Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2020 г.

26 юни 2020 г.

Пазарни операции

Споразумение за предпазна репо линия с Banca Naţională a României

На 5 юни 2020 г. ЕЦБ съобщи, че Управителният съвет е одобрил създаването на репо линия за предоставяне на ликвидност в евро на Banca Naţională a României, за да бъдат посрещнати евентуални нужди от ликвидност в евро при нарушено функциониране на пазарите поради сътресението, свързано с коронавируса (COVID-19). Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Указателни календари на редовните тръжни операции, изискванията за резерви и периодите на поддържане на резерви на Евросистемата

На 5 юни 2020 г. Управителният съвет одобри указателните календари на редовните тръжни операции, изискванията за резерви и периодите на поддържане на резерви на Евросистемата за 2021 г., както и поправка, според която краят на осмия период на поддържане на резервите през 2020 г. се изтегля напред с една седмица, за да се синхронизира с графика на заседанията на Управителния съвет през 2021 г., който неотдавна бе одобрен и публикуван. Календарите и две прессъобщения по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Ново разширяване на рамките за допълнителни вземания по кредити в отговор на пандемията от COVID-19

На 8 юни 2020 г. Управителният съвет одобри заявките на две национални централни банки (НЦБ) да създадат нови временни рамки за допълнителни вземания по кредити, както и промени в съществуващите такива рамки на две други НЦБ. Рамките за допълнителни вземания по кредити бяха въведени през 2011 г., за да дадат възможност на НЦБ от Евросистемата временно да приемат като обезпечение определени вземания по кредити, които не отговарят на изискванията за допустимост и/или стандартите за кредитно качество, определени в Общата документация. С пакета от мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, приет от Управителния съвет на 7 април 2020 г., бе въведена възможността за допълнително разширяване на тези рамки. Приемането на тези рамки за допълнителни вземания по кредити подлежи на предварително одобрение от Управителния съвет. Подробна информация за рамките за допълнителни вземания по кредити е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Промени в състава на групите за TLTRO III

На 9 юни 2020 г. Управителният съвет реши, че промените в параметрите на целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), въведени чрез изменения на Решения ЕЦБ/2020/13 и ЕЦБ/2020/25, а също и извънредните обстоятелства, наложили тези изменения, съставляват обективни причини, въз основа на които е оправдано отклонение от условията, определени в член 3, параграфи 2 и 3 от Решение ЕЦБ/2019/21. Съответно Управителният съвет реши да позволи внасянето на промени в състава на групите за TLTRO III, давайки възможност в тези групи да бъдат включени нови членове. Могат да се включат само институции, които досега не са участвали индивидуално в операция по TLTRO III и не са част от друга призната група за TLTRO III. Въвежда се гратисен период за включването на нови членове в групи за TLTRO III до 17 август 2020 г., което означава, че промени в състава на дадена група ще станат приложими едва от петата операция по TLTRO III. Подробна информация е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Намалена честота на седемдневните операции в щатски долари

На 17 юни 2020 г. Управителният съвет реши да промени честотата на седемдневните операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари – от ежедневни до провеждащи се три пъти седмично, считано от 1 юли 2020 г. Предвид същественото отслабване на търсенето за такива операции централните банки от суап мрежата (която включва Системата на Федералния резерв, ЕЦБ, швейцарската национална банка, канадската централна банка, централната банка на Япония и централната банка на Обединеното кралство) бяха единодушни, че намаляването на честотата на операциите няма да застраши ефикасността им като предпазна мярка за осигуряване на ликвидност. Тази координирана мярка бе оповестена чрез съвместно прессъобщение, публикувано едновременно на уебсайтовете на всички участващи в суап мрежата централни банки.

Въвеждане на рамка за предоставяне на ликвидност в евро на централни банки извън еврозоната

На 24 юни 2020 г. Управителният съвет реши да създаде репо инструмент на Евросистемата за централни банки – Eurosystem Repo Facility for Central Banks (EUREP), чието предназначение е да предоставя ликвидност в евро на множество централни банки извън еврозоната срещу предварително определени гаранции и условия. Целта е да се редуцират балансовите рискове, като същевременно се осигурят условия на равнопоставеност между централните банки, търсещи ликвидност. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Актуализация на процедурния правилник на Координационната група на централните депозитари на ценни книжа за TARGET2-Securities

На 29 май 2020 г. Управителният съвет одобри актуализирания процедурен правилник на Координационната група на централните депозитари на ценни книжа за TARGET2-Securities (T2S CSG). Чрез актуализацията се изпълнява препоръка на външния проверител на T2S да се документират официално редица постоянни точки в дневния ред на заседанията на T2S CSG. Актуализираният процедурен правилник е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Финансов отчет на T2S за 2019 г.

На 29 май 2020 г. Управителният съвет одобри публикуването на годишния финансов отчет на T2S за 2019 г., на който е извършен пълен независим външен одит. С публикуването на отчета се изпълнява задължение по Рамковото споразумение за T2S. Целта е да се информират клиентите и заинтересованите лица, както и широката общественост, за финансовото състояние на T2S.

Ценова политика на Т2

На 18 юни 2020 г. Управителният съвет одобри ценовата политика за предстоящата услуга T2 въз основа на сегашната ценова политика на TARGET2 и нейното публикуване на уебсайта на ЕЦБ на по-късен етап. T2 е нова услуга, която ще бъде въведена, след като бъде изпълнен проектът за консолидация T2-T2S. В резултат на това сегашната услуга TARGET2 ще има два ясно разграничени компонента: централно управление на ликвидността (CLM) и брутен сетълмент в реално време (RTGS). Ценовата политика на Т2 може да бъде преразгледана след две години в зависимост от това как се развива нарастването на обема на брутния сетълмент в реално време. Подробна информация ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограничения на пощенските плащания и мерки за борба с изпирането на пари в Белгия

На 25 май 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/17 по искане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Становище на ЕЦБ относно определянето на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland за институцията, която води регистрите на действителните собственици на някои финансови субекти

На 18 юни 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/18 по искане на министъра на финансите на Република Ирландия.

Статистика

Разширяване на групата за статистика на балансовите показатели

На 5 юни 2020 г. Управителният съвет одобри разширяването на групата кредитни институции от еврозоната, които изпращат на ЕЦБ данни за балансовите показатели, така че в нея да бъдат включени по-малко значими институции. Така числеността на групата ще се увеличи от 300 кредитни институции на около 3000. Бремето на отчетността на съответните кредитни институции обаче ще остане непроменено, тъй като данните им вече се докладват на националните централни банки по силата на Регламент ЕЦБ/2013/33. Съобщение, с което се уведомяват отчетните единици, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Политика за публикуването на надзорните меморандуми за разбирателство

На 26 май 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри политика за публикуване на надзорните меморандуми за разбирателство, които ЕЦБ сключва с национални компетентни органи от ЕС извън единния надзорен механизъм (ЕНМ) и с органи от трети страни. Водена от принципа за прозрачност, политиката предвижда по начало да се публикуват всички надзорни меморандуми за разбирателство, които ЕЦБ договаря и подписва сама по себе си, освен ако не бъде установена причина за непубликуване на меморандума или част от него по някой от критериите, посочени в член 4 от Решение ЕЦБ/2004/3.

Доклад на ЕЦБ за отпускането на кредити

На 2 юни 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри публикуването на доклад, в който се представят основните констатации от проведеното през 2019 г. събиране на данни за отпускането на кредити. Докладът съдържа единствен по рода си преглед на стандартите и практиките за отпускане на кредити навсякъде в еврозоната, които са от ключово значение за стабилността на значимите институции в района. Той е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Резултати от цялостните оценки на пет хърватски банки и на UBS и Bank of America

На 4 юни 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри окончателните резултати от цялостните оценки на пет хърватски банки (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska и Hrvatska poštanska banka) и на UBS Europe SE и Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Първата цялостна оценка бе извършена вследствие на искането на Хърватия за тясно сътрудничество с ЕЦБ, а втората се наложи във връзка с прехвърлянето на дейности на банките в еврозоната от Обединеното кралство след неговото оттегляне от Европейския съюз, тъй като размерът на тези банки означава, че ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ. Две прессъобщения по темата, както и пълните резултати от оценките, за чието оповестяване съответните банки дадоха съгласието си, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Изпълнение на Насоките на ЕБО относно изчисляването на среднопретегления падеж за секюритизационни траншове

На 9 юни 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че за значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълнява Насоките на ЕБО от 4 май 2020 г. за определяне на среднопретегления падеж (WAM) на договорните плащания, дължими по транша съгласно точка a) на член 257, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите