European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2021

14 maja 2021

Operacje rynkowe

Zmiany w decyzji w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

30 kwietnia 2021 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2021/752 (EBC/2021/21) zmieniającą decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (decyzja w sprawie TLTRO III). Wprowadzone zmiany obejmują: (a) zmianę systemu sankcji stosowanych w wypadku, gdyby uczestnicy operacji TLTRO III nie złożyli w terminie wymaganych sprawozdań i ocen biegłego rewidenta, (b) dodanie przepisów dotyczących sposobu traktowania reorganizacji przedsiębiorstw mających miejsce po 31 marca 2021 na potrzeby obliczania stóp procentowych TLTRO III oraz (c) doprecyzowanie pewnych kwestii w interesie pewności prawa. Nieoficjalna wersja skonsolidowana decyzji w sprawie TLTRO III oraz zmieniony orientacyjny kalendarz tych operacji są dostępne na stronie internetowej EBC.

Aktualizacja sposobu traktowania wskaźnika dźwigni w zasadach Eurosystemu dotyczących kontrahentów operacji polityki pieniężnej

6 maja 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2021/23 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej). Zmiana polega na nadaniu wskaźnikowi dźwigni statusu wiążącego wymogu w zakresie funduszy własnych w ramach filaru I w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych i zacznie obowiązywać 28 czerwca 2021. Wytyczne zmieniające oraz komunikat prasowy na ten temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Przegląd stabilności finansowej – maj 2021

12 maja 2021 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2021. Bieżące wydanie przedstawia ocenę skutków trwającej pandemii dla funkcjonowania rynku finansowego, obsługiwalności długu, rentowności banków oraz niebankowego sektora finansowego, a także czynniki istotne z punktu widzenia polityki w krótkim i średnim okresie. Zawiera także dwa artykuły tematyczne: pierwszy poświęcony wpływowi powstawania „spółek zombie” na stabilność finansową, a drugi – ocenie konsekwencji ryzyka klimatycznego dla stabilności finansowej. Raport ma się ukazać na stronie internetowej EBC 19 maja 2021.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym

29 kwietnia 2021 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie (UE) 2021/728 (EBC/2021/17) zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (rozporządzenie SIPS) oraz decyzję (UE) 2021/729 (EBC/2021/18)decyzję (UE) 2021/730 (EBC/2021/19) wprowadzające zmiany do dwóch powiązanych decyzji wdrażających. Przyjęte akty prawne zostały sfinalizowane po zakończeniu konsultacji publicznych, które trwały od 27 listopada 2020 do 8 stycznia 2021. Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu SIPS polegają na doprecyzowaniu kryteriów wyznaczania właściwego organu, wprowadzeniu elastycznej i uwzględniającej przyszłe trendy metodyki identyfikacji systemów płatności jako systemów SIPS oraz określeniu procedur mających gwarantować sprawiedliwość proceduralną zarówno przed przyjęciem przez Radę Prezesów decyzji identyfikującej system płatności jako system SIPS, jak i po jej przyjęciu. Dodatkowe informacje dotyczące zmian w rozporządzeniu SIPS są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru

28 kwietnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/15 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie swobodnego dostępu do informacji

30 kwietnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/16 wydaną na wniosek Urzędu Kanclerza Federalnego Austrii.

Opinia EBC w sprawie udzielania niektórych kredytów i stosowania wymogów w zakresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej przez Narodowy Bank Polski

7 maja 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/17 wydaną na wniosek polskiego Ministerstwa Finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Harmonogramy posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na rok 2022

23 kwietnia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na rok 2022. Również Rada Ogólna zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na ten rok. Oba harmonogramy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Powołanie p.o. przewodniczącej Konferencji Działów Kadr

28 kwietnia 2021 decyzją Rady Prezesów Ildikó Ráczné Szőke, kierująca działem rozwoju potencjału zawodowego w Dyrekcji Generalnej EBC ds. Kadr, została mianowana p.o. przewodniczącą Konferencji Działów Kadr, ze skutkiem od 1 czerwca 2021 oraz do czasu mianowania nowego Dyrektora Generalnego ds. Kadr.

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

6 maja 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/22 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska. Przyjęte zalecenie będzie wkrótce dostępne w portalu EUR-Lex.

Statystyka

Zmiana wytycznych EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych

29 kwietnia 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2021/20 zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych. Zmiana ma zapewnić dalszą przydatność kwartalnych rachunków finansowych do analiz ekonomicznych prowadzonych przez EBC i krajowe banki centralne. Polega na wprowadzeniu: bardziej szczegółowego rozbicia sektora pozostałych instytucji finansowych, który staje się coraz istotniejszy dla analizy finansowania sektorowego i wzajemnych powiązań; nowego podziału wybranych instrumentów finansowych w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych, potrzebnego do lepszego zrozumienia efektów globalizacji; obowiązku podawania danych dotyczących podsektora banków centralnych w celu ujęcia pełnego zbioru istotnych krajowych wymogów sprawozdawczych; oraz dodatkowych podziałów instrumentów finansowych na potrzeby ubezpieczeń na życie i uprawnień emerytalnych. Zmieniony akt prawny będzie wkrótce dostępny w portalu EUR-Lex.

Współpraca międzynarodowa i europejska

20. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

12 maja 2021 Rada Prezesów zatwierdziła 20. wydanie rocznego raportu The international role of the euro i wyraziła zgodę na jego publikację. Raport przedstawia opis tendencji w używaniu euro przez nierezydentów strefy euro w 2020. Zawiera także trzy artykuły tematyczne, dotyczące: (a) skutków reakcji UE i EBC na pandemię dla międzynarodowej roli euro, (b) potencjalnego wpływu emisji cyfrowego pieniądza banku centralnego na międzynarodową rolę walut oraz (c) nowego zbioru danych, który przedstawia obszerne i aktualne informacje o wykorzystaniu głównych walut w fakturowaniu w handlu światowym. Raport ma się ukazać na stronie internetowej EBC 2 czerwca 2021.

Nadzór Bankowy EBC

Nowe kompetencje nadzorcze EBC na mocy rozporządzenia o sekurytyzacji

7 maja 2021 Rada Prezesów zdecydowała, że nadzór nad przestrzeganiem wymogów określonych w art. 6−8 rozporządzenia o sekurytyzacji, dotyczących zatrzymania ryzyka, przejrzystości oraz zakazu resekurytyzacji, stanowi zadanie ostrożnościowe, a zatem uznaje się, że nadzorowanie tego wchodzi w zakres kompetencji EBC. Szczegóły modelu sprawowania tego nadzoru zostaną określone w najbliższych miesiącach. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami