European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Mei 2021

14 mei 2021

Markttransacties

Wijziging van het besluit betreffende de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 30 april 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (EU) 2021/752 (ECB/2021/21) tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (Besluit TLTRO-III). De doorgevoerde wijzigingen bestaan uit i) een wijziging van het sanctieregime voor gevallen waarin TLTRO-III-deelnemers de vereiste rapportages en audits niet tijdig verstrekken, ii) bepalingen betreffende de behandeling van bedrijfsreorganisaties na 31 maart 2021 voor het berekenen van de TLTRO-III-rentevoeten, en iii) enige noodzakelijk geachte verduidelijking met het oog op de rechtszekerheid. De onofficiële geconsolideerde versie van het Besluit TLTRO-III en de herziene indicatieve kalender voor TLTRO-III zijn te vinden op de website van de ECB.

Update met betrekking tot de behandeling van de hefboomratio binnen het tegenpartijkader voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem

Op 6 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2021/23 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie). Met de wijziging wordt uitvoering gegeven aan de hefboomratio als bindend Pijler 1-eigenvermogensvereiste krachtens de verordening kapitaalvereisten. De wijziging geldt vanaf 28 juni 2021. Het wijzigingsrichtsnoer en een persbericht daarover zijn te vinden op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Financial Stability Review – mei 2021

Op 12 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de publicatie van de ‘Financial Stability Review – May 2021’. In deze editie wordt beoordeeld wat de gevolgen van de lopende pandemie zijn voor het functioneren van de financiële markt, de houdbaarheid van schulden, de winstgevendheid van banken, en de niet-bancaire financiële sector. Hierin worden tevens beleidsoverwegingen voor zowel korte als middellange termijn gegeven. De Review omvat ook twee speciale artikelen. In het eerste wordt ingegaan op overwegingen inzake financiële stabiliteit naar aanleiding van zombiebedrijven, terwijl in het tweede artikel de gevolgen van klimaatrisico voor de financiële stabiliteit worden beoordeeld. De Financial Stability Review van mei 2021 wordt op 19 mei 2021 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijziging van de Verordening met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen

Op 29 april 2021 heeft de Raad van Bestuur Verordening (EU) 2021/728 (ECB/2021/17) tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (SIPS-verordening) en wijzigingen van twee verwante uitvoeringsbesluiten aangenomen: Besluit (EU) 2021/729 (ECB/2021/18) en Besluit (EU) 2021/730 (ECB/2021/19). De rechtshandelingen werden gefinaliseerd na de afronding van een openbare raadpleging die plaatsvond tussen 27 november 2020 en 8 januari 2021. Met de wijzigingen van de SIPS-verordening worden de criteria voor aanwijzing van een bevoegde autoriteit verduidelijkt, wordt een flexibele en toekomstgerichte methodiek voor de aanmerking van betalingssystemen als SIPS ingesteld en worden zorgvuldigheidsprocedures vastgelegd die moeten worden nageleefd vóór en na een besluit van de Raad van Bestuur waarmee een betalingssysteem als SIPS wordt aangewezen. Nadere informatie met betrekking tot de SIPS-wijzigingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed-ledger”-technologie

Op 28 april 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/15 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Advies van de ECB inzake de vrijheid van informatie

Op 30 april 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/16 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse Bundeskanzleramt.

Advies van de ECB inzake het verstrekken van bepaalde leningen en de toepassing van minimumreservevereisten door Narodowy Bank Polski

Op 7 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/17 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Poolse ministerie van Financiën.

Corporate governance

Vergaderschema van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2022

Op 23 april 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn vergaderschema voor 2022 vastgesteld. Ook de Algemene Raad heeft zijn vergaderschema voor dat jaar vastgesteld. Beide tijdschema's zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Waarnemend voorzitter van de Human Resources Conference

On 28 april 2021 heeft de Raad van Bestuur mevr. Ildikó Ráczné Szőke, hoofd van de afdeling Talent Management binnen het directoraat-generaal Human Resources (DG/HR) van de ECB, benoemd als waarnemend voorzitter van de Human Resources Conference. De benoeming gaat op 1 juni 2021 in en loopt af wanneer een nieuwe directeur-generaal van DG/HR aantreedt.

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska

Op 6 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/22 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska. De Aanbeveling is binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

Statistieken

Wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen

Op 29 april 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2021/20 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen. De wijziging is erop gericht te waarborgen dat de financiële kwartaalrekeningen relevant blijven voor de economische analyses van de ECB en de nationale centrale banken. Hiermee worden de volgende veranderingen doorgevoerd: een meer gedetailleerde uitsplitsing van de sector overige financiële instellingen (met het oog op het toenemende belang voor de analyse van sectorale financiering en verwevenheid); een nieuwe uitsplitsing van de buitenlandse directe investeringen naar specifieke financiële instrumenten (met het oog op een beter inzicht in globaliseringseffecten); verplichte rapportage van gegevens over de subsector centrale banken (met het oog op een volledige set van relevante nationale rapportagevereisten); en aanvullende uitsplitsingen van financiële instrumenten voor levensverzekerings- en pensioenrechten. De gewijzigde rechtshandeling is binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

Internationale en Europese samenwerking

Het 20ste jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 12 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur het 20ste jaaroverzicht van de internationale rol van de euro goedgekeurd en ingestemd met de publicatie ervan. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied in 2020. Het verslag bevat tevens drie speciale artikelen, over i) de gevolgen voor de internationale rol van de euro van de beleidsmaatregelen van de EU en de ECB als reactie op de pandemie; ii) de mogelijke impact van de uitgifte van een digitale centralebankmunt op de internationale rol van valuta's; en iii) een nieuwe dataset voor een omvattend en actueel inzicht in het gebruik van de belangrijke valuta's als factureringsvaluta voor de mondiale handel. Het verslag wordt naar verwachting op 2 juni 2021 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Nieuwe ECB-toezichtsbevoegdheden krachtens de securitisatieverordening

Op 7 mei 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten dat het toezicht op de vereisten van de artikelen 6-8 van de securitisatieverordening met betrekking tot risicobehoud, transparantie en het verbod op hersecuritisatie een prudentiële taak is, en dat daarom het toezicht erop als een bevoegdheid van de ECB wordt beschouwd. Het toezichtsmodel wordt in de komende maanden nader uitgewerkt. Het persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media