Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2021

23. aprill 2021

Turuoperatsioonid

USA dollarites likviidsust lisavate 84-päevase tähtajaga operatsioonide pakkumise lõpetamine

19. aprillil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse lõpetada USA dollarites likviidsust lisavate 84-päevase tähtajaga operatsioonide pakkumine alates 1. juulist 2021. Otsuse tegid ühiselt Inglise keskpank, Jaapani keskpank, EKP ja Šveitsi keskpank, konsulteerides USA Föderaalreservi Süsteemiga. Keskpankade vahel kooskõlastatud asjakohane pressiteade avaldati 23. aprillil 2021 ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Tagatiste mobiliseerimise ja arveldamise uued põhimõtted

6. aprillil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi uued põhimõtted tagatiste arveldamiseks T2Si (TARGET2-Securities) platvormi kaudu. Need jõustuvad pärast eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi (ECMS) käivitamist 2023. aasta novembris. Uute T2Si arvelduspõhimõtete kohaselt võtavad euroala riikide keskpangad oma rahapoliitiliste operatsioonide vastaspooltelt mobiliseeritud turukõlblikke tagatisi vastu ainult T2Si kuuluvates väärtpaberite keskdepositooriumites hoitavatelt kontodelt. Vastaspooled võivad ka edaspidi hallata oma väärtpaberikontosid enda valitud keskdepositooriumis olenemata sellest, kas see kuulub T2Si või mitte. T2Si arvelduspõhimõtted tõhustavad veelgi tagatiste mobiliseerimist ja arveldamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides ning toetavad seeläbi ELi finantsturgude lõimumist, säilitades samal ajal turvalisuse ja edendades võrdseid võimalusi. Vastaspooltel avaneb võimalus kasutada T2Si ühtlustatud arvelduskorda ja automaatset tagatise seadmise funktsiooni ning optimeerida oma väärtpaberi- ja sularahakontode haldamist. Eespool nimetatud muudatuste kajastamiseks tehakse aegsasti parandused eurosüsteemi asjakohastes dokumentides. Seonduv teadaanne avaldati 13. aprillil 2021 EKP veebilehel.

Eurosüsteemi 2020. aasta järelevalvearuanne

6. aprillil 2021 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi järelevalvearuandega ja andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruanne annab ülevaate eurosüsteemi järelevalvetegevusest aastatel 2017–2020 seoses finantsturu infrastruktuuride ja maksetega. Selles käsitletakse ka turgude ja regulatiivse keskkonna olulisemaid suundumusi vaatlusperioodil ning puudutatakse põgusalt eurosüsteemi järelevalvemandaati ja -põhimõtteid. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi jaemakseteenuste strateegia

9. aprillil 2021 tutvus EKP nõukogu edusammudega eurosüsteemi jaemakseteenuste strateegia raames tehtavas töös ja kiitis heaks seonduva dokumendi avaldamise. Selles antakse ülevaade strateegia ajenditest ning kavandatud ja käimasolevatest meetmetest, sealhulgas neist, mida ei ole veel lõplikult ellu viidud. Laiemale üldsusele mõeldud täiendav teave avaldatakse peatselt EKP veebilehe asjakohases rubriigis.

Eurosüsteemi aruanne digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni kohta

14. aprillil 2021 avaldas EKP eurosüsteemi aruande digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni kohta koos seonduva pressiteatega. 2020. aasta oktoobri keskpaigast kuni 2021. aasta jaanuari keskpaigani väldanud EKP avaliku konsultatsiooni raames laekus 8221 vastust ja aruandes esitatakse nende analüüsi tulemused. EKP nõukogu võtab seda olulist teavet arvesse, kui teeb edaspidi 2021. aasta jooksul otsuse, kas algatada ametlik uurimisetapp digitaalse euro võimalikuks kasutuselevõtuks.

Õigusaktid

EKP arvamus eurodes maksete ümardamisreeglite kohta Slovakkias

20. aprillil 2021 võttis EKP nõukogu Slovaki Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2021/14.

Statistika

EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta: uuestisõnastamine ja viieks uueks suuniseks jaotamine

26. märtsil 2021 otsustas EKP nõukogu, et praegune EKP suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta sõnastatakse uuesti ning jaotatakse viieks eraldiseisvaks suuniseks. Rahandus- ja finantsstatistika suunis käsitleb statistilise teabe edastamist riikide keskpankadelt EKP-le. Suunise uuestisõnastamine ja uuteks suunisteks jaotamine algatati selleks, et tagada suunise sisu laitmatu kvaliteet, arvestades et tegu on mahuka dokumendiga, selles käsitletakse väga paljusid erinevaid valdkondi ning alates 2014. aastast on suunises tehtud olulisi muudatusi. Viis uut suunist on järgmised: suunis EKP/2021/11 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta; suunis EKP/2021/12 mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta; suunis EKP/2021/13 maksete statistika aruandlusnõuete kohta; suunis EKP/2021/14 konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta ning suunis EKP/2021/15 väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta. Uuestisõnastamise ja eraldiseisvateks suunisteks jaotamise tulemusel tehti rahandus- ja finantsstatistika suunise algse versiooniga võrreldes ka mõningaid sisulisi muudatusi. Esmajoones võetakse suunises EKP/2021/11 arvesse määrust (EL) 2021/379 (krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta; EKP/2021/2) ning EKP nõukogu 2020. aasta juunis tehtud otsust laiendada krediidiasutuste rühma, mis edastab EKP-le üksikute bilansikirjete andmeid. Peale selle on suunisega EKP/2021/13 sisse viidud muudatused, mis kajastavad muudatusi määruses (EL) 2020/2011 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1409/2013 maksete statistika kohta; EKP/2020/59). Viit uut suunist kohaldatakse alates 1. veebruarist 2022. Samast kuupäevast tunnistatakse suunisega EKP/2021/16 õiguskindluse huvides kehtetuks suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta. Uued õigusaktid avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

Finantskontode kvartaliandmed: 2020. aasta aruanne statistika kvaliteedi kohta

12. aprillil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada 2020. aasta aruanne euroala ja riikide finantskontode kvartaliandmete kvaliteedi kohta. Nõukogu võttis teadmiseks, et edaspidi koostatakse aruannet iga kahe aasta järel ning järgmine väljaanne avaldatakse 2023. aasta kevadel. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti lõpparuanne

30. märtsil 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti lõpparuanne ja lubada see avaldada. Sisemudelite sihipärane läbivaatamine oli mitmeaastane projekt, mille EKP algatas 2016. aasta alguses tihedas koostöös ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pädevate asutustega. Läbivaatamise eesmärk oli hinnata, kas Euroopa pangandusjärelevalve pädevusse kuuluvate oluliste krediidiasutuste kasutatavad 1. samba sisemudelid on kehtivaid regulatiivseid nõudeid arvestades asjakohased ning kas neist saadavad tulemused on usaldusväärsed ja võrreldavad. Ühtlasi sooviti läbivaatamise käigus ühtlustada sisemudelitega seotud järelevalvetavasid ühtses järelevalvemehhanismis. Aruanne ja seonduv pressiteade on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid