SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2020

26. juni 2020

Markedsoperationer

Repoaftale med Banca Naţională a României af forsigtighedshensyn

Den 5. juni 2020 meddelte ECB, at Styrelsesrådet har godkendt oprettelsen af en repoaftale med det formål at stille eurolikviditet til rådighed for Banca Naţională a României for at håndtere eventuelle eurolikviditetsbehov i tilfælde af markedsforstyrrelser som følge af coronakrisen (covid-19). Pressemeddelelsen findes på ECB's websted.

Vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner, reservekrav og reservekravsperioder

Den 5. juni 2020 godkendte Styrelsesrådet de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner, reservekrav og reservekravsperioder for 2021 samt en ændring, hvorefter udgangen af den ottende reservekravsperiode i 2020 er blevet fremrykket med en uge for at stemme overens med Styrelsesrådets mødekalender i 2021, som blev godkendt og offentliggjort for nylig. Kalenderne samt to pressemeddelelser med relation hertil findes på ECB's websted.

Yderligere udvidelse af rammerne for yderligere gældsfordringer som reaktion på covid-19-pandemien

Den 8. juni 2020 godkendte Styrelsesrådet anmodninger fra to nationale centralbanker om oprettelse af nye midlertidige rammer for yderligere gældsfordringer (ACC) og godkendte ligeledes ændringer til de nuværende rammer for yderligere gældsfordringer for to andre nationale centralbanker. Rammerne for yderligere gældsfordringer blev indført i 2011 for at give de nationale centralbanker i Eurosystemet mulighed for midlertidigt at acceptere visse gældsfordringer, som ikke overholder reglerne for belånbarhed og/eller de kreditkvalitetsstandarder, der er fastsat i Dokumentationsgrundlaget, som sikkerhed. Pakken med foranstaltninger til lempelse af kriterierne for sikkerhedsstillelse, som Styrelsesrådet vedtog 7. april 2020, gjorde det muligt at udvide disse rammer yderligere. Accepten af disse rammer for yderligere gældsfordringer kræver Styrelsesrådets forudgående godkendelse. Mere detaljerede oplysninger om rammerne for yderligere gældsfordringer findes på ECB's websted.

Ændringer i sammensætningen af TLTRO III-grupperne

Den 9. juni 2020 besluttede Styrelsesrådet, at ændringerne af parametrene for de målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III), som blev indført på grundlag af ændringsafgørelserne ECB/2020/13 og ECB/2020/25, og de ekstraordinære omstændigheder, der gav anledning til disse ændringer, udgør objektive grunde, som berettiger en fravigelse fra betingelserne i artikel 3, stk. 2 og 3, i afgørelse ECB/2019/21. I overensstemmelse hermed besluttede Styrelsesrådet at tillade ændringer i sammensætningen af TLTRO III-grupperne, således at der kan optages nye medlemmer i dem. Kun institutioner, der endnu ikke har deltaget på individuelt grundlag i en TLTRO III-operation, eller som ikke indgår i en anden godkendt TLTRO III-gruppe, kan optages. En yderligere frist for optagelse af nye medlemmer i en TLTRO III-gruppe er godkendt indtil 17. august 2020, hvilket betyder, at eventuelle ændringer i en gruppes sammensætning først vil gælde med virkning fra den femte målrettede langfristede markedsoperation (TLTRO III). Nærmere oplysninger findes på ECB's websted.

Reduceret frekvens for operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage

Den 17. juni 2020 besluttede Styrelsesrådet at ændre frekvensen for de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage fra dagligt til tre gange om ugen. Ændringen sker med virkning fra 1. juli 2020. På baggrund af det markante fald, der har været i disse operationer, var alle centralbankerne, der deltager i netværket af swapaftaler (herunder Federal Reserve System, ECB, Swiss National Bank, Bank of Canada, Bank of Japan og Bank of England), enige om, at en nedsættelse af frekvensen ikke ville gå ud over disse operationers effektivitet som en likviditetsbagstopper. Denne koordinerede handling blev meddelt i en fælles pressemeddelelse, som alle centralbankerne i netværket offentliggjorde samtidig på deres websted.

Oprettelse af en ramme for likviditetstilførsel i euro til centralbanker uden for euroområdet

Den 24. juni 2020 besluttede Styrelsesrådet at oprette en midlertidig repofacilitet for centralbanker i Eurosystemet (Eurosystem Repo Facility for Central Banks, EUREP), som har til formål at stille eurolikviditet til rådighed for en bred vifte af centralbanker uden for euroområdet mod en på forhånd fastsat række garantier og betingelser, for at mindske balancerisici og sikre lige vilkår for alle centralbanker, der har behov for likviditet. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Opdateret forretningsorden for TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group

Den 29. maj 2020 godkendte Styrelsesrådet den opdaterede forretningsorden for TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group (T2S CSG). Opdateringen implementerer en henstilling fra T2S External Examiner om formelt at dokumentere en række faste punkter på dagsordenen ved T2S CSG's møder. Den opdaterede forretningsorden findes på ECB's websted.

T2S' 2019-regnskab

Den 29. maj 2020 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af 2019-årsregnskabet for T2S, der er omfattet af en fuldt dækkende, uafhængig, ekstern revisionspligt. Offentliggørelsen af dette regnskab opfylder en forpligtelse i henhold til T2S-rammeaftalen og har til formål at informere T2S-kunder og -interessenter, samt den brede offentlighed, om T2S' finansielle situation.

T2-prisfastsættelsespolitikken

Den 18. juni 2020 godkendte Styrelsesrådet prisfastsættelsespolitikken for en kommende T2-tjeneste, som er baseret på de nuværende TARGET2-priser, og at den offentliggøres på ECB's websted på et senere tidspunkt. T2 er en ny tjeneste, der vil blive indført efter levering af T2/T2S-konsolideringsprojektet. Den nuværende TARGET2-tjeneste vil herefter bestå af de to adskilte komponenter: central likviditetsstyring (Central Liquidity Management – CLM) og realtidsbruttoafvikling (Real-Time Gross Settlement – RTGS). Prisfastsættelsespolitikken for T2 kan tages op til revision efter to år under hensyntagen til, hvorledes mængden af transaktioner, der afvikles i realtidsbruttoafviklingssystemet, udvikler sig. Nærmere oplysninger vil blive offentliggjort på ECB's websted på et senere tidspunkt.

Rådgivning om lovgivning

ECB-udtalelse om begrænsninger vedrørende betalinger via postforsendelse og foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i Belgien

Den 25. maj 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/17 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB-udtalelse om udnævnelsen af Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland som registeransvarlig for registrene over det reelle ejerskab af visse finansielle enheder

Den 18. juni 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/18 på anmodning af den irske finansminister.

Statistik

Udvidelse af panelet af kreditinstitutter for statistik om de enkelte balanceposter

Den 5. juni 2020 godkendte Styrelsesrådet en udvidelse af panelet af kreditinstitutter i euroområdet, der overfører data til ECB om de enkelte balanceposter, med henblik på at lade mindre signifikante institutter indgå i panelet. Antallet af kreditinstitutter i panelet vil følgelig stige fra 300 til omkring 3.000. Rapporteringsbyrden for de pågældende kreditinstitutter forbliver dog uændret, da deres data allerede indberettes til de nationale centralbanker på grundlag af forordning ECB/2013/33. En meddelelse med information til rapporteringsenhederne findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Offentliggørelsespolitik for aftalememoranda om tilsyn

Den 26. maj 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at godkende en offentliggørelsespolitik for aftalememoranda om tilsyn, som ECB indgår med kompetente nationale myndigheder i EU, der ikke deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM), andre nationale eller EU-myndigheder og myndigheder i tredjelande. Politikken tager udgangspunkt i princippet om gennemsigtighed og indeholder en principiel bestemmelse om, at alle aftalememoranda om tilsyn, som ECB har forhandlet og indgået i eget navn, skal offentliggøres, medmindre der foreligger en grund til ikke at offentliggøre et aftalememorandum om tilsyn, eller dele af det, i henhold til et af de kriterier, der er defineret i artikel 4 i afgørelse ECB/2004/3.

ECB-rapport om kreditbevilling

Den 2. juni 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at godkende offentliggørelsen af en rapport med de vigtigste resultater af indsamlingen af data om kreditbevillinger i 2019. Rapporten giver et unikt overblik over kreditstandarder og -praksis i hele euroområdet, som har afgørende betydning for stabiliteten i regionens signifikante institutter. Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

Resultater af den omfattende vurdering af fem kroatiske banker samt UBS og Bank of America

Den 4. juni 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at godkende de endelige resultater af den omfattende vurdering af fem kroatiske banker (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska og Hrvatska poštanska banka) samt af UBS Europe SE og Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Den første omfattende vurdering blev udført efter Kroatiens anmodning om et tæt samarbejde med ECB, den anden var nødvendig, efter at bankerne flyttede deres forretningsvirksomhed fra Storbritannien til euroområdet som følge af Storbritanniens udtræden af Den Europæiske Union, da disse bankers størrelse betyder, at de er underlagt ECB's direkte tilsyn. Nærmere oplysninger samt de fulde resultater af vurderingerne, som offentliggøres med de pågældende bankers samtykke, findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om beregning af den vægtede gennemsnitlige løbetid for securitiseringstrancher

Den 9. juni 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn om ECB's hensigt om at efterleve EBA's retningslinjer af 4. maj 2020 om fastsættelse af den vægtede gennemsnitlige løbetid (WAM) for de beløb, der kontraktmæssigt forfalder til betaling under tranchen i overensstemmelse med artikel 257, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt