European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2021

14. mája 2021

Operácie na trhu

Zmena rozhodnutia o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 30. apríla 2021 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2021/752 (ECB/2021/21), ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III) (rozhodnutie o TLTRO-III). Medzi zavedené zmeny patrí a) úprava sankčného režimu v prípade nedodržania lehôt na predkladanie požadovaných výkazov a hodnotení audítora zo strany účastníkov operácií TLTRO-III, ii) zahrnutie ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania s reorganizáciami podniku uskutočnenými po 31. marci 2021 na účely výpočtu úrokových sadzieb TLTRO-III, a iii) zahrnutie určitých objasnení v záujme právnej istoty. Neoficiálna konsolidovaná verzia rozhodnutia TLTRO-IIIupravený indikatívny kalendár operácií TLTRO-III sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Aktualizácia zaobchádzania s ukazovateľom finančnej páky v rámci pravidiel pre zmluvné strany menovej politiky Eurosystému

Dňa 6. mája 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2021/23, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii). Touto zmenou, ktorá nadobúda platnosť 28. júna 2021, sa ukazovateľ finančnej páky stáva záväznou požiadavkou na vlastné zdroje v rámci prvého piliera podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách. Pozmeňujúce usmernenie a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z mája 2021

Dňa 12. mája 2021 Rada guvernérov schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2021). Správa hodnotí vplyv súčasnej pandémie na fungovanie finančného trhu, udržateľnosť dlhu, ziskovosť bánk a nebankový finančný sektor a poukazuje na strategické otázky v krátkodobom a strednodobom horizonte. Správa obsahuje dva články venované osobitným témam. Prvý sa zaoberá vplyvom „zombifikácie“ podnikov na finančnú stabilitu, druhý posudzuje účinky klimatických rizík na finančnú stabilitu. Správa má byť zverejnená na internetovej stránke ECB 19. mája 2021.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmena nariadenia o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami

Dňa 29. apríla 2021 Rada guvernérov prijala nariadenie (EÚ) 2021/728 (ECB/2021/17), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 795/2014 (ECB/2014/28) o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (nariadenie SIPS), a prijala zmeny dvoch súvisiacich vykonávacích rozhodnutí – rozhodnutia (EÚ) 2021/729 (ECB/2021/18)rozhodnutia (EÚ) 2021/730 (ECB/2021/19). Konečné znenie týchto právnych predpisov bolo vypracované v nadväznosti na verejnú konzultáciu, ktorá prebehla od 27. novembra 2020 do 8. januára 2021. Medzi zmeny nariadenia SIPS patrí: objasnenie kritérií určovania príslušného orgánu, zavedenie flexibilnej a výhľadovej metodiky určovania platobných systémov za systémovo dôležité, a stanovenie riadnych procesných postupov, ktoré je potrebné dodržať pred i po prijatí rozhodnutia Rady guvernérov o určení platobného systému za systémovo dôležitý. Podrobnejšie informácie o zmenách nariadenia SIPS sú na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/15 dňa 28. apríla 2021 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k slobodnému prístupu k informáciám

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/16 dňa 30. apríla 2021 na žiadosť rakúskeho úradu spolkového kancelára.

Stanovisko ECB k poskytovaniu určitých úverov a uplatňovaniu požiadaviek na povinné minimálne rezervy zo strany Narodowy Bank Polski

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/17 dňa 7. mája 2021 na žiadosť poľského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Plány zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2022

Dňa 23. apríla 2021 Rada guvernérov schválila plán svojich zasadaní na rok 2022. Svoj plán zasadaní na ten istý rok schválila aj Generálna rada. Obidva plány sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Úradujúca predsedníčka Konferencie pre ľudské zdroje

Dňa 28. apríla 2021 Rada guvernérov vymenovala Ildikó Ráczné Szőkeovú, vedúcu odboru riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v rámci generálneho riaditeľstva ECB pre ľudské zdroje (DG/HR), za úradujúcu predsedníčku Konferencie pre ľudské zdroje, a to s účinnosťou od 1. júna 2021 a až do nadobudnutia účinnosti vymenovania nového vedenia DG/HR.

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska

Dňa 6. mája 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/22 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska. Odporúčanie bude čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Štatistika

Zmena usmernenia ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov

Dňa 29. apríla 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2021/20, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov. V záujme nepretržitej relevantnosti štvrťročných finančných účtov na účely ekonomických analýz ECB a národných centrálnych bánk boli prijaté tieto zmeny: podrobnejšie členenie sektora iných finančných inštitúcií, ktorý je čoraz dôležitejší pri analýze sektorového financovania a vzájomných väzieb; nové členenie vybratých finančných nástrojov v prípade priamych zahraničných investícií v záujme lepšieho porozumenia účinkom globalizácie; povinné vykazovanie údajov za podsektor centrálnych bánk s cieľom zachytiť kompletný súbor relevantných vnútroštátnych vykazovacích požiadaviek; a dodatočné členenie finančných nástrojov v prípade životného poistenia a dôchodkových nárokov. Zmenený právny akt bude čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 20. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 12. mája 2021 Rada guvernérov schválila 20. výročnú správu o medzinárodnej úlohe eura a jej zverejnenie. Správa prináša prehľad vývoja používania eura nerezidentmi eurozóny v roku 2020. Obsahuje tiež tri osobitné časti zaoberajúce sa i) dôsledkami, ktoré majú opatrenia EÚ a ECB prijaté v reakcii na pandémiu na medzinárodnú úlohu eura; ii) potenciálnym vplyvom vydania digitálnej meny centrálnej banky na medzinárodnú úlohu mien; a iii) novou databázou, ktorá poskytuje komplexný a aktuálny prehľad používania hlavných mien vo fakturácii v rámci svetového obchodu. Správa má byť zverejnená na internetovej stránke ECB 2. júna 2021.

Bankový dohľad ECB

Nové kompetencie ECB v oblasti dohľadu podľa nariadenia o sekuritizácii

Dňa 7. mája 2021 Rada guvernérov rozhodla, že dohľad nad dodržiavaním požiadaviek podľa článkov 6 až 8 nariadenia o sekuritizácii, ktoré sa týkajú ponechania si rizika, transparentnosti a zákazu resekuritizácie, patrí medzi prudenciálne úlohy, a preto sa považuje za kompetenciu ECB. Podrobnejšie informácie o modeli dohľadu budú sprístupnené v nadchádzajúcich mesiacoch. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá