European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2021

14 maj 2021

Marknadsoperationer

Ändring av beslutet om den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 30 april 2021 antog ECB-rådet beslut (EU) 2021/752 (ECB/2021/21) om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III-beslutet). Här införs ändringar i syfte att i) justera sanktionerna för de TLTRO III-deltagare som inte lämnar nödvändiga rapporter och revisioner i tid, ii) inbegripa bestämmelser om hur förändringar i företagsstrukturer efter den 31 mars 2021 ska behandlas vid beräkningen av TLTRO III-räntor, och iii) göra vissa förtydliganden som anses nödvändiga för rättssäkerheten. Den inofficiella konsoliderade versionen av TLTRO III-beslutet och den reviderade indikativa kalendern för TLTRO III finns på ECB:s webbplats.

Uppdaterad behandling av bruttosoliditet i Eurosystemets ramverk för penningpolitiska motparter

Den 6 maj 2021 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2021/23 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen). Som framgår av kapitalkravsförordningen kommer bruttosoliditet att bli ett bindande kapitalbaskrav enligt pelare 1. Ändringen ger verkan åt detta och kommer att gälla från och med den 28 juni 2021. Ändringsriktlinjen och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Financial Stability Review, maj 2021

Den 12 maj 2021 godkände ECB-rådet publicering av ”Financial Stability Review – May 2021”. I detta nummer bedöms följderna av den pågående pandemin för finansmarknadernas funktion, skulders hållbarhet, bankers lönsamhet och för den finansiella sektorn utanför banksystemet. Här behandlas även policyöverväganden på kort och medellång sikt. Utöver detta presenteras två specialartiklar. I den första diskuteras hur den finansiella stabiliteten ska bedömas med tanke på zombifieringen av företag, i den andra bedöms klimatriskernas effekter på den finansiella stabiliteten. ”Financial Stability Review – May 2021” kommer enligt plan att publiceras på ECB:s webbplats den 19 maj 2021.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändringar av förordningen om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem

Den 29 april 2021 antog ECB-rådet förordning (EU) 2021/728 (ECB/2021/17) om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2014/28) om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (SIPS-förordningen). Samma datum antog ECB-rådet ändringar av två relaterade genomförandebeslut – beslut (EU) 2021/729 (ECB/2021/18) och beslut (EU) 2021/730 (ECB/2021/19). Rättsakterna slutfördes efter det offentliga samråd som genomfördes mellan den 27 november 2020 och den 8 januari 2021. Genom ändringarna i SIPS-förordningen klargörs vilka kriterier som gäller för att utse en behörig myndighet, en flexibel och framåtblickande metod införs för identifiering av betalningssystem som systemviktiga och regler fastställs för de rättssäkra förfaranden som ska beaktas både före och efter ECB-rådets beslut om att beteckna ett betalningssystem som systemviktigt. Mer information om ändringarna i SIPS finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Den 28 april 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/15 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om fri tillgång till information

Den 30 april 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/16 på begäran av den österrikiska förbundskanslerns kansli.

ECB:s yttrande om tillhandahållande av vissa lån och de kassakrav som Narodowy Bank Polski tillämpar

Den 7 maj 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/17 på begäran av det polska finansministeriet.

Organisationsstyrning

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden under 2022

Den 23 april 2021 godkände ECB-rådet sitt sammanträdesprogram för 2022. Även allmänna rådet godkände sitt sammanträdesprogram för det året. Båda tidsplanerna finns på ECB:s webbplats.

Tillförordnad ordförande för Human Resources Conference

Den 28 april 2021 utsåg ECB-rådet Ildikó Ráczné Szőke, chef för avdelningen för talanghantering vid ECB:s generaldirektorat för HR (GD/HR), till tillförordnad ordförande för Human Resources Conference. Förordnandet gäller från och med den 1 juni 2021 och fram till dess att utnämningen av en ny generaldirektör för GD/HR träder i kraft.

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska

Den 6 maj 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/22 till EU-rådet om externa revisorer för Národná banka Slovenska. Rekommendationen kommer att finnas tillgänglig på EUR-Lex inom kort.

Statistik

Ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Den 29 april 2021 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2021/20 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper. Ändringarna syftar till att säkerställa fortsatt relevans för kvartalsvis statistik över finansräkenskaper för de ekonomiska analyser som utförs av ECB och de nationella centralbankerna och följande ändringar introduceras: en mer detaljerad uppdelning av OFI-sektorn (andra finansinstitut), som har blivit allt viktigare för analysen av sektorsvis finansiering och sammanlänkning, en ny indelning av utländska direktinvesteringar för utvalda finansiella instrument för bättre förståelse av globaliseringseffekter, obligatorisk rapportering av data för centralbanker för en helhetsbild av relevanta nationella rapporteringskrav samt en vidare uppdelning av finansiella instrument i fråga om berättigande till livförsäkring och pensionsrätter. Den ändrade rättsakten kommer att finnas tillgänglig på EUR-Lex inom kort.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den tjugonde årliga översynen av eurons internationella roll

Den 12 maj 2021 godkände ECB-rådet den tjugonde årliga översynen av eurons internationella roll samt publiceringen av denna översyn. I rapporten presenteras en översikt över hur användningen av euron har utvecklats bland aktörer med hemvist utanför euroområdet under 2020. Rapporten innehåller även tre specialartiklar om i) EU:s och ECB:s policyrespons på pandemin och hur den har påverkat eurons internationella roll, ii) utgivningen av digitala centralbankspengar och eventuell påverkan på valutornas internationella roll och iii) en ny uppsättning data för en heltäckande och uppdaterad bild av hur de större valutorna används vid fakturering inom global handel. Planerad publicering på ECB:s webbplats den 2 juni 2021.

ECB:s banktillsyn

ECB:s nya tillsynsbefogenheter enligt värdepapperiseringsförordningen

Den 7 maj 2021 beslutade ECB-rådet att tillsynen över kraven i artiklarna 6–8 i värdepapperiseringsförordningen avseende bibehållande av risk, transparens och förbudet mot återvärdepapperisering är tillsynsuppgifter och att ECB därmed har tillsynsbefogenhet för dessa krav. Mer information om tillsynsmodellen kommer att definieras under de kommande månaderna. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media