European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2021

14. května 2021

Tržní operace

Změny rozhodnutí o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů přijala 30. dubna 2021 rozhodnutí (EU) 2021/752 (ECB/2021/21), kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (rozhodnutí o TLTRO-III). Zavedené změny i) mění sankční režim pro případ, že účastníci operací TLTRO-III neposkytnou požadované výkazy a audity včas, ii) zahrnují ustanovení ohledně zacházení s reorganizacemi podnikové struktury, k nimž dojde po 31. březnu 2021, pro účely výpočtu úrokových sazeb operací TLTRO-III a iii) obsahují určitá vyjasnění nezbytná pro právní jistotu. Neoficiální konsolidované znění rozhodnutí o TLTRO-IIIrevidovaný indikativní kalendář TLTRO-III jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Aktualizace k nakládání s pákovým poměrem v rámci pravidel pro protistrany měnové politiky Eurosystému

Rada guvernérů přijala 6. května 2021 obecné zásady ECB/2021/23, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci). Touto změnou, platnou od 28. června 2021, se pákový poměr stává závazným kapitálovým požadavkem v rámci pilíře 1 na základě nařízení o kapitálových požadavcích. Pozměňující obecné zásady a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Publikace Financial Stability Review – May 2021

Rada guvernérů schválila 12. května 2021 zveřejnění publikace Financial Stability Review – May 2021. Toto vydání vyhodnocuje dopady probíhající pandemie na fungování finančních trhů, udržitelnost dluhu, ziskovost bank a nebankovní finanční sektor a předkládá úvahy v oblasti makroobezřetnostní politiky v krátkodobém i střednědobém horizontu. Rovněž obsahuje dva tematické články: jeden se zabývá vlivem zombifikace podniků na finanční stabilitu a druhý posuzuje důsledky klimatického rizika pro finanční stabilitu. Zveřejnění této publikace na internetových stránkách ECB je plánováno na 19. května 2021.

Tržní infrastruktura a platební styk

Změny nařízení o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy

Rada guvernérů přijala 29. dubna 2021 nařízení (EU) 2021/728 (ECB/2021/17), kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2014/28) o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (nařízení o SIPS), a dále přijala změny dvou souvisejících prováděcích rozhodnutí – rozhodnutí (EU) 2021/729 (ECB/2021/18)rozhodnutí (EU) 2021/730 (ECB/2021/19). Konečné znění těchto právních aktů bylo vypracováno po ukončení veřejné konzultace, která se konala od 27. listopadu 2020 do 8. ledna 2021. Změny nařízení o SIPS vyjasňují kritéria pro určení příslušného orgánu, zavádějí flexibilní a na budoucnost zaměřenou metodiku pro určování platebních systémů jako SIPS a stanovují postupy, které je nezbytné dodržet na zajištění řádného procesu jak před přijetím rozhodnutí Rady guvernérů o určení platebního systému jako SIPS, tak i poté. Další informace související se změnami nařízení o SIPS jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru

Rada guvernérů přijala 28. dubna 2021 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu stanovisko CON/2021/15.

Stanovisko ECB ke svobodnému přístupu k informacím

Rada guvernérů přijala 30. dubna 2021 na žádost rakouského spolkového kancléřství stanovisko CON/2021/16.

Stanovisko ECB k poskytování některých úvěrů a uplatňování povinnosti minimálních rezerv ze strany Narodowy Bank Polski

Rada guvernérů přijala 7. května 2021 na žádost polského ministerstva financí stanovisko CON/2021/17.

Správa a řízení

Harmonogramy zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2022

Rada guvernérů schválila 23. dubna 2021 harmonogram svých zasedání pro rok 2022. Harmonogram svých zasedání pro uvedený rok schválila také Generální rada. Oba harmonogramy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Úřadující předsedkyně Výboru pro lidské zdroje

Rada guvernérů jmenovala 28. dubna 2021 úřadující předsedkyní Výboru pro lidské zdroje Ildikó Ráczné Szőke, vedoucí odboru řízení talentů generálního ředitelství pro lidské zdroje (DG/HR), s účinností od 1. června 2021 do doby, kdy vstoupí v účinnost jmenování nového generálního ředitele DG/HR.

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska

Rada guvernérů přijala 6. května 2021 doporučení ECB/2021/22 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska. Doporučení bude v nejbližší době k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Statistika

Změna obecných zásad ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené ECB v oblasti čtvrtletních finančních účtů

Rada guvernérů přijala 29. dubna 2021 obecné zásady ECB/2021/20, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené ECB v oblasti čtvrtletních finančních účtů. Pozměněné znění si dává za cíl zajišťovat, aby byly čtvrtletní finanční účty i nadále relevantní pro ekonomické analýzy prováděné ECB a národními centrálními bankami, a zavádí tyto změny: podrobnější členění sektoru ostatních finančních institucí, jež nabývá stále většího významu pro analýzu financování a propojenosti sektoru, nové členění přímých zahraničních investic v rámci vybraných finančních nástrojů, které je nutné pro lepší porozumění účinkům globalizace, povinnost vykazovat údaje za dílčí sektor centrálních bank, aby byl zachycen úplný soubor příslušných národních požadavků na vykazování a další dělení finančních nástrojů na životní pojištění a penzijní nároky. Pozměněný právní akt bude v nejbližší době k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Mezinárodní a evropská spolupráce

20. roční přehled o mezinárodní úloze eura

Dne 12. května 2021 schválila Rada guvernérů 20. roční přehled o mezinárodní úloze eura a jeho zveřejnění. Zpráva uvádí přehled vývoje používání eura nerezidenty eurozóny v roce 2020. Také obsahuje tři zvláštní body o i) důsledcích reakcí politik EU a ECB na pandemii pro mezinárodní úlohu eura, ii) možném dopadu vydání digitální měny centrální banky na mezinárodní úlohu měn a iii) novém datovém soboru, jenž poskytuje komplexní a aktuální představu o využití hlavních měn ve fakturacích v rámci světového obchodu. Zveřejnění této zprávy na internetových stránkách ECB je plánováno na 2. června 2021.

Bankovní dohled ECB

Nové pravomoci ECB v oblasti dohledu na základě nařízení o sekuritizaci

Rada guvernérů 7. května 2021 rozhodla, že dohled nad požadavky podle článků 6 až 8 nařízení o sekuritizaci souvisejících s ponecháním si rizika, transparentností a se zákazem resekuritizace jsou obezřetností úkoly, tudíž se má za to, že dohled nad nimi je v pravomoci ECB. Další podrobnosti o modelu dohledu budou stanoveny v nadcházejících měsících. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média