Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2020

26. června 2020

Tržní operace

Preventivní dohoda o repo lince s Banca Naţională a României

Dne 5. června 2020 ECB oznámila, že Rada guvernérů schválila zřízení preventivní repo linky za účelem poskytnutí likvidity pro Banca Naţională a României s cílem řešit případnou poptávku po likviditě v případě dysfunkce trhu v důsledku koronavirového šoku (COVID-19). Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení Eurosystému, povinných minimálních rezerv a udržovacích období pro minimální rezervy

Rada guvernérů schválila 5. června 2020 indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému, povinných minimálních rezerv a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2021 a dále změnu, kterou se konec osmého udržovacího období pro povinné minimální rezervy v roce 2020 přesouvá a nastane o jeden týden dříve tak, aby odpovídal harmonogramu zasedání Rady guvernérů v roce 2021, který byl nedávno schválen a zveřejněn. Kalendáře jsou společně se dvěma souvisejícími tiskovými zprávami k dispozici na internetových stránkách ECB.

Další rozšíření rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky v reakci na pandemii COVID-19

Rada guvernérů schválila 8. června 2020 žádosti dvou národních centrálních bank (NCB) o vytvoření nových dočasných rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC) a dále schválila změny stávajících rámců ACC dvou dalších NCB. Rámce ACC byly zavedeny v roce 2011, aby umožňovaly národním centrálním bankám Eurosystému dočasně přijímat jako zajištění určité úvěrové pohledávky, které nesplňují pravidla způsobilosti nebo standardy úvěrové kvality stanovené v obecné dokumentaci. Tyto rámce bylo možné dále rozšířit poté, co Rada guvernérů přijala 7. dubna 2020 soubor zmírňujících opatření týkajících se podmínek na zajištění. Přijetí těchto rámců ACC podléhá předchozímu schválení Radou guvernérů. Podrobnější informace o rámcích ACC jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny ve složení skupin TLTRO III

Rada guvernérů rozhodla 9. června 2020, že změny parametrů cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) zavedené pozměňujícími rozhodnutími ECB/2020/13 a ECB/2020/25 a mimořádné okolnosti, které k těmto změnám vedly, představují objektivní důvody, na jejichž základě je odchýlení od podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2 a 3 rozhodnutí ECB/2019/21 oprávněné. V tomto ohledu přijala Rada guvernérů rozhodnutí umožnit provedení změn ve složení skupin TLTRO III a umožnit tak novým členům, aby byli zařazeni do skupin TLTRO III. Do skupin TLTRO III lze zařadit pouze instituce, které se zatím žádné operace TLTRO III individuálně nezúčastnily, ani nejsou součástí jiné uznané skupiny TLTRO III. Pro zařazení nových členů do skupiny TLTRO III bude poskytnut odklad do 17. srpna 2020, tzn. že jakékoli změny ve složení skupiny se uplatní s účinností až od páté operace TLTRO III. Podrobnější informací jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Snížení frekvence operací v amerických dolarech se splatností sedm dní

Rada guvernérů rozhodla 17. června 2020 změnit frekvenci operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní z denní frekvence na frekvenci třikrát týdně, a to s účinností od 1. července 2020. Vzhledem ke znatelnému poklesu poptávky po těchto operacích se centrální banky swapové sítě (zahrnující Federální rezervní systém, ECB, Swiss National Bank, Bank of Canada, Bank of Japan a Bank of England) všechny shodly, že omezení frekvence operací nebude mít dopad na jejich účinnost jako mechanismu jištění. Tento koordinovaný krok byl oznámen prostřednictvím společné tiskové zprávy vydané souběžně na internetových stránkách všech centrálních bank swapové sítě.

Vytvoření rámce pro poskytování likvidity v eurech centrálním bankám mimo země eurozóny

Rada guvernérů rozhodla 24. června 2020 zřídit repo facilitu Eurosystému pro centrální banky (EUREP) navrženou, aby poskytovala likviditu v eurech širokému spektru centrálních bank zemí mimo eurozónu na základě předem definovaného souboru záruk a podmínek s cílem zmírnit rozvahová rizika a současně zajišťovat rovné podmínky pro centrální banky požadující likviditu. Podrobnější informace jsou uvedeny v související tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Aktualizované postupy pro řídící skupinu centrálních depozitářů cenných papírů TARGET2-Securities

Rada guvernérů schválila 29. května 2020 aktualizované postupy pro řídicí skupinu centrálních depozitářů cenných papírů TARGET2-Securities (T2S CSG). Aktualizace provádí doporučení externího kontrolora T2S formálně evidovat několik pevných bodů programu zasedání T2S CSG. Aktualizované postupy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční výkazy systému T2S za rok 2019

Rada guvernérů schválila 29. května 2020 zveřejnění ročních finančních výkazů systému T2S za rok 2019, které byly podrobeny úplnému, nezávislému, externímu auditu. Zveřejnění těchto výkazů plní povinnost z rámcové dohody o T2S a jeho cílem je informovat klienty T2S, zainteresované strany i širokou veřejnost o finanční situaci T2S.

Cenová politika T2

Rada guvernérů schválila 18. června 2020 cenovou politiku pro nadcházející služby T2 založenou na stávající cenotvorbě pro TARGET2 a pozdější zveřejnění této politiky na internetových stránkách ECB. T2 je nová služba, která bude zavedena po dokončení konsolidačního projektu T2-T2S. Z tohoto důvodu bude mít stávající služba TARGET2 dvě rozdílné složky: centrální řízení likvidity (CLM) a systém zúčtování plateb v reálném čase (RTGS). Cenová politika T2 může být po dvou letech revidována podle růstu objemu RTGS. Podrobnější informace budou včas k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení hotovosti v rámci poštovních peněžních služeb a k opatřením proti praní peněz (CON/2020/17)

Rada guvernérů přijala 25. května 2020 stanovisko CON/2020/17 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB ke jmenování Central Bank of Ireland správcem rejstříků skutečných vlastníků určitých finančních subjektů

Rada guvernérů přijala 18. června 2020 stanovisko CON/2020/18 na žádost irského ministra financí.

Statistika

Rozšíření panelu pro statistiku jednotlivých rozvahových položek

Rada guvernérů schválila 5. června 2020 rozšíření panelu úvěrových institucí eurozóny, které ECB vykazují jednotlivé rozvahové položky, s cílem zahrnout do panelu méně významná instituce. Panel se tak rozšíří z 300 úvěrových institucí na zhruba 3 000. Zpravodajská zátěž pro dotčené úvěrové instituce však zůstane beze změny, neboť jejich údaje jsou již vykazovány národním centrálním bankám na základě nařízení ECB/2013/33. Související oznámení informující zpravodajské jednotky je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Politika zveřejňování dohledových memorand o porozumění

Rada guvernérů nevznesla 26. května 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit politiku zveřejňování memorand o porozumění (MoU) v oblasti dohledu, která ECB uzavírá s vnitrostátními příslušnými orgány zemí EU, které nejsou součástí jednotného mechanismu dohledu (SSM), dalšími vnitrostátními orgány nebo orgány EU a orgány z třetích zemí. Politika je vedena zásadou transparentnosti a v zásadě předpokládá zveřejnění všech MoU v oblasti dohledu, která ECB samostatně sjednala a podepsala, nebude-li dán důvod k nezveřejnění podle některého z kritérií definovaného v článku 4 rozhodnutí ECB/2004/3.

Zpráva ECB o upisování úvěrů

Rada guvernérů nevznesla 2. června 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit zveřejnění zprávy obsahující hlavní zjištění ze sběru dat o upisování úvěrů v roce 2019. Zpráva nabízí jedinečný přehled úvěrových standardů a postupů v celé eurozóně, které jsou zásadní pro stabilitu významných institucí v regionu. K dispozici je na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Výsledky komplexního hodnocení pěti chorvatských bank a UBS a Bank of America

Rada guvernérů nevznesla 4. června 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit konečné výsledky komplexního hodnocení pěti chorvatských bank (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska a Hrvatska poštanska banka), UBS Europe SE a Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. První komplexní hodnocení bylo provedeno na základě žádosti Chorvatska o úzkou spolupráci s ECB a druhé bylo nutné poté, co banky přemístily své podnikatelské činnosti ze Spojeného království do eurozóny po vystoupení Spojeného království z Evropské unie, neboť velikost těchto bank implikuje přímý dohled ECB. Na internetových stránkách bankovního dohledu ECB jsou k dispozici dvě související tiskové zprávy společně s úplnými výsledky hodnocení, s jejichž zveřejněním zúčastněné banky souhlasily.

Dodržování obecných pokynů EBA o výpočtu váženého průměru splatnosti pro sekuritizační tranše

Rada guvernérů nevznesla 9. června 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu vyrozumět Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB hodlá řídit všeobecnými zásadami EBA ze dne 4. května 2020 o stanovení vážené průměrné splatnosti (WAM) smluvních plateb splatných v rámci tranše v souladu s bodem a) čl. 257 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média