European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2021

14. maj 2021

Markedsoperationer

Ændring af afgørelsen om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 30. april 2021 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2021/752 (ECB/2021/21) om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III). Ændringerne, som blev indført, i) medfører ændrede sanktioner i tilfælde, hvor rapporter og revisioner ikke indsendes af TLTRO-III-deltagerne i tide, ii) omfatter bestemmelser vedrørende behandlingen af erhvervsmæssige omstruktureringer efter 31. marts 2021 med henblik på at beregne TLTRO-III-renter og iii) indeholder en række præciseringer, som blev anset for nødvendige af retssikkerhedshensyn. Den uofficielle konsoliderede version af TLTRO-III-afgørelsen og den reviderede vejledende tidsplan for TLTRO-III'er findes på ECB's websted.

Opdatering af behandlingen af gearingsgraden inden for Eurosystemets pengepolitiske rammer for modparter

Den 6. maj 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2021/23 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget). Ændringen medfører, at gearingsgraden bliver et bindende kapitalgrundlagskrav under søjle 1 i kapitalkravsforordningen. Den ændrede retningslinje træder i kraft 28. juni 2021. Den findes – sammen med en relateret pressemeddelelse – på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Financial Stability Review – May 2021

Den 12. maj 2021 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – May 2021". I denne udgave vurderes konsekvenserne af den igangværende pandemi for de finansielle markeders funktion, gældsholdbarheden, bankernes rentabilitet og den finansielle sektor uden for banksektoren. Der redegøres desuden for politiske hensyn på kort og mellemlangt sigt. Publikationen indeholder også to specialartikler. Den første drøfter hensyn i tilknytning til finansiel stabilitet som følge af virksomheders zombificering, mens den anden indeholder en vurdering af konsekvenserne af klimarisici for finansiel stabilitet. Financial Stability Review – May 2021 bliver efter planen offentliggjort på ECB's websted den 19. maj 2021.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændring af forordningen om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer

Den 29. april 2021 vedtog Styrelsesrådet forordning (EU) 2021/728 (ECB/2021/17) om ændring af forordning (EU) 795/2014 (ECB/2014/28) overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS-forordningen). Styrelsesrådet vedtog i samme forbindelse ændringer af to gennemførelsesafgørelser – afgørelse (EU) 2021/729 (ECB/2021/18) og afgørelse (EU) 2021/730 (ECB/2021/19). Arbejdet på retsakterne blev afsluttet, efter at der var afholdt en offentlig høring fra 27. november 2020 til 8. januar 2021. Ændringerne, som indføres i SIPS-forordningen, præciserer kriterierne for udpegning af en kompetent myndighed, indfører en fleksibel og fremadrettet metode til identifikation af betalingssystemer som systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS) og fastsætter principper for retfærdig rettergang, som skal overholdes både før og efter Styrelsesrådet vedtager en afgørelse om identifikation af et betalingssystem som SIPS. Yderligere information om SIPS-ændringerne findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger technology

Den 28. april 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/15 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om informationsfrihed

Den 30. april 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/16 på anmodning af det østrigske Bundeskanzleramt.

ECB's udtalelse om Narodowy Bank Polskis ydelse af visse lån og anvendelse af mindstereservekrav

Den 7. maj 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/17 på anmodning af det polske finansministerium.

Corporate governance

Styrelsesrådets og Det Generelle Råds mødekalendere i 2022

Den 23. april 2021 godkendte Styrelsesrådet datoerne for møder i Styrelsesrådet i 2022. Det Generelle Råd godkendte ligeledes mødedatoerne for møder i Det Generelle Råd i 2022. Både Styrelsesrådets og Det Generelle råds mødedatoer findes på ECB's websted.

Fungerende formand for HR-konferencen

Den 28. april 2021 udpegede Styrelsesrådet Ildikó Ráczné Szőke, leder af Afdelingen for Talentforvaltning i Generaldirektoratet Human Resources (DG/HR) som fungerende formand for HR-konferencen fra 1. juni 2021 og indtil udnævnelsen af en ny generaldirektør for DG/HR træder i kraft.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

Den 6. maj 2021 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2021/22). Henstillingen vil snart være at finde i EUR-Lex.

Statistik

Ændring af retningslinje ECB/2013/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti

Den 29. april 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2021/20 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti. Ændringen skal sikre, at de kvartalsvise finansielle sektorkonti fortsat er relevante for ECB's og de nationale centralbankers økonomiske analyser. Med den ændrede retningslinje indføres følgende ændringer: en mere detaljeret opdeling af sektoren for andre finansielle institutioner, som er blevet stadig vigtigere for analysen af sektorfinansiering og -forbundethed, en ny opdeling af udvalgte finansielle instrumenter, for så vidt angår udenlandske direkte investeringer, som er nødvendig for bedre at forstå effekterne af globaliseringen, obligatorisk indberetning af data for delsektoren centralbanken for at tage højde for alle relevante nationale indberetningskrav og yderligere opdelinger af finansielle instrumenter for livsforsikrings- og pensionsrettigheder. Den ændrede retsakt vil snart være at finde i EUR-Lex.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 20. årlige gennemgang af euroens internationale rolle

Den 12. maj 2021 godkendte Styrelsesrådet den 20. årlige gennemgang af euroens internationale rolle og gav tilladelse til, at rapporten blev offentliggjort. Rapporten giver et overblik over udviklingen i residenter uden for euroområdets brug af euro i 2020. Den indeholder tre specialartikler om i) konsekvenserne for euroens internationale rolle af EU's og ECB's politiske reaktion på pandemien, ii) den potentielle effekt af en digital centralbankvaluta på valutaers internationale rolle og iii) et nyt datasæt, som giver en grundig og opdateret forståelse af brugen af de store valutaer som afregningsvalutaer i verdenshandlen. Rapporten vil efter planen være at finde på ECB's websted 2. juni 2021.

ECB Banktilsyn

ECB's nye tilsynsmæssige kompetencer i henhold til securitiseringsforordningen

Den 7. maj 2021 besluttede Styrelsesrådet, at tilsynet med kravene i securitiseringsforordningens artikel 6-8 med relation til risikotilbageholdelse, gennemsigtighed og forbuddet mod resecuritisering er tilsynsopgaver, og at tilsynet med dem derfor betragtes som ECB's kompetenceområde. De nærmere detaljer i tilsynsmodellen bliver fastlagt i de kommende måneder. Pressemeddelelsen herom findes på ECB Banktilsyns websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt