European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Juni 2020

26 juni 2020

Markttransacties

Preventieve repolijn met Banca Naţională a României

Op 5 juni 2020 maakte de ECB bekend dat de Raad van Bestuur heeft ingestemd met de instelling van een repolijn om liquiditeit in euro’s te verstrekken aan Banca Naţională a României. De repolijn moet voorzien in mogelijke liquiditeitsbehoeften in het licht van marktverstoringen als gevolg van de coronapandemie (Covid-19). Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties, reserveverplichtingen en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 5 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur de indicatieve kalenders van de reguliere tendertransacties, reserveverplichtingen en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem voor 2021 goedgekeurd. Tevens heeft de Raad ingestemd met een wijziging waarbij het einde van de achtste reserveaanhoudingsperiode in 2020 met een week wordt vervroegd, om de kalender af te stemmen op het onlangs goedgekeurde en gepubliceerde vergaderschema van de Raad van Bestuur voor 2021. De kalenders zijn beschikbaar op de website van de ECB, samen met twee persberichten.

Verdere uitbreiding van de regelingen voor aanvullende kredietvorderingen in verband met de coronapandemie (Covid-19)

Op 8 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de verzoeken van twee nationale centrale banken (NCB’s) om nieuwe tijdelijke regelingen voor aanvullende kredietvorderingen (additional credit claim – ACC) in te stellen. Daarnaast heeft de raad veranderingen goedgekeurd aan de bestaande ACC-regelingen voor twee andere NCB’s. De ACC-regelingen zijn in 2011 ingevoerd om NCB's van het Eurosysteem in staat te stellen bepaalde kredietvorderingen die niet voldoen aan de toelatingsregels en/of kredietkwaliteitsnormen als vastgelegd in de Algemene Documentatie, tijdelijk als onderpand te accepteren. Het pakket ter versoepeling van de onderpandeisen dat de Raad van Bestuur op 7 april 2020 heeft goedgekeurd, voorziet in de mogelijkheid om deze regelingen verder uit te breiden. De acceptatie van deze ACC-regelingen moet op voorhand door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Nadere informatie over de ACC-regelingen is te vinden op de website van de ECB.

Veranderingen in de samenstelling van TLTRO III-groepen

Op 9 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de veranderingen in de parameters van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO III), die waren ingevoerd bij wijzigingsbesluiten ECB/2020/13 en ECB/2020/25, evenals de uitzonderlijke omstandigheden die aanleiding gaven tot deze wijzigingen, objectieve redenen vormen op basis waarvan een afwijking van de voorwaarden in artikel 3, leden 2 en 3, van Besluit ECB/2019/21 gerechtvaardigd is. De Raad van Bestuur heeft eveneens besloten dat de samenstelling van TLTRO III-groepen kan worden veranderd en dat nieuwe leden in TLTRO III-groepen kunnen worden opgenomen. Alleen instellingen die afzonderlijk nog niet aan een TLTRO III-transactie hebben deelgenomen of die nog geen deel uitmaken van een andere erkende TLTRO III-groep, kunnen toetreden. Voor de opname van nieuwe leden in een TLTRO III-groep wordt voorzien in een aflossingsvrije periode tot 17 augustus 2020, wat betekent dat eventuele veranderingen in de samenstelling van een groep pas van kracht zouden worden met ingang van de vijfde TLTRO III-transactie. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Geringere frequentie van zevendaagse in Amerikaanse dollar luidende transacties

Op 17 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de frequentie van de zevendaagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties te veranderen van dagelijks naar drie keer per week, met ingang van 1 juli 2020. Gelet op de aanzienlijke daling van de vraag naar deze transacties, waren alle centrale banken van het swapnetwerk (Federal Reserve, ECB, Swiss National Bank, Bank of Canada, Bank of Japan en Bank of England) het erover eens dat het verlagen van de frequentie de effectiviteit van de transacties als liquiditeitsachtervang niet zou aantasten. Deze gecoördineerde maatregel werd aangekondigd in een gezamenlijk persbericht dat gelijktijdig is verschenen op de websites van alle centrale banken in het swapnetwerk.

Instelling van een kader voor liquiditeitsverstrekking in euro’s aan centrale banken buiten het eurogebied

Op 24 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten een repofaciliteit van het Eurosysteem voor centrale banken in te stellen (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP). Het instrument is bedoeld om aan een ruime groep centrale banken buiten het Eurosysteem liquiditeit in euro’s te verstrekken tegen vooraf vastgelegde garanties en voorwaarden, teneinde balansrisico’s te beperken en te zorgen voor een gelijk speelveld voor centrale banken die om liquiditeit verzoeken. Nadere informatie is te vinden in een persbericht op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Bijgewerkt reglement van orde van de TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group

Op 29 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met het bijgewerkte reglement van orde van de TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group (T2S CSG). Met de bijwerking wordt uitvoering gegeven aan een aanbeveling van de externe beoordelaar van T2S om een aantal vaste agendapunten bij vergaderingen van de T2S CSG formeel te documenteren. Het bijgewerkte reglement van orde is beschikbaar op de website van de ECB.

2019 - Jaarrekening van T2S

Op 29 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de publicatie van de jaarrekening 2019 van T2S, die werd onderworpen aan een volledige, onafhankelijke externe audit. Met deze publicatie wordt voldaan aan een verplichting van het T2S Framework Agreement. Doel ervan is klanten en belanghebbenden van T2S, evenals het publiek, op de hoogte te brengen van de financiële situatie van T2S.

T2-prijsbeleid

Op 18 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met het prijsbeleid voor een voorziene T2-dienst, op basis van de huidige TARGET2-prijzen, en met de publicatie ervan op de website van de ECB in een later stadium. T2 is een nieuwe dienst die zal worden aangeboden vanaf de oplevering van het T2-T2S consolidatieproject. Vanaf dan zal de huidige TARGET2-dienst twee afzonderlijke componenten omvatten: centraal liquiditeitsbeheer (central liquidity management – CLM) en realtime brutoverevening (real-time gross settlement – RTGS). Het T2-prijsbeleid kan na twee jaar worden herzien, afhankelijk van de ontwikkeling van de groei van het RTGS-volume. Nadere informatie wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot postale betalingen en maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld in België

Op 25 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/17 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Nationale Bank van België.

Advies van de Europese Centrale Bank inzake de benoeming van de Central Bank of Ireland als registrator van registers van uiteindelijke begunstigden van bepaalde financiële entiteiten

Op 18 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/18 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Ierse ministerie van Financiën.

Statistieken

Uitbreiding van het panel voor statistieken over afzonderlijke balansposten

Op 5 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd dat het panel van kredietinstellingen in het eurogebied die afzonderlijke balansposten doorgeven aan de ECB wordt uitgebreid, zodat minder belangrijke instellingen in het panel worden opgenomen. Het panel wordt daardoor uitgebreid van 300 naar ongeveer 3.000 instellingen. De rapportagelast voor de betrokken instellingen blijft echter onveranderd, aangezien hun gegevens reeds aan de nationale centrale banken worden meegedeeld krachtens Verordening ECB/2013/33. Een kennisgeving ter informatie van de rapportageplichtigen is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Publicatiebeleid voor memoranda van overeenstemming op het vlak van toezicht

Op 26 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om in te stemmen met een publicatiebeleid voor memoranda van overeenstemming op het vlak van toezicht die de ECB sluit met niet tot het SSM behorende nationale bevoegde autoriteiten in de EU, andere nationale of EU-autoriteiten en autoriteiten van derde landen. Dit beleid, dat steunt op het beginsel van transparantie, voorziet in principe in de publicatie van alle memoranda van overeenstemming op het vlak van toezicht die de ECB op eigen titel heeft gesloten en ondertekend, tenzij er een reden bestaat voor niet-publicatie van een memorandum van overeenstemming, of een deel ervan, op grond van een van de criteria die worden genoemd in artikel 4 van Besluit ECB/2004/3.

Verslag van de ECB over kredietacceptatie

Op 2 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de publicatie goed te keuren van een verslag met de belangrijkste bevindingen uit de verzameling van gegevens over kredietacceptatie in 2019. Dit verslag biedt een uniek inzicht in de kredietacceptatiecriteria en -praktijken in heel het eurogebied, die een belangrijk element zijn voor de stabiliteit van de belangrijke instellingen in de regio. Het verslag is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Resultaten van de alomvattende beoordelingen van vijf Kroatische banken, UBS en Bank of America.

Op 4 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de eindresultaten van de alomvattende beoordeling van vijf Kroatische banken te publiceren (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska en Hrvatska poštanska banka), net als die van UBS Europe SE en Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. De alomvattende beoordeling van de Kroatische banken werd uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van Kroatië om een nauwe samenwerking met de ECB aan te gaan. De andere banken moesten een beoordeling ondergaan omdat ze hun bedrijfsactiviteiten van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie hebben verhuisd en ze wegens hun omvang onder het rechtstreekse toezicht van de ECB zouden ressorteren. Twee persberichten met de volledige resultaten van de beoordelingen zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. De betrokken banken hebben toestemming gegeven voor de publicatie van deze resultaten.

Naleving van de EBA-richtsnoeren over de berekening van de gewogen gemiddelde looptijd voor securitisatietranches

Op 9 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder direct toezicht van de ECB, de ECB de EBA-richtsnoeren van 4 mei 2020 (EBA/GL/2020/04) zal naleven. Deze richtsnoeren betreffen de bepaling van de gewogen gemiddelde looptijd van de contractuele betalingen die in het kader van de tranche verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 257, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media