European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. gegužės mėn.

2021 m. gegužės 14 d.

Rinkos operacijos

Sprendimo dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos pakeitimai

2021 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) 2021/752 (ECB/2021/21), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (Sprendimas dėl TITRO-III). Padaryti šie pakeitimai: i) iš dalies pakeista tvarka, pagal kurią nustatytų ataskaitų ir audito vertinimų laiku nepateikusiems TITRO-III dalyviams taikomos sankcijos, ii) įtrauktos nuostatos dėl TITRO-III palūkanų normų apskaičiavimo tuo atveju, jei įmonė reorganizuojama ir tai įvyksta po 2021 m. kovo 31 d., iii) įtraukti tam tikri paaiškinimai, laikyti reikalingais teisiniam tikrumui užtikrinti. Neoficiali konsoliduota Sprendimo dėl TITRO-III redakcija ir pakoreguotas TITRO-III informacinis kalendorius paskelbti ECB interneto svetainėje.

Atnaujinta finansinio sverto koeficiento taikymo Eurosistemos pinigų politikos sistemos sandorio šalims tvarka

2021 m. gegužės 6 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2021/23, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės). Remiantis pakeistomis gairėmis, finansinio sverto koeficientas pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą tampa privalomu 1 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimu ir bus taikomas nuo 2021 m. birželio 28 d. Gairės dėl pakeitimų ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2021 m. gegužės mėn.

2021 m. gegužės 12 d. Valdančioji taryba leido paskelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2021 m. gegužės mėn.“. Šiame leidinyje įvertinti tebesitęsiančios pandemijos padariniai finansų rinkos veikimui, skolos tvarumui, bankų pelningumui bei nebankiniam finansų sektoriui ir išdėstyti artimiausio ir vidutinio laikotarpių politikos tikslai. Į apžvalgą taip pat įtraukti du specializuoti straipsniai: viename aptartas įmonių „zombėjimo“ poveikis finansiniam stabilumui, kitame įvertinta klimato rizikos įtaka finansiniam stabilumui. Leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2021 m. gegužės mėn.“ planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2021 m. gegužės 19 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Reglamento dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms pakeitimai

2021 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą (ES) 2021/728 (ECB/2021/17), kuriuo iš dalies kečiamas Reglamentas (ES) 795/2014 (ECB/2014/28) dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (toliau – Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų reglamentas), ir taip pat priėmė dviejų su juo susijusių įgyvendinimo sprendimų pakeitimus – Sprendimą (ES) 2021/729 (ECB/2021/18) ir Sprendimą (ES) 2021/730 (ECB/2021/19). Teisės aktai baigti rengti po 2020 m. lapkričio 27 d. – 2021 m. sausio 8 d. vykusių viešų konsultacijų. Iš dalies pakeistose Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų reglamento nuostatose aiškiau išdėstyti kompetentingos institucijos paskyrimo kriterijai, nustatyta lanksti ir į ateitį nukreipta mokėjimo sistemų pripažinimo sistemiškai svarbiomis metodika ir nustatytos tinkamo proceso procedūros, kurių reikia laikytis prieš Valdančiajai tarybai priimant sprendimą dėl mokėjimo sistemos pripažinimo sistemiškai svarbia ir po tokio sprendimo priėmimo. Daugiau informacijos apie pakeitimus, susijusius su sistemiškai svarbiomis mokėjimo sistemomis, pateikta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos

2021 m. balandžio 28 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2021/15 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl informacijos laisvės

2021 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/16 Austrijos federalinės kanceliarijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų paskolų teikimo ir dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo Narodowy Bank Polski atveju

2021 m. gegužės 7 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2021/17 Lenkijos finansų ministerijos prašymu.

ECB vidaus valdymas

2022 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių tvarkaraščiai

2021 m. balandžio 23 d. Valdančioji taryba patvirtino savo 2022 m. posėdžių tvarkaraštį. Tų metų savo posėdžių tvarkaraštį patvirtino ir Bendroji taryba. Abu tvarkaraščiai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Laikinai einanti pareigas Žmogiškųjų išteklių konferencijos pirmininkė

2021 m. balandžio 28 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato Talentų valdymo skyriaus vadovę lldikó Ráczné Szőke laikinai eiti Žmogiškųjų išteklių konferencijos pirmininkės pareigas nuo 2021 m. birželio 1 d. iki naujo Žmogiškųjų išteklių generalinio direktoriaus paskyrimo.

Rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus

2021 m. gegužės 6 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/22, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus. Rekomendacija netrukus bus paskelbta portale EUR-Lex.

Statistika

Gairių ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje pakeitimai

2021 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2021/20, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje. Pakeitimais yra siekiama užtikrinti tolesnį ketvirtinių finansinių sąskaitų tinkamumą ECB ir nacionalinių centrinių bankų atliekamai ekonominei analizei. Padaryti šie pakeitimai: kitų finansų įstaigų sektorius suskirstytas smulkiau, nes analizuojant sektoriaus finansavimą ir tarpusavio ryšius tai tampa vis svarbiau; kai kurios finansinės priemonės naujai suskirstytos pagal tiesiogines užsienio investicijas, kad būtų galima geriau suprasti globalizacijos padarinius; nustatytas reikalavimas centrinių bankų pasektoriaus duomenis teikti privaloma tvarka, kad pagal atskaitomybės reikalavimus surinkti nacionaliniai duomenys būtų išsamūs; finansinės priemonės papildomai suskirstytos pagal gyvybės draudimo įsipareigojimus / teises ir pensinius įsipareigojimus / teises. Iš dalies pakeistas teisės aktas netrukus bus paskelbtas portale EUR-Lex.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

20-oji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2021 m. gegužės 12 d. Valdančioji taryba patvirtino ir suteikė leidimą paskelbti 20-ąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Ataskaitoje apžvelgti pokyčiai, susiję su tuo, kaip 2020 m. eurą naudojo ne euro zonos gyventojai. Į ataskaitą taip pat įtraukti trys specializuoti straipsniai apie i) ES ir ECB politikos priemonių, kurių buvo imtasi reaguojant į pandemiją, poveikį euro tarptautiniam vaidmeniui, ii) galimą centrinio banko skaitmeninės valiutos išleidimo poveikį valiutų tarptautiniam vaidmeniui ir iii) naują duomenų rinkinį, kuriame pateikiami visapusiški ir nauji duomenys apie tai, kaip pagrindinės valiutos yra naudojamos atsiskaitymams pasaulinėje prekyboje. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2021 m. birželio 2 d.

ECB bankų priežiūra

Naujos su priežiūra susijusios ECB kompetencijos sritys pagal Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą

2021 m. gegužės 7 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 6–8 straipsniuose nustatytų reikalavimų, susijusių su rizikos išlaikymu, skaidrumu ir pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais uždraudimu, vykdymo priežiūra yra prudenciniai uždaviniai, tad jų priežiūra laikoma ECB kompetencijos sritimi. Daugiau informacijos apie priežiūros modelį bus pateikta per artimiausius mėnesius. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai