Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Kesäkuu 2020

26.6.2020

Markkinaoperaatiot

Repojärjestelyn luominen Romanian keskuspankin kanssa varotoimenpiteenä

EKP ilmoitti 5.6.2020 EKP:n neuvoston hyväksyneen takaisinostosopimusjärjestelyn, jolla Romanian keskuspankille voidaan tarjota tarvittaessa euromääräistä likviditeettiä, sillä markkinoiden toiminta on koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena häiriintynyt. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri, varantovelvoitteet ja pitoajanjaksot

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.6.2020 eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeellisen huutokauppakalenterin, varantovelvoitteet ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2021 sekä vuoden 2020 aikatauluun tehdyn muutoksen, jolla kahdeksannen varantojen pitojakson päättymispäivää on aikaistettu viikolla, jotta ajoitus osuu yksiin EKP:n neuvoston vuoden 2021 kokousaikataulun kanssa. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu kalenterin ja aikataulun lisäksi kaksi aihetta koskevaa lehdistötiedotetta.

Lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden laajentaminen koronaviruspandemian vuoksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.6.2020 lainasaamisten tilapäistä vakuuskelpoisuutta koskevien järjestelyjen luomisen kahdessa kansallisessa keskuspankissa sekä muutoksia järjestelyihin kahdessa muussa kansallisessa keskuspankissa. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat vuodesta 2011 lähtien saaneet hyväksyä tilapäisesti vakuudeksi tiettyjä lainasaamisia, jotka eivät ole yleisasiakirjassa asetettujen vakuuskelpoisuus- ja luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia. EKP:n neuvoston 7.4.2020 hyväksymään toimenpidepakettiin, jolla tähdätään vakuusvaatimusten helpottamiseen, sisältyy mahdollisuus laajentaa tällaisia järjestelyjä. Lainasaamisten tilapäinen vakuuskelpoisuus edellyttää kuitenkin EKP:n neuvoston hyväksyntää. Yksityiskohtaisempaa tietoa lainasaamisten vakuuskelpoisuudesta on EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia TLTRO III ‑ryhmiin

EKP:n neuvosto päätti 9.6.2020, että päätösten EKP/2020/13 ja EKP/2020/25 sisältämät muutokset kohdennettujen pitempiaikaisten operaatioiden kolmannen sarjan (TLTRO III) ehtoihin sekä niiden taustalla olevat poikkeukselliset olosuhteet ovat objektiivisia perusteita poiketa päätöksen EKP/2019/21 artiklan 3 kohdissa 2 ja 3 asetetuista edellytyksistä. EKP:n neuvosto päätti sallia TLTRO III ‑ryhmien kokoonpanon muuttamisen niin, että ryhmiin voidaan ottaa uusia jäseniä. Ryhmiin saa kuitenkin ottaa vain laitoksia, jotka eivät ole osallistuneet TLTRO III ‑operaatioihin yksin eivätkä kuulu mihinkään muuhun jo hyväksyttyyn TLTRO III ‑ryhmään. Uusia jäseniä voidaan ottaa TLTRO III ‑ryhmiin 17.8.2020 saakka sillä edellytyksellä, että muutokset ryhmän kokoonpanossa tulevat voimaan vasta viidennen TLTRO III ‑operaation yhteydessä. Tarkempaa tietoa on EKP:n verkkosivuilla.

Yhdysvaltain dollarin määräisten seitsemän päivän operaatioiden vähentäminen

EKP:n neuvosto päätti 17.6.2020 siirtyä 1.7.2020 alkaen toteuttamaan Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä seitsemän päivän operaatioita kolmasti viikossa eikä enää päivittäin. EKP sekä Yhdysvaltain, Sveitsin, Kanadan, Japanin ja Ison-Britannian keskuspankit totesivat, että keskinäisten valuutanvaihtojärjestelyjen tehokkuus varautumisjärjestelynä ei kärsi, vaikka näitä operaatioita vähennettäisiin, sillä niiden kysyntä oli pienentynyt selvästi. Koordinoidusta toimesta ilmoitettiin yhteisellä lehdistötiedotteella samanaikaisesti kaikkien näiden keskuspankkien verkkosivuilla.

Euromääräisen likviditeetin tarjoaminen eurojärjestelmän ulkopuolisille keskuspankeille

EKP:n neuvosto päätti 24.6.2020 perustaa eurojärjestelmän repojärjestelyn (Eurosystem Repo Facility for Central Banks, EUREP), jolla tarjotaan euromääräistä likviditeettiä useille euroalueen ulkopuolisille keskuspankeille. Järjestelyssä on määritelty vaadittavat vakuudet ja ehdot, joilla minimoidaan taseriskit ja varmistetaan likviditeettiä pyytävien keskuspankkien tasapuolinen kohtelu. Aiheesta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Arvopaperikeskusten TARGET2-Securities-ohjausryhmän työjärjestyksen päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.5.2020 arvopaperikeskusten TARGET2-Securities-ohjausryhmän (T2S CSG) päivitetyn työjärjestyksen. Päivityksellä otetaan huomioon T2S-järjestelmän ulkopuolisen tarkastajan suositus, että jotkin vakiokohdat merkitään virallisesti ohjausryhmän kokousten esityslistoille. Päivitetty työjärjestys on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

T2S-tilinpäätös vuodelta 2019

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.5.2020 TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S) vuoden 2019 tilinpäätöksen julkaisemisen kattavan riippumattoman ulkoisen tarkastuksen jälkeen. Tilinpäätöksen julkaiseminen perustuu T2S-puitesopimukseen, ja tavoitteena on jakaa järjestelmän asiakkaille, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle tietoa T2S-järjestelmän taloudellisesta tilanteesta.

T2-hinnoitteluperiaatteet

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.6.2020 tulevan T2-palvelun hinnoitteluperiaatteet, jotka perustuvat TARGET2-järjestelmän nykyiseen hinnoitteluun, sekä niiden julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla myöhempänä ajankohtana. T2 on uusi palvelu, joka otetaan käyttöön T2-T2S-konsolidointihankkeen valmistuessa. Sen myötä nykyinen TARGET2-palvelu jaetaan kahteen osaan eli keskitettyyn likviditeetinhallintaan ja reaaliaikaisiin bruttomaksuihin. T2-hinnoitteluperiaatteet voidaan arvioida uudelleen kahden vuoden kuluttua, mikäli välitettävien reaaliaikaisten bruttomaksujen kehitys sitä edellyttää. Lisätietoja julkaistaan myöhemmin EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto postimaksujen käteistä rahaa koskevista rajoituksista ja rahanpesun vastaisista toimista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 25.5.2020 Belgian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/17.

EKP:n lausunto Central Bank of Irelandin nimittämisestä rekisterinpitäjäksi tiettyjen rahoitusyhteisöjen tosiasiallisen omistajuuden rekisteröintiä varten

EKP:n neuvosto antoi 18.6.2020 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2020/18.

Tilastot

Yksittäisiä tase-erätietoja toimittavan luottolaitosryhmän laajentaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.6.2020 yksittäisiä tase-erätietoja toimittavan euroalueen luottolaitosryhmän laajentamisen, jotta siihen kuuluisi myös vähemmän merkittäviä luottolaitoksia. Ryhmä laajenee 300:sta noin 3 000 luottolaitokseen. Luottolaitosten raportointitaakka ei kasva, sillä ne ilmoittavat jo tietonsa kansallisille keskuspankeille asetuksen EKP/2013/33 nojalla. Asiasta on julkaistu tiedonantajille ilmoitus EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Valvontaa koskevien yhteistyöpöytäkirjojen julkaisukäytäntö

EKP:n neuvosto jätti 26.5.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä valvontayhteistyötä koskevien pöytäkirjojen julkaisukäytäntö. EKP allekirjoittaa tällaisia yhteistyöpöytäkirjoja yhteiseen valvontamekanismiin kuulumattomien EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten, muiden kansallisten tai EU-viranomaisten ja EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten kanssa. Avoimuusperiaatteen mukaisesti tarkoituksena on julkaista kaikki EKP:n itse neuvottelemat ja allekirjoittamat valvontayhteistyöpöytäkirjat, ellei yhteistyöpöytäkirjan tai sen osien julkaisematta jättämiseen ilmene päätöksen EKP/2004/3 artiklassa 4 asetetut kriteerit täyttävää syytä.

EKP:n raportti luotonmyöntämiskäytännöistä

EKP:n neuvosto jätti 2.6.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä julkaistavaksi raportti, jossa käydään läpi vuonna 2019 toteutetun luotonmyöntämiskäytäntöjä koskeneen tiedonkeruun keskeiset havainnot. Raportista saa uudenlaisen kuvan euroalueen eri maissa sovellettavista luotonannon ehdoista ja käytännöistä, jotka ovat keskeisen tärkeitä alueen merkittävien laitosten vakauden kannalta. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Viiden kroatialaispankin sekä UBS:n ja Bank of American kattavan arvioinnin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 4.6.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä lopulliset tulokset kattavista arvioinneista, jotka koskevat viittä kroatialaispankkia (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska ja Hrvatska poštanska banka), UBS Europe SE:tä ja Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Companya. Kroatialaispankeissa tehtiin kattava arviointi Kroatian esitettyä hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta EKP:n kanssa. Muissa pankeissa kattava arviointi oli tehtävä niiden siirrettyä liiketoimintaansa euroalueelle Ison-Britannian irtauduttua Euroopan unionista, sillä tämän suuruusluokan pankit kuuluvat periaatteessa EKP:n suoraan valvontaan. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta kaksi lehdistötiedotetta sekä kattavien arviointien tulokset kokonaisuudessaan. Tulokset julkaistaan arvioitujen pankkien suostumuksella.

Arvopaperistettujen omaisuuserien etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin laskentaa koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 9.6.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä arvopaperistettujen omaisuuserien etuoikeusluokan painotetun keskimääräisen maturiteetin laskennasta 4.5.2020 annettuja EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/04 (determination of the weighted average maturity (WAM) of the contractual payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) No 575/2013).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle