Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2021

23 april 2021

Marknadsoperationer

Upphörande med likvidiserande USD-transaktioner med 84 dagars löptid

Den 19 april 2021 godkände ECB-rådet att likvidiserande USD-transaktioner med 84 dagars löptid inte längre kommer att tillhandahållas från och med den 1 juli 2021. Beslutet att inte längre tillhandahålla dollarlikviditet med 84 dagars löptid fattades gemensamt av Bank of England, Bank of Japan, ECB och Swiss National Bank, i samråd med Federal Reserve. Ett gemensamt pressmeddelande, som samordnats mellan dessa centralbanker, publicerades den 23 april 2021 och finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ny policy för mobilisering och avveckling av säkerheter

Den 6 april 2021 godkände ECB-rådet en ny policy för Eurosystemet när det gäller avveckling av säkerheter i Target2-Securities (T2S). Denna policy kommer att börja gälla när Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS) tas i drift i november 2023. Enligt T2S nya avvecklingspolicy ska de nationella centralbankerna i euroområdet endast ta emot mobiliserade godtagbara omsättningsbara säkerheter från sina penningpolitiska motparter på konton förvaltade hos värdepapperscentraler inom T2S. Motparterna får även fortsättningsvis välja vilken värdepapperscentral de vill använda för sina värdepappers ursprungskonton (den behöver alltså inte ingå i T2S). T2S avvecklingspolicy innebär att säkerheterna i Eurosystemets kreditoperationer mobiliseras och avvecklas ännu mer effektivt. Detta stöder i sin tur finansmarknadsintegrationen i EU, samtidigt som säkerheten upprätthålls och likvärdiga konkurrensvillkor främjas. Motparterna kommer att kunna dra fördel av T2S harmoniserade avvecklingsförfaranden och funktionalitet för automatiskt ställande av säkerheter samt optimera förvaltningen av sina värdepapper och kassakonton. Ändringar i Eurosystemets relevanta dokumentation kommer att förberedas i god tid för att återspegla dessa policyändringar. Ett meddelande om detta offentliggjordes den 13 april 2021 och finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets tillsynsrapport 2020

Den 6 april 2021 tog ECB-rådet del av Eurosystemets tillsynsrapport och godkände att den publiceras på ECB:s webbplats. Rapporten innehåller en översikt över Eurosystemets tillsynsverksamhet under perioden 2017–2020 vad gäller finansmarknadens infrastrukturer och betalningar. I rapporten behandlas även den huvudsakliga marknads- och regelutvecklingen under rapporteringsperioden samt mer kortfattat Eurosystemets tillsynsuppdrag och tillsynsmetod. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets strategi för massbetalningar

Den 9 april 2021 tog ECB-rådet del av utvecklingen inom det pågående arbetet med Eurosystemets strategi för massbetalningar och godkände att ett dokument om strategin skulle publiceras. I meddelandet redogjordes för bakgrunden till strategin och det gavs en översikt över vilka åtgärder som är på planeringsstadiet eller på väg att vidtas, även om de ännu inte har slutförts fullt ut. Mer information för allmänheten kommer snart att finnas tillgänglig på ECB:s webbplats.

Eurosystemets rapport om det offentliga samrådet om en digital euro

Den 14 april 2021 offentliggjorde ECB Eurosystemets rapport om det offentliga samrådet om en digital euro och ett pressmeddelande. I denna rapport redovisas resultaten från analysen av de 8 221 svar som skickades in i samband med ECB:s offentliga samråd från mitten av oktober 2020 fram till mitten av januari 2021. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag för ECB-rådet när det senare i år ska fatta beslut om huruvida man ska tillsätta en formell utredning om ett eventuellt införande av en digital euro.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om avrundningsregler för eurodenominerade betalningar i Slovakien

Den 20 april 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/14 på begäran av Republiken Slovakiens finansminister.

Statistik

Omarbetning av ECB:s riktlinje om monetär och finansiell statistik som delas upp i fem nya riktlinjer

Den 26 mars 2021 beslutade ECB-rådet att omarbeta ECB:s nuvarande riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik och att dela upp den i fem nya riktlinjer. I riktlinjen om monetär och finansiell statistik behandlas de nationella centralbankernas överföring av statistiska uppgifter till ECB. Omarbetningen och uppdelningen inleddes för att säkerställa innehållets kvalitet med tanke på riktlinjens längd samt för att beakta de omfattande ändringar som har skett sedan 2014 och de många olika sektorsområden som behandlas. Det rör sig om följande fem nya riktlinjer: riktlinje ECB/2021/11 om de monetära finansinstitutens statistik över balansräkningsposter och räntor, riktlinje ECB/2021/12 om statistiska uppgifter som ska rapporteras om andra finansförmedlare än monetära finansinstitut, riktlinje ECB/2021/13 om rapporteringskrav avseende betalningsstatistik, riktlinje ECB/2021/14 om statistiska uppgifter som ska rapporteras om konsoliderade bankuppgifter och riktlinje ECB/2021/15 om statistiska uppgifter som ska rapporteras om värdepappersemissioner. Omarbetningen och uppdelningen ledde till vissa materiella ändringar i förhållande till riktlinjen om monetär och finansiell statistik. I riktlinje ECB/2021/11 beaktas t.ex. den antagna förordningen (EU) 2021/379 om kreditinstitutens och MFI-sektorns balansräkningsposter (ECB/2021/2) och ECB-rådets beslut i juni 2020, vilket har lett till att tillämpningsområdet har utökats när det gäller vilka kreditinstitut som ska överföra individuella balansräkningsuppgifter till ECB. Genom riktlinje ECB/2021/13 införs dessutom ändringar som återspeglar bearbetningen av förordning (EU) 2020/2011 om ändring av förordning (EU) nr 1409/2013 om betalningsstatistik (ECB/2020/59). De fem nya riktlinjerna kommer att tillämpas från och med den 1 februari 2022. Samtidigt upphävs riktlinjen om monetär och finansiell statistik genom riktlinje ECB/2021/16 av rättssäkerhetsskäl. De nya rättsakterna kommer att finnas tillgängliga på EUR-Lex inom kort.

2020 års kvalitetsrapport om statistik avseende kvartalsvisa finansräkenskaper

Den 12 april 2021 godkände ECB-rådet offentliggörandet av 2020 års kvalitetsrapport om statistik avseende kvartalsvisa finansräkenskaper för euroområdet samt på nationell nivå. I samband med detta noterade ECB-rådet att rapporten hädanefter kommer att utarbetas vartannat år. Nästa gång den ges ut blir våren 2023. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Slutlig projektrapport om den riktade granskningen av interna modeller

Den 30 mars 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna den slutliga projektrapporten om den riktade granskningen av interna modeller (TRIM) och publiceringen av denna rapport. TRIM var ett flerårigt projekt som inleddes av ECB i början av 2016 i nära samarbete med de nationella behöriga myndigheterna i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Syftet med TRIM var att bedöma om de betydande institut som omfattas av den europeiska banktillsynen använder interna modeller för pelare 1 som är lämpliga med tanke på gällande regleringskrav samt om resultaten är tillförlitliga och jämförbara. Utöver detta skulle TRIM harmonisera tillsynspraxis för interna modeller inom SSM. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media