Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2020

26 juni 2020

Marknadsoperationer

Preventivt repo-swappavtal med Banca Naţională a României

Den 5 juni 2020 meddelade ECB att ECB-rådet hade godkänt upprättandet av ett preventivt repo-swappavtal för att tillhandahålla likviditet i euro till Banca Naţională a României i syfte att hantera eventuella behov av likviditet i euro p.g.a. covid-19-relaterade marknadsstörningar. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner, kassakrav och uppfyllandeperioder

Den 5 juni 2020 godkände ECB-rådet de vägledande kalendrarna för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner, kassakrav och uppfyllandeperioder för 2021. ECB-rådet godkände även en ändring som bestod i att slutet på den åttonde uppfyllandeperioden 2020 senarelades med en vecka för att överensstämma med sammanträdesprogrammet för ECB-rådets möten 2021, som nyligen godkänts och publicerats. Kalendrarna samt två pressmeddelanden om detta finns på ECB:s webbplats.

Vidare förlängning av ramverken för ytterligare kreditfordringar som respons på coronapandemin (covid-19)

Den 8 juni 2020 godkände ECB-rådet begäranden från två nationella centralbanker om att skapa nya temporära ramverk för ytterligare kreditfordringar (ACC) och godkände även ändringar av de befintliga ACC-ramverken för två andra nationella centralbanker. ACC-ramverken infördes 2011 för att möjliggöra för nationella centralbanker i Eurosystemet att som säkerhet temporärt godta vissa kreditfordringar som inte uppfyller de regler för godtagbarhet och/eller standarder för kreditkvalitet som fastställts i Allmänna dokumentationen. Det paket med temporära lättnadsåtgärder för säkerheter som antogs av ECB-rådet den 7 april 2020 ger möjlighet att förlänga dessa ramverk ytterligare. Dessa ACC-ramverk godtas under förutsättning att de förhandsgodkänns av ECB-rådet. Mer ingående information om ACC-ramverken finns på ECB:s webbplats.

Ändringar i sammansättningen av TLTRO III-grupper

Den 9 juni 2020 beslutade ECB-rådet att förändringarna av parametrarna i de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna (TLTRO III), som infördes via ändringsbesluten ECB/2020/13 och ECB/2020/25 samt de exceptionella omständigheter som gav upphov till dessa ändringar, utgör objektiv grund för en avvikelse från villkoren i artikel 3.2 och 3.3 i beslut ECB/2019/21. Följaktligen beslutade ECB-rådet att tillåta förändringar i sammansättningen av TLTRO III-grupper, så att nya medlemmar kan inkluderas i TLTRO III-grupper. Endast institut som ännu inte deltagit på individuell basis i någon TLTRO III-transaktion eller som inte är del av någon erkänd TLTRO-III-grupp kan inkluderas. Tidsfristen för att inkludera nya medlemmar i en TLTRO-III-grupp är satt t.o.m. den 17 augusti 2020, vilket innebär att förändringar i en grupps sammansättning endast får verkan från och med den femte TLTRO III-transaktionen. Mer ingående information finns på ECB:s webbplats.

Färre sjudagarstransaktioner i USD

Den 17 juni 2020 beslutade ECB-rådet att ändra frekvensen för de likvidiserande USD-transaktionerna med sju dagars löptid från dagliga transaktioner till transaktioner tre gånger i veckan. Detta gäller fr.o.m. den 1 juli 2020. Då efterfrågan på dessa transaktioner tydligt har minskat har nätverket av swapp-samarbetande centralbanker (Federal Reserve System, ECB, Swiss National Bank, Bank of Canada, Bank of Japan och Bank of England) gemensamt kommit överens om färre transaktioner för att inte äventyra effektiviteten av denna likviditetsspärr. Denna samordnade åtgärd offentliggjordes i ett gemensamt pressmeddelande, som publicerades samtidigt på dessa centralbankers webbplatser.

Upprättande av ett ramverk för tillförsel av likviditet i euro till centralbanker utanför euroområdet

Den 24 juni 2020 beslutade ECB-rådet att upprätta en repofacilitet (EUREP Eurosystem Repo Facility for Central Banks). Denna facilitet har utformats för att tillföra likviditet i euro till en rad olika centralbanker utanför euroområdet i utbyte mot förbestämda garantier och villkor i syfte att dämpa balansräkningsrisker och samtidigt säkerställa lika konkurrensvillkor bland centralbanker i behov av likviditet. Mer ingående information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdaterade förfaranderegler för styrgruppen för Target2-Securities Central Securities Depositories

Den 29 maj 2020 godkände ECB-rådet uppdaterade förfaranderegler för styrgruppen för Target2-Securities Central Securities Depositories (T2S CSG). Genom denna uppdatering implementeras en rekommendation från T2S External Examiner om att formellt dokumentera ett antal fasta punkter på dagordningen för möten i T2S CSG. Den uppdaterade arbetsordningen finns på ECB:s webbplats.

T2S årsredovisning 2019

Den 29 maj 2020 godkände ECB-rådet publiceringen av T2S årsredovisning 2019, som har genomgått en heltäckande, oberoende extern revision. Offentliggörandet av denna årsredovisning är ett krav enligt ramavtalet för T2S och har till syfte att informera T2S-kunder och andra intressenter samt allmänheten om den finansiella situationen för T2S.

Prissättningspolicy för T2

Den 18 juni 2020 godkände ECB-rådet prissättningspolicyn för en kommande T2-tjänst, på basis av den nuvarande avgiftsstrukturen för Target2, samt publicering på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle. T2 är en ny tjänst som kommer att införas när konsolideringsprojektet T2-T2S har levererats. Detta innebär att Target2-tjänsten kommer att omfatta två olika komponenter: central likviditetshantering (CLM) och bruttoavvecklingssystem i realtid (RTGS). Prissättningspolicyn för T2 kan revideras efter två år, beroende på hur RTGS-volymtillväxten utvecklas. Mer ingående information offentliggörs på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar avseende postbetalningar och åtgärder mot penningtvätt i Belgien

Den 25 maj 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/17 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB:s yttrande om att utse Central Bank of Ireland som registerförare för register över verkligt ägande för vissa finansiella enheter

Den 18 juni 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/18 på begäran av den irländska finansministern.

Statistik

Utvidgning av panelen för statistik över individuella balansräkningsposter

Den 5 juni 2020 godkände ECB-rådet en utvidgning av den panel med kreditinstitut i euroområdet som rapporterar individuella balansräkningsposter till ECB. Syftet med detta är att inkludera mindre betydande institut i panelen. Därmed kommer panelen att utvidgas från 300 kreditinstitut till runt 3 000. Rapporteringsbördan för de berörda institutionerna kommer emellertid att vara oförändrad i och med att deras data redan rapporteras till nationella centralbanker i enlighet med förordning ECB/2013/33. Ett meddelande till uppgiftslämnare finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Publiceringspolicy för samförståndsavtal om tillsyn

Den 26 maj 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna en publiceringspolicy för samförståndsavtal om tillsyn som ECB ingår med nationella behöriga myndigheter inom EU som inte ingår i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), andra nationella myndigheter eller EU-myndigheter samt med myndigheter i tredjeländer. Enligt policyn, som bygger på principen om transparens, ska i princip publicering ske av samtliga samförståndsavtal om tillsyn som ECB har förhandlat fram och undertecknat i egen behörighet, såvida det inte finns skäl för att inte publicera ett samförståndsavtal om tillsyn, eller delar därav, i enlighet med något av de kriterier som anges i artikel 4 i beslut ECB/2004/3.

ECB-rapport om kreditgivning

Den 2 juni 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna publiceringen av en rapport om de viktigaste resultaten av 2019 års insamling av data om kreditgivning. Rapporten ger en unik insikt om utlåningsstandarder och praxis inom euroområdet som är avgörande för stabiliteten i regionens största institut. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Resultat av samlade bedömningar av fem kroatiska banker samt UBS och Bank of America

Den 4 juni 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna slutresultaten av de samlade bedömningarna av fem kroatiska banker (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska och Hrvatska poštanska banka) samt av UBS Europe SE och Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Den första samlade bedömningen gjordes efter Kroatiens begäran om nära samarbete med ECB. Den andra bedömningen föranleddes av att banker omlokaliserat sin bankverksamhet från Förenade kungariket till euroområdet till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, eftersom storleken på dessa banker skulle innebära att de hamnade under ECB:s direkta tillsyn. Två pressmeddelanden om detta, tillsammans med de fullständiga resultaten av bedömningarna, vars publicering har godkänts av de berörda bankerna, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om den viktade genomsnittliga löptidsberäkningen för värdepapperiseringstrancher

Den 9 juni 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer av den 4 maj 2020 om fastställandet av den viktade genomsnittliga löptidsberäkningen (WAM) för avtalsenliga betalningar som ska erläggas under tranchen i enlighet med i artikel 257.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media