European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada maijs

2021. gada 14. maijā

Tirgus operācijas

Lēmuma par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu grozījumi

Padome 2021. gada 30. aprīlī pieņēma Lēmumu (ES) 2021/752 (ECB/2021/21), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (Lēmums par ITRMO III). Ieviestās pārmaiņas 1) groza sankciju režīmu gadījumos, kad ITRMO III dalībnieki nav laikus iesnieguši prasītos pārskatus un revidentu novērtējumus, 2) ietver noteikumus par korporatīvo reorganizāciju, kas notiek pēc 2021. gada 31. marta, attiecībā uz ITRMO III procentu likmju aprēķinu un 3) sniedz dažus skaidrojumus, kas tiek uzskatīti par nepieciešamiem juridiskās noteiktības dēļ. Lēmuma par ITRMO III neoficiāla konsolidētā versija un mainītais ITRMO III indikatīvais grafiks pieejams ECB interneta vietnē.

Aktualizēta pieeja sviras rādītājam Eurosistēmas monetārās politikas darījumu partneru regulējumā

Padome 2021. gada 6. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2021/23, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (vispārējās dokumentācijas pamatnostādne). Ar šo grozījumu sviras rādītājs kļūst par saistošu 1. pīlāra pašu kapitāla prasību saskaņā ar Kapitāla prasību regulu. Šī prasība tiks piemērota ar 2021. gada 28. jūniju. Grozītā pamatnostādne un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

2021. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2021. gada 12. maijā atļāva publicēt 2021. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu". Šajā izdevumā vērtēta pašreizējās pandēmijas ietekme uz finanšu tirgu darbību, parāda ilgtspēju, banku pelnītspēju un nebanku finanšu sektoru, kā arī iezīmēti īstermiņa un vidējā termiņa politikas apsvērumi. Pārskatā iekļauti arī divi tematiski raksti – pirmajā aplūkoti ar uzņēmumu zombifikāciju saistītie finanšu stabilitātes apsvērumi, bet otrajā novērtēta ar klimata pārmaiņām saistīto risku ietekme uz finanšu stabilitāti. 2021. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu" paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2021. gada 19. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Regulas par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību grozījumi

Padome 2021. gada 29. aprīlī pieņēma Regulu (ES) 2021/728 (ECB/2021/17) ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (SNMS regula), un apstiprināja divu ar to saistīto īstenošanas lēmumu – Lēmuma (ES) 2021/729 (ECB/2021/18) un Lēmuma (ES) 2021/730 (ECB/2021/19) – grozījumus. Šo tiesību aktu izstrāde tika pabeigta pēc tam, kad noslēdzās sabiedriskā apspriešana, kas tika rīkota no 2020. gada 27. novembra līdz 2021. gada 8. janvārim. SNMS regulā veiktie grozījumi skaidrāk definē kritērijus, kas nosaka kompetentās iestādes nozīmēšanu, ievieš elastīgu un uz nākotni vērstu metodiku maksājumu sistēmu identificēšanai kā SNMS un paredz pienācīgas procedūras, kas jāievēro gan pirms, gan pēc tam, kad ECB Padome pieņem lēmumu, ar ko maksājumu sistēmu identificē kā SNMS. Sīkāka informācija par SNMS regulas grozījumiem pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izmēģinājuma režīmu attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija

Padome 2021. gada 28. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2021/15 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par informācijas brīvību Austrijā

Padome 2021. gada 30. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2021/16 pēc Austrijas Federālās kancelejas lūguma.

ECB atzinums par noteiktu kredītu izsniegšanu un to, kā Narodowy Bank Polski piemēro obligāto rezervju prasības

Padome 2021. gada 7. maijā pieņēma Atzinumu CON/2021/17 pēc Polijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2022. gada grafiks

Padome 2021. gada 23. aprīlī apstiprināja savu sanāksmju 2022. gada grafiku. Arī Ģenerālpadome apstiprināja savu sanāksmju grafiku šim gadam. Abi grafiki pieejami ECB interneta vietnē.

Cilvēkresursu konferences priekšsēdētāja vietas izpildītāja

Padome 2021. gada 28. aprīlī iecēla ECB Cilvēkresursu Ģenerāldirektorāta Talantu vadības nodaļas vadītāju Ildiko Rāčni Sēki (Ildikó Ráczné Szőke) par Cilvēkresursu konferences priekšsēdētāja vietas izpildītāju līdz jaunā Cilvēkresursu Ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora iecelšanai amatā. Lēmums stāsies spēkā ar 2021. gada 1. jūniju.

Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 6. maijā pieņēma Ieteikumu ECB/2021/22 Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem. Ieteikums drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Statistika

Grozījumi Pamatnostādnē ECB/2013/24 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā

Padome 2021. gada 29. aprīlī pieņēma Pamatnostādni ECB/2021/20, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā. Grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai ceturkšņa finanšu konti arī turpmāk būtu būtiski ECB un nacionālo centrālo banku veiktajai tautsaimniecības analīzei, un tas ievieš šādas pārmaiņas: citu finanšu iestāžu sektora, kurš kļūst arvien svarīgāks sektoru iekšējā finansējuma un savstarpējās saistības analīzei, detalizētāku dalījumu, jaunu ārvalstu tiešo investīciju dalījumu atsevišķiem finanšu instrumentiem, kas nepieciešams labākai izpratnei par globalizācijas efektiem, obligātu centrālo banku apakšnozares datu sniegšanu, lai pilnībā aptvertu visas nacionālo pārskatu sniegšanas prasības, un papildu finanšu instrumentu dalījumus saistībā ar dzīvības apdrošināšanu un pensiju tiesībām. Grozītais tiesību akts drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

20. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2021. gada 12. maijā apstiprināja 20. gada pārskatu par euro starptautisko lomu un deva atļauju to publicēt. Pārskatā sniegts kopsavilkums par norisēm saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro 2020. gadā. Tajā ietvertas arī trīs tematiskas sadaļas par 1) ietekmi uz euro starptautisko lomu, ko rada ES un ECB politikas atbildes pasākumi uz pandēmiju, 2) centrālo banku digitālās valūtas emisijas iespējamo ietekmi uz valūtu starptautisko lomu un 3) jaunu datu kopu, kas sniedz visaptverošu un aktuālu izpratni par svarīgāko valūtu pielietojumu globālās tirdzniecības rēķinos. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2021. gada 2. jūnijā.

ECB banku uzraudzība

Jaunas ECB uzraudzības kompetences saskaņā ar Vērtspapīrošanas regulu

Padome 2021. gada 7. maijā apstiprināja, ka Vērtspapīrošanas regulas 6.–8. pantā noteikto ar risku paturēšanu, caurredzamību un atkārtotas vērtspapīrošanas aizliegumu saistīto prasību uzraudzība ir prudenciāls uzdevums un attiecīgi šo prasību uzraudzība ir ECB kompetencē. Detalizētāka informācija par uzraudzības modeli tiks definēta turpmākajos mēnešos. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem