menetlusgarantiide järgimine nii enne kui ka pärast EKP nõukogu poolt maksesüsteemi süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise otsuse tegemist. Täpsem teave oluliste maksesüsteemide järelevaatamise määruse muudatuste kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekuga hajusraamatu tehnoloogial põhinevate turutaristute katsekorra kohta

28. aprillil 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/15.

EKP arvamus teabevabaduse kohta

30. aprillil 2021 võttis EKP nõukogu Austria riigikantselei taotlusel vastu arvamuse CON/2021/16.

EKP arvamus teatud laenude andmise ja kohustusliku reservi nõude kohaldamise kohta Narodowy Bank Polski poolt

7. mail 2021 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/17.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2022. aastal

23. aprillil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks oma 2022. aasta istungite ajakava. Samuti andis enda istungite ajakavale heakskiidu EKP üldnõukogu. Mõlemad ajakavad on kättesaadavad EKP veebilehel.

Personalikonverentsi esimehe kohusetäitja

28. aprillil 2021 nimetas EKP nõukogu EKP personalikonverentsi esimehe kohusetäitjaks Ildikó Ráczné Szőke, kes on EKP personali peadirektoraadi personaliarenduse osakonna juhataja. Ta täidab esimehe kohusetäitja ametiülesandeid alates 1. juunist 2021 kuni personali peadirektoraadi uue peadirektori ametissenimetamiseni.

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta

6. mail 2021 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2021/22 Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

Statistika

Muudatus suunises EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega

29. aprillil 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2021/20, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega. Muudatuste eesmärk on tagada finantskontode kvartaliandmete jätkuv asjakohasus EKP ja riikide keskpankade tehtavates majandusanalüüsides ning need hõlmavad järgmist: muude finantsinstitutsioonide sektori üksikasjalikum jaotus (kõnealune sektor on muutunud valdkondliku rahastamise ja sektorite omavahelise seotuse analüüsi seisukohalt järjest olulisemaks); välismaiste otseinvesteeringute uus eraldiseisev jaotis teatavate finantsinstrumentide puhul (vajalik globaliseerumise mõjude paremaks mõistmiseks); kohustuslik aruandlus keskpanga allsektori kohta siseriiklike aruandlusnõuete terviklikuks täitmiseks, ning elukindlustuse ja pensioniõiguste täiendav eristus finantsinstrumentide lõikes. Muudetud õigusakt avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Kahekümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

12. mail 2021 kiitis EKP nõukogu heaks euro rahvusvahelist tähtsust käsitleva kahekümnenda aastaaruande ja andis loa see avaldada. Aruanne annab ülevaate sellest, millised muutused toimusid 2020. aastal euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Väljaanne sisaldab kolme artiklit. Esimeses käsitletakse ELi ja EKP poolt pandeemia tagajärgede ohjeldamiseks võetud poliitikameetmete toimet euro rahvusvahelisele rollile. Teises artiklis analüüsitakse keskpanga digiraha emiteerimise võimalikku mõju vääringute rahvusvahelisele tähtsusele. Kolmas artikkel vaatleb uut andmekogumit, mis pakub terviklikku ja ajakohast ülevaadet tähtsaimate vääringute kasutamisest arveldusteks maailmakaubanduses. Aruanne on kavas EKP veebilehel avaldada 2. juunil 2021.

EKP pangandusjärelevalve

Väärtpaberistamise määruse kohane EKP uus järelevalvepädevus

7. mail 2021 otsustas EKP nõukogu, et väärtpaberistamise määruse artiklites 6–8 sätestatud nõuete täitmise järelevalve kujutab endast usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning kuulub seega EKP pädevusse. Need nõuded puudutavad riski säilitamist, läbipaistvuse tagamist ning edasiväärtpaberistamise keeldu. Järelevalvemudeli täiendavad üksikasjad töötatakse välja lähikuudel. Sellekohane pressiteade on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid