Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2020

26. junij 2020

Tržne operacije

Previdnostna repo linija s centralno banko Banca Naţională a României

ECB je 5. junija 2020 objavila, da je Svet ECB odobril vzpostavitev linije repo poslov za zagotavljanje eurske likvidnosti centralni banki Banca Naţională a României, da bi ta kljub tržnim motnjam, ki nastajajo zaradi šoka koronavirusa (COVID-19), lahko zadovoljevala morebitne potrebe po eurski likvidnosti. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 5. junija 2020 odobril okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2021 ter spremembo okvirnega koledarja, s katero se osmo obdobje izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2020 konča en teden prej, da bi se uskladilo s koledarjem sej Sveta ECB v letu 2021, ki je bil nedavno odobren in objavljen. Koledarja ter z njima povezani sporočili za javnost so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Nadaljnja razširitev uporabe okvirov za dodatna bančna posojila zaradi pandemije COVID-19

Svet ECB je 8. junija 2020 ugodil zahtevi dveh nacionalnih centralnih bank za vzpostavitev novih začasnih okvirov za dodatna bančna posojila. Odobril je tudi spremembe obstoječih okvirov za dodatna bančna posojila dveh drugih nacionalnih centralnih bank. Okviri za dodatna bančna posojila so bili uvedeni leta 2011, da bi nacionalne centralne banke Eurosistema za zavarovanje terjatev lahko začasno sprejemale nekatera bančna posojila, ki niso skladna s pravili primernosti oziroma s standardi kreditne kvalitete, določenimi v splošni dokumentaciji. S svežnjem ukrepov za ublažitev zahtev glede zavarovanja, ki ga je Svet ECB sprejel 7. aprila 2020, je bila uvedena možnost nadaljnje razširitve uporabe takšnih okvirov. Sprejetje vsakega okvira za dodatna bančna posojila mora predhodno odobriti Svet ECB. Podrobnejše informacije o okvirih za dodatna bančna posojila so na voljo na spletnem mestu ECB.

Spremembe v sestavi skupin za CUODR III

Svet ECB je 9. junija 2020 sklenil, da spremembe parametrov za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III), uvedene s sklepoma ECB/2020/13 in ECB/2020/25 o spremembi sklepov, ter izjemne okoliščine, zaradi katerih so bile spremembe opravljene, predstavljajo objektivne razloge, na podlagi katerih so odstopanja od pogojev, določenih v 2. in 3. točki člena 3 Sklepa ECB/2019/21, upravičena. Skladno s tem je Svet ECB sklenil, da dovoli spremembe v sestavi skupin za CUODR III tako, da se v skupine lahko vključijo nove članice. Vključijo se lahko samo institucije, ki posamično še niso sodelovale v nobeni operaciji CUODR III in ki niso članice druge uradno priznane skupine za CUODR III. Obdobje moratorija za vključitev novih članic v skupino za CUODR III bo trajalo do 17. avgusta 2020, kar pomeni, da bodo vse spremembe v sestavi skupin veljale šele od pete operacije CUODR III. Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem mestu ECB.

Manjša pogostost 7-dnevnih operacij v ameriških dolarjih

Svet ECB je 17. junija 2020 sklenil spremeniti pogostost 7-dnevnih operacij zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih z vsakodnevne na trikrat tedensko. Sprememba bo začela veljati 1. julija 2020. Zaradi precejšnjega upada povpraševanja po teh operacijah so se vse centralne banke, ki sestavljajo mrežo za izvajanje poslov zamenjave (centralne banke ZDA, Švice, Kanade, Japonske in Združenega kraljestva ter ECB) strinjale, da zmanjšanje pogostosti operacij ne bi ogrozilo njihove učinkovitosti kot likvidnostnega varovala. Ta usklajeni ukrep je bil istočasno napovedan s skupnim sporočilom za javnost na spletnih mestih vseh centralnih bank v mreži.

Vzpostavitev okvira za zagotavljanje eurske likvidnosti centralnim bankam zunaj euroobmočja

Svet ECB je 24. junija 2020 sklenil vzpostaviti ponudbo repo poslov Eurosistema za centralne banke (EUREP), ki omogoča zagotavljanje eurske likvidnosti širokemu krogu centralnih bank zunaj euroobmočja pod vnaprej določenim sklopom jamstev in pogojev. Namen ponudbe je zmanjševati bilančna tveganja in zagotavljati enake pogoje za vse centralne banke, ki želijo pridobiti likvidnost. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, ki je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Posodobljeni poslovnik usmerjevalne skupine T2S CSG

Svet ECB je 29. maja 2020 odobril posodobljeni poslovnik usmerjevalne skupine centralnih depotnih družb sistema TARGET2-Securities (T2S CSG). S posodobitvijo se izvaja priporočilo zunanjega ocenjevalca T2S, da se formalno dokumentira število stalnih točk na dnevnem redu sej skupine T2S CSG. Posodobljeni poslovnik je na voljo na spletnem mestu ECB.

Računovodski izkazi T2S za leto 2019

Svet ECB je 29. maja 2020 odobril objavo letnih računovodskih izkazov sistema T2S za leto 2019, potem ko je bila zanje opravljena celotna neodvisna zunanja revizija. Z objavo izkazov se izpolnjuje obveznost iz okvirnega sporazuma T2S, njihov namen pa je seznaniti stranke in deležnike sistema T2S ter splošno javnost s finančnim stanjem sistema.

Cenovna politika T2

Svet ECB je 18. junija 2020 odobril cenovno politiko, temelječo na sedanjem ceniku TARGET2, za novo storitev T2 ter kasnejšo objavo politike na spletnem mestu ECB. T2 je nova storitev, ki bo uvedena po zaključku projekta konsolidacije sistemov T2 in T2S. Po konsolidaciji bo imela sedanja storitev TARGET2 dve ločeni komponenti: centralno upravljanje likvidnosti in bruto poravnavo v realnem času. Cenovna politika T2 se lahko ponovno spremeni čez dve leti, odvisno od gibanja obsega bruto poravnav v realnem času. Podrobnejše informacije bodo kmalu objavljene na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvah uporabe gotovine pri poštnih plačilih in o ukrepih za preprečevanje pranja denarja v Belgiji

Svet ECB je 25. maja 2020 Mnenje CON/2020/17 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Mnenje ECB o imenovanju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za upravljavca registrov dejanskega lastništva nekaterih finančnih subjektov

Svet ECB je 18. junija 2020 Mnenje CON/2020/18 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Statistika

Razširitev panela za statistiko posameznih postavk bilance stanja

Svet ECB je 5. junija 2020 odobril razširitev panela kreditnih institucij euroobmočja, za katere se Evropski centralni banki posredujejo posamezne postavke bilance stanja, tako da se v panel lahko vključijo manj pomembne institucije. Panel se bo s tem povečal s 300 na približno 3.000 kreditnih institucij. Kljub temu bo poročevalsko breme za te kreditne institucije ostalo nespremenjeno, saj se njihovi podatki že poročajo nacionalnim centralnim bankam na podlagi Uredbe ECB/2013/33. Sporočilo, s katerim se poročevalci obveščajo o razširitvi, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Politika objavljanja nadzorniških memorandumov o soglasju

Svet ECB 26. maja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri politiko objavljanja nadzorniških memorandumov o soglasju, ki jih ECB sklene s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic EU zunaj enotnega mehanizma nadzora, drugimi nacionalnimi organi ali organi EU ter organi tretjih držav. V skladu z načelom transparentnosti se s politiko načeloma predvideva objava vseh memorandumov o soglasju, ki jih je samostojno izpogajala in podpisala ECB, razen če je po enem od meril, določenih v členu 4 Sklepa ECB/2004/3, ugotovljen razlog za neobjavo nadzorniškega memoranduma ali delov memoranduma.

Poročilo ECB o merilih za odobravanje posojil

Svet ECB 2. junija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri objavo poročila, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve projekta zbiranja podatkov o merilih za odobravanje posojil v letu 2019. Poročilo podaja dober pregled posojilnih standardov in praks v celotnem euroobmočju, ki so ključni za stabilnost pomembnih institucij v regiji. Objavljeno je na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Rezultati celovite ocene petih hrvaških bank ter bank UBS in Bank of America

Svet ECB 4. junija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri končne rezultate celovite ocene petih hrvaških bank (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska in Hrvatska poštanska banka) ter bank UBS Europe SE in Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Prva celovita ocena je bila izvedena na zahtevo Hrvaške za vzpostavitev tesnega sodelovanja z ECB, druga pa je bila potrebna potem, ko sta banki prenesli poslovne dejavnosti v euroobmočje po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, saj bi zaradi svoje velikosti ti dve banki prišli pod neposredni nadzor ECB. S tem povezani sporočili za javnost sta skupaj s celotnimi rezultati ocen, za katere so zadevne banke soglašale z objavo, na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s Smernicami EBA o določitvi tehtane povprečne zapadlosti pogodbenih plačil v okviru tranše v poslu listinjenja

Svet ECB 9. junija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da Evropski bančni organ (EBA) obvesti o nameri ECB, da bo za pomembne institucije pod njenim neposrednim nadzorom upoštevala Smernice EBA z dne 4. maja 2020 o določitvi tehtane povprečne zapadlosti pogodbenih plačil v okviru tranše v poslu listinjenja v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije