European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2021

14 Μαΐου 2021

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποιήσεις της απόφασης σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 30 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2021/752 (ΕΚΤ/2021/21) που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (απόφαση ΣΠΠΜΑ-III). Οι αλλαγές που εισήχθησαν α) τροποποιούν το καθεστώς επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση που οι απαιτούμενες εκθέσεις και έλεγχοι δεν παρέχονται από τους συμμετέχοντες στις ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ εγκαίρως, β) περιλαμβάνουν διατάξεις όσον αφορά τη μεταχείριση των εταιρικών αναδιοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα μετά τις 31 Μαρτίου 2021 για τον σκοπό του υπολογισμού των επιτοκίων των ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ και γ) περιέχουν ορισμένες αναγκαίες διευκρινίσεις για λόγους ασφάλειας δικαίου. Η ανεπίσημη ενοποιημένη έκδοση της απόφασης ΣΠΠΜΑ-III και το αναθεωρημένο ενδεικτικό ημερολόγιο των ΣΠΠΜΑ-III διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επικαιροποίηση όσον αφορά τη μεταχείριση του δείκτη μόχλευσης στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τους αντισυμβαλλομένους νομισματικής πολιτικής

Στις 6 Μαΐου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/23 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος («Γενική Τεκμηρίωση»). Με την τροποποίηση τίθεται σε ισχύ, από τις 28 Ιουνίου 2021, η μετατροπή του δείκτη μόχλευσης σε δεσμευτική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα 1 βάσει του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή και σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Μάιος 2021

Στις 12 Μαΐου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Μαΐου 2021 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα («Financial Stability Review»). Αυτή η έκδοση αξιολογεί τις συνέπειες της συνεχιζόμενης πανδημίας για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη βιωσιμότητα του χρέους, την κερδοφορία των τραπεζών και τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα και παρουσιάζει παραμέτρους πολιτικής σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Περιλαμβάνει επίσης δύο ειδικά άρθρα: το πρώτο μελετά παραμέτρους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που προκύπτουν από την μετατροπή επιχειρήσεων σε εταιρείες ζόμπι, ενώ το δεύτερο αξιολογεί τις συνέπειες του κλιματικού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του Μαΐου 2021 πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 19 Μαΐου 2021.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποιήσεις του κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Στις 29 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/728 (ΕΚΤ/2021/17) που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 795/2014 (ΕΚΤ/2014/28) σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (κανονισμός SIPS) και ενέκρινε τροποποιήσεις στις δύο σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις – απόφαση (ΕΕ) 2021/729 (ΕΚΤ/2021/18) και απόφαση (ΕΕ) 2021/730 (EKT/2021/19). Οι νομικές πράξεις οριστικοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021. Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν στον κανονισμό SIPS διευκρινίζουν τα κριτήρια καθορισμού της αρμόδιας αρχής, θέτουν σε εφαρμογή μια ευέλικτη και προσανατολισμένη στο μέλλον μεθοδολογία για την αναγνώριση συστημάτων πληρωμών ως SIPS και καθορίζουν τη δέουσα διαδικασία που πρέπει να τηρείται τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ένα σύστημα πληρωμών αναγνωρίζεται ως SIPS. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις τροποποιήσεις σε σχέση με τον κανονισμό SIPS παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

Στις 28 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/15, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ελευθερία πληροφόρησης στην Αυστρία

Στις 30 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/16, κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χορήγηση ορισμένων δανείων και την εφαρμογή υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από την Narodowy Bank Polski

Στις 7 Μαΐου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/17, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Πολωνίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προγράμματα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2022

Στις 23 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα συνεδριάσεών του για το 2022. Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε και αυτό το πρόγραμμα συνεδριάσεών του για το ίδιο έτος. Και τα δύο προγράμματα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προσωρινή πρόεδρος της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Στις 28 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στην κα Ildikó Ráczné Szőke, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ταλέντου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΚΤ (DG/HR), καθήκοντα προσωρινής προέδρου της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό, με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2021 και μέχρι να ολοκληρωθεί ο διορισμός νέου Γενικού Διευθυντή της DG/HR.

Σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska

Στις 6 Μαΐου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2021/22 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska. Η σύσταση θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Στατιστικά στοιχεία

Τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Στις 29 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EKT/2021/20 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Σκοπός της τροποποίησης είναι να διασφαλίσει τη διαρκή συνάφεια των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τις οικονομικές αναλύσεις που διενεργούν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές: πιο λεπτομερής ανάλυση του τομέα των λοιπόν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που είναι ολοένα σημαντικότερη για τη μελέτη της χρηματοδότησης και της διασύνδεσης των διαφόρων τομέων, νέα ανάλυση των ξένων άμεσων επενδύσεων ανά χρηματοδοτικό μέσο, που απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης, υποχρεωτική παροχή στοιχείων για τον υποτομέα των κεντρικών τραπεζών προκειμένου να αποτυπώνεται η πλήρης δέσμη των συναφών εθνικών απαιτήσεων παροχής στοιχείων και επιπλέον ανάλυση ανά χρηματοδοτικό μέσο όσον αφορά τις ασφάλειες ζωής και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η τροποποιητική νομική πράξη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

20ή ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 12 Μαΐου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 20ή ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Η έκθεση παρουσιάζει επισκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ το 2020. Περιέχει επίσης τρία ειδικά άρθρα όσον αφορά α) τις συνέπειες που έχουν για τον διεθνή ρόλο του ευρώ τα μέτρα πολιτικής που έλαβαν η ΕΕ και η ΕΚΤ ως απάντηση στην πανδημία, β) τον πιθανό αντίκτυπο της έκδοσης ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας στον διεθνή ρόλο των νομισμάτων και γ) τη νέα δέσμη στοιχείων που προσφέρει ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη κατανόηση της χρήσης σημαντικών νομισμάτων στην τιμολόγηση των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. Η έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 2 Ιουνίου 2021.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Νέες εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ στο πλαίσιο του κανονισμού για τις τιτλοποιήσεις

Στις 7 Μαΐου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η εποπτεία των απαιτήσεων των άρθρων 6-8 του κανονισμού για τις τιτλοποιήσεις σε σχέση με τη διατήρηση κινδύνου, τη διαφάνεια και την απαγόρευση της επανατιτλοποίησης είναι καθήκοντα προληπτικής εποπτείας και, συνεπώς, η εποπτεία τους θεωρείται ότι είναι αρμοδιότητα της ΕΚΤ. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εποπτικό υπόδειγμα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες. Το δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου