Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2021

23. apríla 2021

Operácie na trhu

Ukončenie realizácie 84-dňových operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 19. apríla 2021 Rada guvernérov schválila ukončenie realizácie 84-dňových operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch od 1. júla 2021. Rozhodnutie ukončiť dodávanie likvidity v amerických dolároch s 84-dňovou splatnosťou prijali spoločne Bank of England, Bank of Japan, ECB a Swiss National Bank po konzultácii s Federálnym rezervným systémom. Súvisiaca spoločná tlačová správa zúčastnených centrálnych bánk bola vydaná 23. apríla 2021 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Nové pravidlá mobilizácie a vyrovnania kolaterálu

Dňa 6. apríla 2021 Rada guvernérov schválila nové pravidlá Eurosystému týkajúce sa vyrovnania kolaterálu v systéme TARGET2-Securities (T2S), ktoré nadobudnú účinnosť pri spustení systému Eurosystému pre správu kolaterálu (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) v novembri 2023. Podľa nových pravidiel vyrovnania obchodov v systéme T2S budú národné centrálne banky krajín eurozóny v rámci operácií menovej politiky prijímať mobilizovaný akceptovateľný obchodovateľný kolaterál od protistrán len na účty vedené v centrálnych depozitároch cenných papierov (central securities depository – CSD), ktoré sú súčasťou systému T2S. Protistrany môžu svoje zdrojové účty cenných papierov aj naďalej viesť v depozitári podľa vlastného výberu (bez ohľadu na to, či je súčasťou systému T2S). Pravidlá vyrovnania obchodov v systéme T2S zvyšujú efektívnosť mobilizácie a vyrovnania kolaterálu v úverových operáciách Eurosystému, čím podporujú integráciu finančného trhu EÚ a zároveň zachovávajú bezpečnosť a prispievajú k zabezpečeniu rovnakých podmienok. Protistrany budú môcť využívať výhody harmonizovaných postupov vyrovnania v rámci systému T2S a jeho funkciu autokolateralizácie, a budú tak môcť optimalizovať správu svojich účtov cenných papierov a hotovostných účtov. Uvedené zmeny budú v dohľadnom čase zapracované do príslušnej dokumentácie Eurosystému. Súvisiaci oznam bol 13. apríla zverejnený na internetovej stránke ECB.

Správa Eurosystému o činnosti dohľadu z roku 2020

Dňa 6. apríla 2021 Rada guvernérov vzala na vedomie správu Eurosystému o činnosti dohľadu a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa prináša prehľad činností Eurosystému v oblasti dohľadu nad infraštruktúrami finančného trhu a platobným stykom v období 2017 – 2020. Zároveň informuje o hlavných aspektoch vývoja na trhoch a v oblasti regulácie počas sledovaného obdobia a stručne sa dotýka aj dozornej úlohy Eurosystému a spôsobu jej plnenia. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stratégia Eurosystému v oblasti retailových platieb

Dňa 9. apríla 2021 Rada guvernérov vzala na vedomie priebežné výsledky vývoja stratégie Eurosystému v oblasti retailových platieb a schválila zverejnenie príslušného dokumentu. Súčasťou materiálu je bližšie zdôvodnenie potreby stratégie a prehľad plánovaných a prebiehajúcich krokov v rôznych fázach finalizácie. Podrobnejšie informácie určené pre širokú verejnosť budú čoskoro k dispozícii vo vyhradenej sekcii internetovej stránky ECB.

Správa Eurosystému o verejnej konzultácii o digitálnom eure

Dňa 14. apríla 2021 ECB zverejnila správu Eurosystému o verejnej konzultácii o digitálnom eure a súvisiacu tlačovú správu. Správa prináša výsledky analýzy 8 221 odpovedí predložených v rámci verejnej konzultácie ECB, ktorá prebiehala od polovice októbra 2020 do polovice januára 2021. Pre Radu guvernérov bude správa v neskoršej časti tohto roka dôležitým podkladom pri rozhodovaní o spustení fázy formálnej analýzy prípadného zavedenia digitálneho eura.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k pravidlám zaokrúhľovania pre platby v eurách na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/14 dňa 20. apríla 2021 na žiadosť ministra financií Slovenskej republiky.

Štatistika

Prepracovanie a rozdelenie usmernenia ECB o menovej a finančnej štatistike na päť nových usmernení

Dňa 26. marca 2021 Rada guvernérov rozhodla o prepracovaní a rozdelení usmernenia ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike na päť nových usmernení. Prepracovanie a rozdelenie usmernenia, ktoré sa týka prenosu štatistických informácií z národných centrálnych bánk do ECB, bolo iniciované s cieľom zaručiť kvalitu jeho obsahu vzhľadom na jeho dĺžku, rozsiahle zmeny od roku 2014 a široké spektrum rôznych sektorových oblastí, ktorých sa usmernenie dotýka. Usmernenie sa delí na týchto päť nových usmernení: Usmernenie ECB/2021/11 o štatistike bilančných položiek a úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií; usmernenie ECB/2021/12 o štatistických informáciách, ktoré sa majú vykazovať o finančných sprostredkovateľoch iných ako peňažné finančné inštitúcie; usmernenie ECB/2021/13 o požiadavkách na vykazovanie štatistiky platieb; usmernenie ECB/2021/14 o štatistických informáciách, ktoré sa majú vykazovať o konsolidovaných bankových údajoch; usmernenie ECB/2021/15 o štatistických informáciách, ktoré sa majú vykazovať o emisiách cenných papierov. V dôsledku prepracovania a rozdelenia došlo v porovnaní s pôvodným usmernením o menovej a finančnej štatistike k určitým vecným zmenám. Predovšetkým usmernenie ECB/2021/11 berie do úvahy prijatie nariadenia (EÚ) 2021/379 o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2021/2) a rozhodnutie Rady guvernérov z júna 2020 o rozšírení okruhu úverových inštitúcií, v prípade ktorých dochádza k prenosu individuálnych bilančných informácií do ECB. Usmernenie ECB/2021/13 navyše zavádza zmeny vyplývajúce zo zmien zahrnutých v nariadení (EÚ) 2020/2011, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1409/2013 o štatistike platieb (ECB/2020/59). Päť nových usmernení vstupuje do platnosti 1. februára 2022. Nariadenie o menovej a finančnej štatistike bude v tom istom čase z dôvodov právnej istoty zrušené nariadením ECB/2021/16. Nové právne akty budú čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Správa o kvalite štatistických údajov za rok 2020: štvrťročné finančné účty

Dňa 12. apríla 2021 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o kvalite štatistických údajov národných štvrťročných finančných účtov za rok 2020. Zároveň zobrala na vedomie, že správa sa v budúcnosti bude vydávať raz za dva roky, najbližšie na jar 2023. Správa bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Finálna projektová správa o cielenom hodnotení interných modelov

Dňa 30. marca 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť a zverejniť finálnu projektovú správu o cielenom hodnotení interných modelov (targeted review of internal models – TRIM). TRIM bol viacročný projekt, ktorý ECB spustila na začiatku roka 2016 v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi krajín zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Jeho cieľom bolo posúdiť adekvátnosť interných modelov výpočtu kapitálu prvého piliera používaných významnými inštitúciami podliehajúcimi európskemu bankovému dohľadu na základe platných regulačných požiadaviek, ako aj spoľahlivosť a porovnateľnosť výsledkov modelov. Projekt TRIM mal tiež za cieľ harmonizáciu postupov dohľadu v súvislosti s internými modelmi v rámci SSM. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá