SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2021

23. april 2021

Markedsoperationer

De likviditetstilførende markedsoperationer i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage ophører

Den 19. april 2021 godkendte Styrelsesrådet, at de likviditetstilførende markedsoperationer i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage ophører pr. 1. juli 2021. Beslutningen om ikke længere at udbyde dollarlikviditet med en løbetid på 84 dage blev truffet af Bank of England, Bank of Japan, ECB og Schweizerische Nationalbank i fællesskab i samråd med Federal Reserve. Disse centralbanker har koordineret en fælles pressemeddelelse herom, som blev offentliggjort 23. april 2021 og kan findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Nye politikker for mobilisering og afvikling af sikkerhedsstillelse

Den 6. april 2021 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets nye politik for afvikling af sikkerhedsstillelse i Target2-Securities (T2S), som træder i kraft med lanceringen af Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (ECMS) i november 2023. Ifølge den nye politik for T2S-afvikling vil nationale centralbanker i euroområdet kun acceptere mobiliseret godkendt, omsættelig sikkerhed fra deres pengepolitiske modparter på konti i værdipapircentraler, som er en del af T2S. Modparterne kan fortsat beholde deres oprindelige værdipapirkonti i en valgfri værdipapircentral (uanset om værdipapircentralen er en del af T2S eller ej). T2S-afviklingspolitikken gør mobiliseringen og afviklingen af sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer endnu mere effektiv og bidrager herved til integrationen af EU's finansielle markeder, samtidig med at sikkerheden opretholdes, og der skabes lige vilkår. Modparterne vil kunne drage fordel af de harmoniserede afviklingsprocedurer og funktionen med automatisk sikkerhedsstillelse i T2S og vil kunne optimere forvaltningen af deres værdipapir- og kontantkonti. Der vil i god tid blive udarbejdet ændringer af Eurosystemets relevante dokumentation, som afspejler ovennævnte ændringer i politikken. Meddelelsen om de nye politikker blev offentliggjort 13. april 2021 og findes på ECB's websted.

Eurosystemets overvågningsrapport for 2020

Den 6. april 2021 tog Styrelsesrådet Eurosystemets overvågningsrapport til efterretning og gav tilladelse til at offentliggøre den på ECB's websted. Rapporten giver et overblik over Eurosystemets overvågningsvirksomhed i perioden2017-20 vedrørende finansielle markedsinfrastrukturer og betalinger. Den omhandler også den vigtigste udvikling på markederne og i lovgivningen i den nævnte periode og kommer kort ind på Eurosystemets overvågningsmandat og tilgang til overvågningen. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Eurosystemets detailbetalingsstrategi

Den 9. april 2021 tog Styrelsesrådet udviklingen i det igangværende arbejde inden for Eurosystemets detailbetalingsstrategi til efterretning og godkendte offentliggørelsen af et dokument i tilknytning hertil. Dokumentet giver et indblik i baggrunden for strategien og et overblik over de tiltag, som er planlagt eller truffet, selvom de endnu ikke er helt afsluttede. Yderligere oplysninger henvendt til den brede offentlighed vil snart være at finde i et særligt afsnit på ECB's websted.

Eurosystemets rapport om den offentlige høring om en digital euro

Den 14. april 2021 offentliggjorde ECB Eurosystemets rapport om den offentlige høring om en digital euro og en pressemeddelelse herom. Rapporten indeholder resultaterne af analysen af de 8.221 besvarelser, som var indkommet under ECB's offentlige høring, der fandt sted fra midten af oktober 2020 til midten af januar 2021. Den vil være et vigtigt input, når Styrelsesrådet senere på året beslutter, om der skal indledes en formel undersøgelsesfase med henblik på en eventuel indførelse af en digital euro.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om afrundingsregler for betalinger i euro i Slovakiet

Den 20. april 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/14 på anmodning af finansministeriet i Den Slovakiske Republik.

Statistik

Omarbejdning og opdeling af ECB's retningslinje om monetær og finansiel statistik i fem nye retningslinjer

Den 26. marts 2021 besluttede Styrelsesrådet at omarbejde og dele ECB's nugældende retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik op i fem nye retningslinjer. Omarbejdningen og opdelingen af denne retningslinje, der vedrører overførslen af statistisk information fra nationale centralbanker til ECB, blev iværksat for at sikre kvaliteten af indholdet i betragtning af dens længde, de betydelige ændringer, den har undergået siden 2014, og de mange forskellige sektorområder, der er omfattet heraf. De fem nye retningslinjer er: retningslinje ECB/2021/11 om balancepoststatistik og statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser, retningslinje ECB/2021/12 om de statistiske oplysninger, som skal indberettes om finansielle formidlere, som ikke er monetære finansielle institutioner, retningslinje ECB/2021/13 om rapporteringskrav til betalingsstatistik, retningslinje ECB/2021/14 om statistisk information, som skal indberettes om konsoliderede bankdata, og retningslinje ECB/2021/15 om statistisk information, som skal indberettes om værdipapirudstedelser. Omarbejdningen og opdelingen medførte nogle indholdsmæssige ændringer i forhold til den oprindelige retningslinje. Nærmere bestemt tager retningslinje ECB/2021/11 højde for vedtagelsen af forordning (EU) 2021/379 om balanceposter i kreditinstitutter og i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2021/2) og Styrelsesrådets beslutning fra juni 2020 om at udvide rækken af kreditinstitutter, for hvilke individuelle balanceoplysninger indberettes til ECB. Desuden indeholder retningslinje ECB/2021/13 ændringer, der afspejler ændringerne i forordning (EU) 2020/2011 om ændring af forordning (EU) nr. 1409/2013 om betalingsstatistik (ECB/2020/59). De fem nye retningslinjer gælder fra 1. februar 2022, og af retssikkerhedshensyn ophæves retningslinjen om monetær og finansiel statistik samme dag ved retningslinje ECB/2021/16. De nye retsakter vil snart være at finde i EUR-Lex.

2020-rapport om kvaliteten af de statistiske data, hvad angår kvartalsvise finansielle konti

Den 12. april 2021 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af kvalitetsrapporten for 2020 om kvartalsdata for euroområdets og de nationale finansielle konti og tog til efterretning, at rapporten fremover udarbejdes hvert andet år, således at den næste rapport offentliggøres i foråret 2023. Rapporten vil snart være at finde på ECB's websted.

Banktilsyn

Endelig rapport om den målrettede gennemgang af interne modeller)

Den 30. marts 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende den endelige rapport om TRIM-projektet (den målrettede gennemgang af interne modeller) og offentliggørelsen af rapporten. TRIM var et flerårigt projekt, som ECB søsatte i begyndelsen af 2016 i tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i lande, der deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM). Formålet med TRIM var at vurdere, hvorvidt godkendte interne søjle 1-modeller, som anvendes af signifikante institutter, der er underlagt det europæiske banktilsyn, er hensigtsmæssige på baggrund af de gældende lovkrav, og hvorvidt deres resultater er pålidelige og sammenlignelige. Formålet med TRIM var desuden at harmonisere tilsynspraksis vedrørende interne modeller i SSM. Rapporten og den tilhørende pressemeddelelse findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt