European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toukokuu 2021

14.5.2021

Markkinaoperaatiot

Muutoksia kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettuun päätökseen

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2021 päätöksen (EU) 2021/752 (EKP/2021/21) kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta. Muutoksilla 1) mukautetaan seuraamusjärjestelmää tilanteissa, joissa TLTRO III ‑ryhmiin osallistujat eivät ole toimittaneet raportteja tai tilintarkastuksia ajoissa, 2) selvennetään 31.3.2021 jälkeen tapahtuvien yritysjärjestelyjen vaikutusta TLTRO III ‑korkojen laskentaan ja 3) tehdään säännöksiin oikeusvarmuuden kannalta tarvittavia selvennyksiä. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu englannin kielellä epävirallinen konsolidoitu versio TLTRO III ‑päätöksestä sekä päivitetty ohjeellinen TLTRO III ‑kalenteri.

Vähimmäisomavaraisuusasteen käsittely eurojärjestelmän rahapolitiikan vastapuolijärjestelmässä

EKP:n neuvosto antoi 6.5.2021 suuntaviivat EKP/2021/23, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja (EU) 2015/510 (yleisasiakirjasuuntaviivat). Vähimmäisomavaraisuusasteesta tulee sitova pilarin 1 omien varojen vaatimus, kun sitä koskevia vakavaraisuusasetuksen säännöksiä aletaan soveltaa 28.6.2021. Muutossuuntaviivat ja niitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – toukokuu 2021

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.5.2021 julkaistavaksi toukokuun 2021 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – May 2021”). Tämänkertaisessa selonteossa arvioidaan vallitsevan pandemian vaikutusta finanssimarkkinoiden toimintaan, velkakestävyyteen, pankkien kannattavuuteen ja muuhun rahoitussektoriin. Siinä myös esitetään näkökohtia, jotka on hyvä ottaa huomioon lyhyen ja keskipitkän aikavälin päätöksenteossa. Selonteossa on myös kaksi erityisartikkelia. Ensimmäisessä tarkastellaan rahoitusvakauteen liittyviä näkökohtia zombieyritysten lisääntyessä ja toisessa arvioidaan ilmastoriskin vaikutusta rahoitusvakauteen. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 19.5.2021.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Muutoksia SIPS-asetukseen

EKP:n neuvosto antoi 29.4.2021 asetuksen (EU) 2021/728 (EKP/2021/17) systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 (EKP/2014/28) eli SIPS-asetuksen muuttamisesta. Se muutti myös kahta SIPS-asetuksen täytäntöönpanoa koskevaa päätöstä (ks. päätös (EU) 2021/729 (EKP/2021/18) ja päätös (EU) 2021/730 (EKP/2021/19)). Muutoksista järjestettiin julkinen kuuleminen 27.11.2020–8.1.2021. SIPS-asetukseen tehdyillä muutoksilla selkeytetään toimivaltaisen viranomaisen nimeämiskriteerejä, otetaan käyttöön joustava ja ennakoiva menetelmä, jolla maksujärjestelmät määritetään systeemisesti merkittäviksi, ja säädetään asianmukaisista menettelyistä, joita on noudatettava sekä ennen kuin EKP:n neuvosto hyväksyy päätöksen systeemisestä merkittävyydestä että sen jälkeen. Lisätietoa SIPS-asetukseen tehdyistä muutoksista on EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 28.4.2021 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2021/15.

EKP:n lausunto tiedonvapaudesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2021 Itävallan liittokanslerin viraston pyynnöstä lausunnon CON/2021/16.

EKP:n lausunto tiettyihin Narodowy Bank Polskin myöntämiin lainoihin ja vähimmäisvarantovaatimusten soveltamiseen liittyvistä seikoista

EKP:n neuvosto antoi 7.5.2021 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/17.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulut vuodelle 2022

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.4.2021 kokousaikataulunsa vuodelle 2022. Myös yleisneuvosto hyväksyi ensi vuoden kokousaikataulunsa. Aikataulut on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 28.4.2021 henkilöstöasioiden konferenssin vt. puheenjohtajaksi EKP:n henkilöstöhallinnon pääosaston henkilöstön kehittämistoimiston päällikön Ildikó Ráczné Szőken 1.6.2021 alkaen, kunnes henkilöstöhallinnon pääosaston uusi johtaja aloittaa tehtävässään.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovakian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 6.5.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2021/22). Suositus julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

Tilastot

Muutoksia suuntaviivoihin EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

EKP:n neuvosto antoi 29.4.2021 suuntaviivat EKP/2021/20 tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2013/24 muuttamisesta. Muutoksilla halutaan varmistaa, että neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon tiedoista on jatkossakin hyötyä EKP:n ja kansallisten keskuspankkien taloudellisessa analyysissa. Muiden rahoituslaitosten sektori eritellään aiempaa yksityiskohtaisemmin, sillä sen merkitys sektoritason rahoituksen ja keskinäisten yhteyksien analysoinnissa on kasvanut. Suorat ulkomaiset sijoitukset tiettyihin rahoitusinstrumentteihin on eritelty, jotta globalisaation vaikutus pystytään hahmottamaan paremmin. Keskuspankkien alasektorin tietojen raportointi on tehty pakolliseksi, jotta tilastointi kattaisi täysin kansallisten raportointivaatimusten piiriin kuuluvat tiedot, ja henkivakuutus- ja eläkevastuut eritellään aiempaa tarkemmin rahoitusinstrumenteittain. Muutetut suuntaviivat julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto tutustui 12.5.2021 kahdenteenkymmenenteen euron kansainvälistä asemaa koskevaan vuosikatsaukseen ja hyväksyi sen julkaisemisen. Katsauksessa tarkastellaan, miten euron käyttö euroalueen ulkopuolella kehittyi vuonna 2020. Siinä on lisäksi kolme erityisartikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan, miten EU:n ja EKP:n toimet pandemian aikana vaikuttavat euron kansainväliseen asemaan. Toisen artikkelin aiheena on digitaalisen keskuspankkirahan liikkeeseenlaskun mahdollinen vaikutus valuuttojen kansainväliseen asemaan, ja kolmannessa kerrotaan uusista tilastotiedoista, joiden avulla pystytään saamaan kattava ja ajantasainen yleiskuva tärkeimpien valuuttojen käytöstä maailmankaupan laskutuksessa. Katsaus on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 2.6.2021.

EKP:n pankkivalvonta

Arvopaperistamisasetukseen perustuvat EKP:n uudet toimivaltuudet

EKP:n neuvosto päätti 7.5.2021, että riskin pidättämistä, läpinäkyvyyttä ja uudelleenarvopaperistamisen kieltoa koskevien arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 vaatimusten valvonta on vakavaraisuusvalvontaa, joten sen katsotaan kuuluvan EKP:n toimivaltaan. Valvontamallin yksityiskohtia hiotaan vielä tulevina kuukausina. Aihetta koskeva lehdistötiedote on pian luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle