Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2020

26 czerwca 2020

Operacje rynkowe

Zapobiegawcza linia repo dla Banca Naţională a României

5 czerwca 2020 EBC ogłosił, że Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie linii repo pozwalającej dostarczać płynność w euro do Banca Naţională a României, żeby zaspokoić potencjalne zapotrzebowanie na tę płynność w obliczu niewłaściwego funkcjonowania rynku wskutek szoku wywołanego koronawirusem (COVID‑19). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych Eurosystemu oraz naliczania i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej

5 czerwca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjne kalendarze standardowych przetargów Eurosystemu oraz naliczania i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rok 2021, a także korektę polegającą na skróceniu o tydzień ósmego okresu rezerwowego w 2020, żeby dostosować go do harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2021, niedawno zatwierdzonego i opublikowanego. Kalendarze wraz z dwoma komunikatami prasowymi są dostępne na stronie internetowej EBC.

Dalsze rozszerzenie zbiorów zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych w reakcji na pandemię COVID‑19.

8 czerwca 2020 Rada Prezesów wyraziła zgodę na wnioski dwóch krajowych banków centralnych o ustanowienie dwóch tymczasowych zbiorów zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych oraz zatwierdziła zmiany w istniejących zbiorach zasad dwóch innych krajowych banków centralnych. Zbiory zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych wprowadzono w roku 2011, żeby pozwolić krajowym bankom centralnym z Eurosystemu przejściowo przyjmować jako zabezpieczenie pewne należności kredytowe niespełniające kryteriów kwalifikacji lub standardów jakości kredytowej określonych w „Dokumentacji ogólnej”. W pakiecie środków zmieniających zasady kwalifikowania zabezpieczeń przyjętym przez Radę Prezesów 7 kwietnia 2020 wprowadzono możliwość dalszego rozszerzania tych zbiorów. Wprowadzenie takich zasad wymaga uprzedniej zgody Rady Prezesów. Więcej informacji o zbiorach zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Zmiany w składzie grup TLTRO III

9 czerwca 2020 Rada Prezesów zdecydowała, że zmiany parametrów ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) wprowadzone na mocy zmieniających decyzji EBC/2020/13 i EBC/2020/25, a także nadzwyczajne okoliczności, z których wynikły te zmiany, stanowią obiektywne przesłanki uzasadniające odejście od warunków określonych w art. 3 ust. 2 i 3 decyzji EBC/2019/21. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła zezwolić na zmianę składu grup uczestniczących w operacjach TLTRO III przez dopuszczenie do tych grup nowych uczestników. Do grup mogą dołączać jedynie instytucje, które dotychczas nie brały indywidualnie udziału w żadnej operacji TLTRO III i nie należą już do innej zatwierdzonej grupy. Dodatkowy okres przyznany na włączenie nowych członków do grupy TLTRO III upływa 17 sierpnia 2020, co oznacza, że ewentualne zmiany w składzie grupy będą ważne dopiero od piątej operacji z tej serii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Zmniejszenie częstotliwości siedmiodniowych operacji w dolarach amerykańskich

17 czerwca 2020 Rada Prezesów postanowiła zmienić częstotliwość operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich z 7‑dniowym terminem zapadalności: obecnie są one prowadzone codziennie, natomiast od 1 lipca 2020 będą się odbywać co trzy dni. Ze względu na wyraźny spadek zapotrzebowania banki centralne należące do sieci oferującej swapy walutowe (System Rezerwy Federalnej, EBC oraz banki centralne Szwajcarii, Kanady, Japonii i Wielkiej Brytanii) zgodnie uznały, że zmniejszenie częstotliwości tych operacji nie zagrozi ich skuteczności w funkcji mechanizmu chroniącego płynność. Ta decyzja została ogłoszona we wspólnym komunikacie prasowym, który ukazał się jednocześnie na stronach internetowych wszystkich banków centralnych tworzących sieć linii swapowych.

Ustanowienie ramowych zasad zasilania banków centralnych spoza strefy euro w płynność w euro

24 czerwca 2020 Rada Prezesów postanowiła ustanowić linię operacji repo oferowanych przez Eurosystem bankom centralnym (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP), której celem jest dostarczanie płynności w euro – z zachowaniem określonych gwarancji i warunków – szerokiej grupie banków centralnych spoza strefy euro, żeby złagodzić ryzyka bilansowe, a jednocześnie zapewnić równe warunki ubiegania się o tę płynność. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Aktualizacja regulaminu grupy sterującej centralnych depozytów papierów wartościowych uczestniczących w systemie TARGET2-Securities

29 maja 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowany regulamin grupy sterującej centralnych depozytów papierów wartościowych uczestniczących w systemie TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group – T2S CSG). Aktualizacja polega na wdrożeniu zalecenia zewnętrznego kontrolera T2S, żeby formalnie dokumentować pewną liczbę stałych pozycji programu posiedzeń T2S CSG. Zaktualizowany regulamin jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Sprawozdanie finansowe T2S za rok 2019

29 maja 2020 Rada Prezesów zgodziła się na publikację rocznego sprawozdania finansowego dotyczącego systemu T2S za rok 2019, które zostało poddane pełnemu, niezależnemu audytowi zewnętrznemu. Publikacja sprawozdania wynika z obowiązku określonego w umowie ramowej w sprawie T2S i ma na celu poinformowanie klientów i interesariuszy tego systemu oraz opinii publicznej o jego sytuacji finansowej.

Zasady ustalania cen dla usługi T2

18 czerwca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zasady ustalania cen dla przyszłej usługi T2, które są oparte na obecnym cenniku systemu TARGET2, oraz zezwoliła na ich ogłoszenie na stronie internetowej EBC w późniejszym terminie. T2 to nowa usługa, która zostanie wprowadzona po zakończeniu projektu konsolidacji platform T2 i T2S. Docelowo obecna usługa TARGET2 zostanie podzielona na dwa odrębne komponenty: centralne zarządzanie płynnością (Central Liquidity Management – CLM) oraz rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym (Real-Time Gross Settlement – RTGS). Po dwóch latach cennik T2 może zostać zrewidowany na podstawie kształtowania się dynamiki obrotów na platformie RTGS. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej EBC w późniejszym terminie.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń gotówkowych płatności pocztowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Belgii

25 maja 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/17 na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Opinia EBC w sprawie wyznaczenia Central Bank of Ireland na podmiot rejestrujący w rejestrze beneficjentów rzeczywistych dla niektórych podmiotów finansowych

18 czerwca 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/18 na wniosek Ministra Finansów Irlandii.

Statystyka

Rozszerzenie panelu banków przekazujących dane statystyczne o pojedynczych pozycjach bilansowych

5 czerwca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła rozszerzenie panelu instytucji kredytowych ze strefy euro, które przekazują do EBC dane o pojedynczych pozycjach bilansowych, przez włączenie do niego instytucji mniej istotnych. W efekcie liczba instytucji w panelu zwiększy się z 300 do ok. 3000. Jednak obciążenie sprawozdawcze tych instytucji się nie zmieni, gdyż już teraz przekazują one te dane krajowym bankom centralnym na podstawie rozporządzenia EBC/2013/33. Odnośna informacja dla podmiotów sprawozdających jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Reguły publikacji protokołów ustaleń dotyczących nadzoru

26 maja 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie reguł publikacji protokołów ustaleń zawieranych przez EBC z właściwymi organami nadzoru z państw członkowskich UE spoza SSM, innymi organami krajowymi lub unijnymi oraz organami z państw trzecich. Według tych reguł, zgodnie z nadrzędną zasadą przejrzystości, mają być publikowane wszystkie protokoły ustaleń, które EBC wynegocjował i podpisał we własnym imieniu, chyba że publikacja całego lub części protokołu byłaby niewskazana w świetle kryteriów określonych w art. 4 decyzji EBC/2004/3.

Sprawozdanie EBC o zatwierdzaniu kredytów

2 czerwca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zezwolenie na publikację sprawozdania zawierającego główne ustalenia z przeprowadzonej w 2019 roku zbiórki danych dotyczących zatwierdzania kredytów. Sprawozdanie daje doskonały obraz standardów i praktyk stosowanych przy zatwierdzaniu kredytów w całej strefie euro, mających kluczowe znaczenie dla stabilności instytucji istotnych w tym regionie. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Wyniki wszechstronnej oceny pięciu banków chorwackich oraz UBS i Bank of America

4 czerwca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie ostatecznych wyników wszechstronnej oceny pięciu banków chorwackich (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska, Hrvatska poštanska banka) oraz UBS Europe SE i Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. W pierwszym przypadku ocena została przeprowadzona po złożeniu przez Chorwację wniosku o ustanowienie bliskiej współpracy z EBC, a w drugim była konieczna, ponieważ w następstwie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej banki przeniosły swoją działalność z tego kraju do strefy euro i ze względu na swoją wielkość miały się znaleźć pod bezpośrednim nadzorem EBC. Dwa komunikaty prasowe wraz z pełnymi wynikami oceny, podawanymi do wiadomości publicznej za zgodą zainteresowanych banków, są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie obliczania średniego ważonego terminu zapadalności na potrzeby transz sekurytyzacyjnych

9 czerwca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza stosować się do jego wytycznych z 4 maja 2020 roku w sprawie określania średniego ważonego terminu zapadalności płatności umownych należnych w ramach poszczególnych transz zgodnie z art. 257 ust. 1 pkt a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami