Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

April 2021

23 april 2021

Markttransacties

Einde liquiditeitsverschaffende transacties op 84 dagen in Amerikaanse dollars

De Raad van Bestuur heeft op 19 april 2021 goedkeuring gehecht aan de beëindiging van de 84-daagse liquiditeitsverschaffende transacties in Amerikaanse dollars per 1 juli 2021. Het besluit om niet langer liquiditeit in Amerikaanse dollars met een looptijd van 84 dagen aan te bieden was een gezamenlijke beslissing van de Bank of England, de Bank of Japan, de ECB en de Swiss National Bank, in overleg met de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Een hiermee samenhangend, gezamenlijk persbericht van deze centrale banken is op 23 april 2021 gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Nieuw beleid voor mobilisatie en afwikkeling van onderpand

De Raad van Bestuur heeft op 6 april 2021 goedkeuring gehecht aan nieuw Eurosysteem-beleid voor de afwikkeling van onderpand in TARGET2-Securities (T2S). Dat beleid treedt in werking als het onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) in november 2023 van toepassing wordt. In het kader van het nieuwe T2S-afwikkelingsbeleid zullen de nationale centrale banken (NCB's) uit het eurogebied van hun tegenpartijen bij monetairbeleidstransacties alleen nog maar verhandelbaar onderpand accepteren via rekeningen bij centrale effectenbewaarinstellingen (central securities depositories – CSDs) die deel uitmaken van T2S. Tegenpartijen kunnen de bronrekeningen voor hun effecten nog altijd aanhouden bij een CSD naar keuze (ongeacht of deze onderdeel vormt van T2S). Het T2S-afwikkelingsbeleid vormt een verdere versterking van het doelmatig mobiliseren en afwikkelen van onderpand bij krediettransacties binnen het Eurosysteem en bevordert daarmee de integratie van de Europese financiële markten, de veiligheid en een gelijk speelveld. Tegenpartijen kunnen profiteren van de geharmoniseerde afwikkelingsprocedures en de autocollateralisatiefunctionaliteit van T2S en daarmee het beheer van hun effecten- en kasgeldrekeningen optimaliseren. De documentatie van het Eurosysteem wordt aangepast naar aanleiding van de hierboven beschreven beleidswijzigingen. De hiermee samenhangende aankondiging is op 13 april 2021 gepubliceerd en is beschikbaar via de website van de ECB.

Oversightverslag van het Eurosysteem 2020

Op 6 april 2021 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het oversightverslag van het Eurosysteem en goedkeuring gehecht aan de publicatie ervan op de website van de ECB. In het verslag is een overzicht te vinden van de door het Eurosysteem uitgevoerde oversightactiviteiten met betrekking tot financiële marktinfrastructuren (FMI's) en betalingsverkeer in de periode 2017-2020. In het verslag zijn ook de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en regelgeving opgenomen. Het mandaat en de benadering van het Eurosysteem met betrekking tot oversight worden verder kort toegelicht. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Strategie Eurosysteem voor retailbetalingen

Op 9 april 2021 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de ontwikkelingen in de lopende werkzaamheden betreffende de strategie van het Eurosysteem voor retailbetalingen en de publicatie van een document daarover goedgekeurd. In dat document wordt een toelichting gegeven op de motivering van de strategie, naast een overzicht van geplande of op dit moment lopende acties, zelfs als deze nog niet volledig vorm hebben gekregen. Aanvullende informatie voor het grote publiek is binnenkort beschikbaar op een speciaal hieraan gewijd onderdeel van de website van de ECB.

Rapport van het Eurosysteem over de openbare raadpleging over een digitale euro

De ECB heeft op 14 april 2021 het rapport van het Eurosysteem gepubliceerd over de openbare raadpleging over een digitale euro, in combinatie met een persbericht over datzelfde onderwerp. In het rapport worden de uitkomsten besproken van de analyse van de 8.221 reacties van deelnemers aan de openbare raadpleging van de ECB. Die liep van medio oktober 2020 tot medio januari 2021. Dit verslag vormt belangrijke input voor de Raad van Bestuur van de ECB wanneer deze later in het jaar besluit of er wordt gestart met een formele onderzoeksfase naar de mogelijke introductie van een digitale euro.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake afrondingsregels voor in euro luidende betalingen in Slowakije

Op 20 april 2021 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek, goedkeuring gehecht aan Advies CON/2021/14.

Statistieken

Herschikking en splitsing van het ECB-richtsnoer inzake monetaire en financiële statistieken in vijf nieuwe richtsnoeren

De Raad van Bestuur heeft op 26 maart 2021 besloten om het bestaande ECB-richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (MFS-richtsnoer) te herschikken en op te splitsen in vijf nieuwe richtsnoeren. Tot deze herschikking en splitsing van het MFS-richtsnoer, dat betrekking heeft op het doorgeven van statistische informatie van de NCB’s aan de ECB, was het initiatief genomen met als doel de kwaliteit van de inhoud te waarborgen. Dit gezien de lengte van het richtsnoer, de substantiële wijzigingen sinds 2014 en de vele sectoren die het richtsnoer bestrijkt. De vijf nieuwe richtsnoeren zijn als volgt: Richtsnoer ECB/2021/11 betreffende balanspoststatistieken en rentestatistieken van monetaire financiële instellingen; Richtsnoer ECB/2021/12 betreffende de te rapporteren statistische gegevens over financiële intermediairs, niet zijnde monetaire financiële instellingen; Richtsnoer ECB/2021/13 betreffende rapportagevereisten inzake betalingsstatistieken; Richtsnoer ECB/2021/14 betreffende te rapporteren statistische gegevens over geconsolideerde bankgegevens; Richtsnoer ECB/2021/15 betreffende de te rapporteren statistische gegevens over effectemissies. De herschikkings- en splitsingsexercitie had enige inhoudelijke wijzigingen tot gevolg ten opzichte van het MFS-richtsnoer. Meer in het bijzonder wordt in Richtsnoer ECB/2021/11 rekening gehouden met de goedkeuring van Verordening (EU) 2021/379 betreffende de balansposten van kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2021/2) en het besluit van de Raad van Bestuur van juni 2020 om de groep kredietinstellingen uit te breiden waarover afzonderlijke balansinformatie aan de ECB wordt doorgegeven. Met Richtsnoer ECB/2021/13 worden bovendien veranderingen doorgevoerd die voortvloeien uit de wijzigingen in Verordening (EU) 2020/2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1409/2013 betreffende betalingsstatistieken (ECB/2020/59). De vijf nieuwe richtsnoeren worden op 1 februari 2022 van kracht en het MFS-richtsnoer wordt ter wille van de rechtszekerheid tegelijkertijd ingetrokken bij Richtsnoer ECB/2021/16. De nieuwe rechtshandelingen zijn binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

Kwaliteitsverslag statistische gegevens 2020 betreffende de financiële kwartaalrekeningen

De Raad van Bestuur heeft op 12 april 2021 goedkeuring gehecht aan de publicatie van het kwaliteitsverslag voor 2020 over de financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied en de nationale financiële kwartaalrekeningen. De Raad heeft eveneens nota genomen van het feit dat het verslag in het vervolg eens in de twee jaar wordt geproduceerd. De volgende editie komt in het voorjaar van 2023 uit. Het verslag komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Eindverslag over de gerichte toetsing van interne modellen

Op 30 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om het eindverslag over de gerichte toetsing van interne modellen (targeted review of internal models – TRIM) goed te keuren. TRIM was een meerjarenproject dat begin 2016 door de ECB is gelanceerd in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten (national competent authorities – NCA’s) van landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM). Het doel van TRIM was te beoordelen of de interne Pijler 1-modellen die worden gebruikt door belangrijke instellingen die onder Europees bankentoezicht vallen, toereikend zijn in het licht van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en of de uitkomsten daarvan betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Verder was het streven om met TRIM de toezichtswerkwijzen met betrekking tot interne modellen te harmoniseren binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Het verslag en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media