Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. balandžio mėn.

2021 m. balandžio 23 d.

Rinkos operacijos

Nutraukiamos 84 d. trukmės likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

2021 m. balandžio 19 d. Valdančioji taryba pritarė 84 dienų trukmės likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų nutraukimui nuo 2021 m. liepos 1 d. Pasikonsultavę su Federaliniu rezervu, sprendimą nutraukti 84 dienų trukmės likvidumo didinimo JAV doleriais operacijas kartu priėmė Anglijos bankas, Japonijos bankas, ECB ir Šveicarijos nacionalinis bankas. 2021 m. balandžio 23 d. buvo paskelbtas su minėtais centriniais bankais suderintas bendras pranešimas spaudai. Jis paskelbtas ir ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Nauja įkaito pateikimo ir atsiskaitymo politika

2021 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba patvirtino naują Eurosistemos atsiskaitymo už įkaitą per TARGET2-Securities (T2S) politiką, kuri įsigalios 2023 m. lapkričio mėn. pradėjus veikti Eurosistemos įkaito valdymo sistemai. Pagal naująją T2S atsiskaitymo politiką euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (NCB) priims pinigų politikos sandorio šalių teikiamą reikalavimus atitinkantį bei antrinę rinką turintį įkaitą tik į sąskaitas centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose, kurie yra T2S dalis. Sandorio šalys gali ir toliau turėti savo pirmines vertybinių popierių sąskaitas bet kuriame pasirinktame centriniame vertybinių popierių depozitoriume, nepriklausomai nuo to, ar jis yra T2S dalis, ar ne. Atsiskaitymų politika T2S sistemoje dar labiau padidina įkaito pateikimo ir atsiskaitymo efektyvumą vykdant Eurosistemos kredito operacijas ir taip skatina ES finansų rinkos integraciją kartu užtikrinant saugumą ir palaikant vienodas sąlygas. Sandorio šalys galės pasinaudoti suderintomis atsiskaitymo T2S procedūromis ir automatinio įkeitimo galimybe ir optimizuoti savo vertybinių popierių ir pinigų sąskaitų valdymą. Bus laiku parengti atitinkamų Eurosistemos dokumentų daliniai pakeitimai, kad atspindėtų pirmiau minėtus politikos pokyčius. Pranešimas apie tai buvo paskelbtas 2021 m. balandžio 13 d., jį galima rasti ECB interneto svetainėje.

2020 m. Eurosistemos bendrosios priežiūros ataskaita

2021 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos bendrosios priežiūros ataskaita ir suteikė leidimą ją skelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje apžvelgiama 2017–2020 m. Eurosistemos vykdyta priežiūrinė veikla, susijusi su finansų rinkų infrastruktūromis ir mokėjimais. Be to, joje pateikiama informacijos apie pagrindinius rinkos ir reguliavimo pokyčius ataskaitiniu laikotarpiu ir trumpai apžvelgiami Eurosistemos priežiūros įgaliojimai bei jos požiūris į bendrąją priežiūrą. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategija

2021 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba atkreipė dėmesį į pažangą tęsiant su Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategija susijusį darbą ir suteikė leidimą paskelbti šia tema parengtą dokumentą. Pranešime pateikiama įžvalgų apie priežastis, dėl kurių buvo priimta ši strategija, ir apžvelgiami planuojami ar šiuo metu jau vykdomi veiksmai, net jei jie dar nėra visiškai baigti. Plačiajai visuomenei skirta papildoma informacija bus netrukus paskelbta specialioje ECB interneto svetainės dalyje.

Eurosistemos viešų konsultacijų dėl skaitmeninio euro ataskaita

2021 m. balandžio 14 d. ECB paskelbė Eurosistemos viešų konsultacijų dėl skaitmeninio euro ataskaitą ir pranešimą spaudai apie tai. Ataskaitoje pateikiami ECB surengtų viešų konsultacijų metu gauto 8 221 atsakymo analizės rezultatai. Konsultacijos vyko nuo 2020 m. spalio vidurio iki 2021 m. sausio vidurio. Tai bus svarbus indėlis, padėsiantis Valdančiajai tarybai vėliau šiais metais priimti sprendimą, ar pradėti galimybės įvesti skaitmeninį eurą oficialaus tyrimo etapą.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų eurais apvalinimo taisyklių Slovakijoje

2021 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/14 Slovakijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

ECB gairių dėl pinigų ir finansų statistikos nauja redakcija ir padalijimas į penkias naujas gaires

2021 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba nusprendė parengti ECB gairių ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos naują redakciją ir padalyti dabartines gaires į penkias naujas. Šių gairių, susijusių su statistinės informacijos iš NCB perdavimu ECB, nauja redakcija ir padalijimas buvo atlikti siekiant užtikrinti jos turinio kokybę, atsižvelgiant į jos ilgį, esminius jos pakeitimus nuo 2014 m. ir į platų apimamų sektorių sričių spektrą. Penkios naujosios gairės yra šios: Gairės ECB/2021/11 dėl pinigų finansų įstaigų balansinių straipsnių ir palūkanų normų statistikos; Gairės ECB/2021/12 dėl statistinės informacijos, teikiamos apie finansinius tarpininkus, kurie nėra pinigų finansų įstaigos; Gairės ECB/2021/13 dėl atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje; Gairės ECB/2021/14 dėl statistinės informacijos apie konsoliduotus bankų duomenis pateikimo; Gairės ECB/2021/15 dėl statistinės informacijos, kurią reikia teikti dėl vertybinių popierių emisijų. Dėl naujos redakcijos ir padalijimo turinys šiek pasikeitė, palyginti su Gairių dėl pinigų ir finansų statistikos tekstu. Gairėse ECB/2021/11 atsižvelgiama į tai, kad buvo priimtas Reglamentas (ES) 2021/379 dėl kredito įstaigų ir pinigų finansų įstaigų sektoriaus balansinių straipsnių (ECB/2021/2) ir į 2020 m. birželio mėn. Valdančiosios tarybos sprendimą išplėsti statistinius duomenis apie atskirus balanso straipsnius ECB teikiančių įstaigų sąrašą. Be to, Gairėse ECB/2021/13 padaryti pakeitimai, atspindintys pakeitimus Reglamente (ES) 2020/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2020/59). Penkios naujosios gairės įsigalios 2022 m. vasario 1 d., o siekiant teisinio tikrumo Gaires dėl pinigų ir finansų statistikos tuo pačiu metu pakeis Gairės ECB/2021/16. Naujieji teisės aktai bus netrukus paskelbti portale EUR-Lex.

Ketvirtinių finansinių sąskaitų 2020 m. statistinių duomenų kokybės ataskaita

2021 m. balandžio 12 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbta 2020 m. euro zonos ir nacionalinių ketvirtinių finansinių sąskaitų kokybės ataskaita, ir pažymėjo, kad ateityje ši ataskaita bus rengiama kas dvejus metus, t. y. kita ataskaita bus skelbiama 2023 m. pavasarį. Ataskaita netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Galutinė tikslinės vidaus modelių peržiūros projekto ataskaita

Iki 2021 m. kovo 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pritarti galutinei tikslinės vidaus modelių peržiūros (TVMP) projekto ataskaitai ir ją paskelbti. TVMP buvo kelerius metus vykdytas projektas, kurį 2016 m. pradžioje pradėjo ECB, glaudžiai bendradarbiaudamas su Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančių šalių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI). Vykdant šią peržiūrą buvo siekiama įvertinti, ar I ramsčio vidaus modeliai, kuriuos naudoja svarbios įstaigos, patenkančios į Europos bankų priežiūros sistemą, yra tinkami, atsižvelgiant į taikomus norminius reikalavimus, ir ar jų rezultatai yra patikimi ir palyginami. Be to, buvo siekiama BPM mastu suderinti vidaus modelių atžvilgiu vykdomos priežiūros praktiką. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai