Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2021

23 aprilie 2021

Operațiuni de piață

Încetarea oferirii de operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la 84 de zile

La data de 19 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat încetarea operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la 84 de zile de la 1 iulie 2021. Decizia privind încetarea acestor operațiuni a fost adoptată în comun de Bank of England, Banca Japoniei, BCE și Banca Națională a Elveției, în consultare cu Rezervele Federale ale SUA. Un comunicat de presă comun pe această temă, coordonat între aceste bănci centrale, a fost emis la data de 23 aprilie 2021 și este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Noi politici pentru mobilizarea și decontarea garanțiilor

La data de 6 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat o nouă politică a Eurosistemului pentru decontarea garanțiilor în cadrul TARGET2-Securities (T2S), care va intra în vigoare odată cu lansarea Sistemului de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) în luna noiembrie 2023. În conformitate cu noua politică de decontare în cadrul T2S, băncile centrale naționale (BCN) din zona euro vor accepta garanțiile tranzacționabile eligibile mobilizate, furnizate de contrapărți în cadrul operațiunilor de politică monetară, numai în conturile deținute la depozitari centrali de instrumente financiare (central securities depositories – CSD) care fac parte din T2S. Contrapărțile pot continua să mențină conturile-sursă pentru titluri de valoare la oricare depozitar pentru care optează (indiferent dacă acesta face parte sau nu din T2S). Politica de decontare în cadrul T2S consolidează în continuare eficiența mobilizării și decontării garanțiilor în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului, sprijinind astfel integrarea piețelor financiare în UE și, totodată, prezervând siguranța și promovând condiții de concurență echitabile. Contrapărțile vor avea posibilitatea de a beneficia de proceduri de decontare armonizate în cadrul T2S și de funcția de autocolateralizare a T2S, precum și de a optimiza gestionarea conturilor lor de titluri de valoare și de numerar. Modificările aduse documentației relevante a Eurosistemului vor fi elaborate în timp util pentru a reflecta schimbările menționate mai sus ale politicii. Anunțul aferent a fost publicat la data de 13 aprilie 2021 și este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul de monitorizare 2020 al Eurosistemului

La data de 6 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul de monitorizare al Eurosistemului și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul oferă o prezentare generală a activităților de monitorizare desfășurate de Eurosistem în perioada 2017-2020 cu privire la infrastructurile piețelor financiare (financial market infrastructures – FMI) și plăți. De asemenea, acesta acoperă principalele evoluții înregistrate pe piață și în materie de reglementare și descrie pe scurt mandatul de monitorizare al Eurosistemului și abordarea sa în ceea ce privește monitorizarea. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Strategia Eurosistemului pentru plățile de mică valoare

La data de 9 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a luat notă de evoluția activității în curs desfășurate în cadrul strategiei Eurosistemului privind plățile de mică valoare și a aprobat documentul conex în vederea publicării. Nota oferă informații cu privire la motivația adoptării strategiei, precum și o prezentare generală a acțiunilor care sunt planificate sau în curs de a fi întreprinse, chiar dacă acestea încă nu sunt complet finalizate. Informații suplimentare destinate publicului larg vor fi disponibile în curând într-o secțiune specifică a website-ului BCE.

Raportul Eurosistemului privind consultarea publică referitoare la o monedă euro digitală

La data de 14 aprilie 2021, BCE a publicat raportul Eurosistemului privind consultarea publică referitoare la o monedă euro digitală și un comunicat de presă pe această temă. Raportul prezintă rezultatele analizei celor 8 221 de reacții transmise în contextul consultării publice organizate de BCE în perioada cuprinsă între jumătatea lunii octombrie 2020 și jumătatea lunii ianuarie 2021. Acesta va reprezenta o contribuție importantă pentru Consiliul guvernatorilor atunci când va decide, în cursul acestui an, dacă va lansa o etapă de investigare oficială în vederea posibilei lansări a unei monede euro digitale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la regulile de rotunjire pentru plățile exprimate în euro în Slovacia

La data de 20 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/14, la solicitarea ministrului finanțelor din Republica Slovacă.

Statistică

Reformarea și scindarea Orientării BCE privind statisticile monetare și financiare în cinci noi orientări

La data de 26 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să reformeze și să scindeze Orientarea BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare în cinci noi orientări. Exercițiul de reformare și scindare a orientării, care se referă la transmiterea de informații statistice BCE de către BCN, a fost inițiat pentru a asigura calitatea conținutului său, având în vedere lungimea sa, modificările substanțiale aduse din 2014 și marea varietate de domenii sectoriale acoperite. Cele cinci orientări noi sunt următoarele: Orientarea BCE/2021/11 privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare; Orientarea BCE/2021/12 privind informațiile statistice care trebuie raportate cu privire la intermediarii financiari, alții decât instituțiile financiare monetare; Orientarea BCE/2021/13 privind cerințele de raportare pentru statisticile referitoare la plăți; Orientarea BCE/2021/14 privind informațiile statistice care trebuie raportate cu privire la datele bancare consolidate; Orientarea BCE/2021/15 privind informațiile statistice care trebuie raportate cu privire la emisiunile de valori mobiliare. Exercițiul de reformare și scindare a condus la unele modificări de fond comparativ cu Orientarea privind statisticile monetare și financiare. În special, Orientarea BCE/2021/11 ia în considerare adoptarea Regulamentului (UE) 2021/379 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (BCE/2021/2) și a deciziei Consiliului guvernatorilor din luna iunie 2020 de a extinde sfera de aplicare a instituțiilor de credit pentru care se transmit BCE informații privind bilanțurile individuale. În plus, Orientarea BCE/2021/13 introduce modificări care reflectă amendamentele incluse în Regulamentul (UE) 2020/2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1409/2013 privind statisticile referitoare la plăți (BCE/2020/59). Cele cinci orientări se vor aplica de la 1 februarie 2022, iar Orientarea privind statisticile monetare și financiare va fi abrogată de Orientarea BCE/2021/16 la aceeași dată din motive de securitate juridică. Noile acte juridice vor fi disponibile în curând pe website-ul EUR-Lex.

Raportul privind calitatea datelor statistice 2020 referitor la conturile financiare trimestriale

La data de 12 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea raportului privind calitatea datelor 2020 referitor la conturile financiare trimestriale naționale și la nivelul zonei euro și a luat notă de faptul că, pe viitor, raportul va fi elaborat la fiecare doi ani, ediția următoare publicându-se în primăvara anului 2023. Raportul va fi disponibil în curând pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Raportul final privind proiectul referitor la analiza țintită a modelelor interne

La data de 30 martie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba raportul final privind proiectul referitor la analiza țintită a modelelor interne (Targeted Review of Internal Models – TRIM) și publicarea acestuia. TRIM a fost un proiect multianual lansat de BCE la începutul anului 2016 în strânsă cooperare cu autoritățile naționale competente (ANC) ale țărilor participante la Mecanismul unic de supraveghere (MUS). Scopul TRIM a fost de a evalua dacă modelele interne din Pilonul 1 utilizate de instituțiile semnificative care fac obiectul supravegherii bancare europene sunt adecvate în conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile și dacă rezultatele lor sunt fiabile și comparabile. De asemenea, TRIM a vizat armonizarea practicilor de supraveghere cu privire la modelele interne în cadrul MUS. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media