Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada jūnijs

2020. gada 26. jūnijā

Tirgus operācijas

Piesardzības repo darījumu līnija ar Banca Naţională a României

ECB 2020. gada 5. jūnijā paziņoja, ka Padome apstiprinājusi vienošanos par repo darījumu līniju, kuras nolūks ir nodrošināt likviditāti Banca Naţională a României, lai risinātu iespējamo euro likviditātes nepieciešamību sakarā ar tirgus darbības traucējumiem koronavīrusa (Covid-19) izraisītā šoka dēļ. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju, rezervju prasību un rezervju prasību izpildes periodu indikatīvie grafiki

Padome 2020. gada 5. jūnijā apstiprināja Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju, rezervju prasību un rezervju prasību izpildes periodu 2021. gada indikatīvos grafikus, kā arī grozījumu, saskaņā ar kuru tika noteikts par nedēļu agrāks 2020. gada astotā rezervju prasību izpildes perioda beigu datums atbilstoši nesen apstiprinātajam un publicētajam Padomes 2021. gada sanāksmju grafikam. Grafiki pieejami ECB interneta vietnē kopā ar diviem attiecīgiem paziņojumiem presei.

Papildu kredītprasību regulējumu turpmāka paplašināšana sakarā ar Covid-19 pandēmiju

Padome 2020. gada 8. jūnijā apstiprināja divu nacionālo centrālo banku (NCB) pieprasījumu izveidot jaunus papildu kredītprasību (additional credit claims; ACC) regulējumus un arī apstiprināja divu citu NCB esošo ACC regulējumu pārmaiņas. Papildu kredītprasību regulējumi tika ieviesti 2011. gadā, lai Eurosistēmas NCB varētu pieņemt kā nodrošinājumu noteiktas kredītprasības, kas neatbilst Vispārējā dokumentācijā noteiktajiem atbilstības noteikumiem un/vai kredītkvalitātes standartiem. Padomes 2020. gada 7. aprīlī apstiprinātais nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopums ļāva turpmāk paplašināt šos regulējumus. Lai varētu pieņemt šādus papildu kredītprasību regulējumus, Padomei tie iepriekš jāapstiprina. Sīkāka informācija par papildu kredītprasību regulējumiem pieejama ECB interneta vietnē.

ITRMO III grupu sastāva pārmaiņas

Padome 2020. gada 9. jūnijā nolēma, ka ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) parametru pārmaiņas, kas noteiktas Lēmumos ECB/2020/13 un ECB/2020/25, ar kuriem izdarīti grozījumi, un ārkārtas apstākļi, kuru dēļ šie grozījumi tika pieņemti, ir objektīvs iemesls, kas attaisno novirzi no Lēmuma ECB/2019/21 3. panta 2. un 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Padome attiecīgi nolēma atļaut mainīt ITRMO III grupu sastāvu, dodot iespēju pievienot ITRMO III grupām jaunus dalībniekus. Atļauts pievienot tikai tādas iestādes, kuras līdz šim nav individuāli piedalījušās kādā ITRMO III operācijā un nepieder pie kādas citas atzītas ITRMO III grupas. Labvēlības periods attiecībā uz jaunu dalībnieku pievienošanu ITRMO III grupai tiks piešķirts līdz 2020. gada 17. augustam, kas nozīmē, ka jebkādas pārmaiņas grupas sastāvā būs spēkā, sākot ar piekto ITRMO III operāciju. Sīkāka informācija pieejama ECB interneta vietnē.

Operācijas ASV dolāros ar termiņu 7 dienas tiks veiktas retāk

Padome 2020. gada 17. jūnijā nolēma mainīt operāciju ASV dolāros ar termiņu 7 dienas biežumu, nosakot, ka tās tiks veiktas nevis katru dienu, bet trīs reizes nedēļā (spēkā ar 2020. gada 1. jūliju). Būtiski sarūkot pieprasījumam pēc šīm operācijām, visas mijmaiņas darījumu tīkla (kurā ietilpst Federālo rezervju sistēma, ECB, Šveices Nacionālā banka, Kanādas Banka, Japānas Banka un Anglijas Banka) centrālās bankas vienojās, ka, veicot tās retāk, netiks apdraudēta likviditātes aizsargmehānisma efektivitāte. Informācija par šo koordinēto rīcību sniegta kopīgā paziņojumā presei, kurš vienlaikus tika publicēts visu mijmaiņas darījumu tīkla centrālo banku interneta vietnēs.

Izveidots ietvars euro likviditātes nodrošināšanai ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām

Padome 2020. gada 24. jūnijā nolēma izveidot Eurosistēmas repo iespēju centrālajām bankām (Eurosystem Repo Facility for Central Banks; EUREP), kuras nolūks ir nodrošināt euro likviditāti plašam ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku lokam apmaiņā pret iepriekš noteiktu garantiju kopumu un atbilstoši iepriekš noteiktiem nosacījumiem, lai mazinātu bilances riskus un vienlaikus nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus centrālajām bankām, kas lūdz likviditāti. Sīkāka informācija sniegta attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Aktualizēts TARGET2 vērtspapīriem Centrālo vērtspapīru depozitāriju koordinācijas grupas reglaments

Padome 2020. gada 29. maijā apstiprināja TARGET2 vērtspapīriem Centrālo vērtspapīru depozitāriju koordinācijas grupas aktualizēto reglamentu. Reglaments aktualizēts, lai īstenotu T2V ārējā eksperta ieteikumu oficiāli dokumentēt vairākus noteiktus koordinācijas grupas darba kārtības jautājumus. Aktualizētais reglaments pieejams ECB interneta vietnē.

T2V 2019. gada finanšu pārskati

Padome 2020. gada 29. maijā apstiprināja publicēšanai T2V 2019. gada finanšu pārskatus, kas bija pakļauti pilnīgai, neatkarīgai ārējai revīzijai. Publicējot šos pārskatus, tiek izpildīts T2V pamatlīgumā ietvertais pienākums, un to nolūks ir informēt T2V klientus un iesaistītās puses, kā arī plašu sabiedrību, par T2V finansiālo stāvokli.

T2 cenu noteikšanas politika

Padome 2020. gada 18. jūnijā apstiprināja gaidāmā T2 pakalpojuma cenu noteikšanas politiku, pamatojoties uz pašreizējo TARGET2 cenu noteikšanas mehānismu, un nolēma to vēlāk publicēt ECB interneta vietnē. T2 ir jauns pakalpojums, kas tiks piedāvāts pēc T2-T2V konsolidācijas projekta īstenošanas. Tā rezultātā pašreizējais TARGET2 pakalpojums ietvers divus nošķirtus komponentus – centrālo likviditātes pārvaldību (Central Liquidity Management; CLM) un reālā laika bruto norēķinus (Real-Time Gross Settlement; RTGS). T2 cenu noteikšanas politiku pēc diviem gadiem varēs pārskatīt, ņemot vērā RTGS apjoma pieaugumu. Sīkāka informācija drīzumā tiks publicēta ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par skaidras naudas maksājumu ierobežojumiem saistībā ar pasta maksājumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem Beļģijā

Padome 2020. gada 25. maijā pieņēma Atzinumu CON/2020/17 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique lūguma.

ECB atzinums par Bank Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland iecelšanu par noteiktu finanšu sabiedrību faktisko īpašumtiesību reģistra reģistratoru

Padome 2020. gada 18. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2020/18 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

Statistika

Atsevišķu bilances posteņu statistikas kopas paplašināšana

Padome 2020. gada 5. jūnijā apstiprināja euro zonas kredītiestāžu kopas, kas sniedz ECB atsevišķu bilances posteņu datus, paplašinājumu, lai ietvertu kopā arī mazāk nozīmīgās iestādes. Attiecīgi kopā ietverto kredītiestāžu skaits pieaugs no 300 līdz aptuveni 3000. Taču ar datu sniegšanu saistītais slogs attiecīgajām kredītiestādēm nemainīsies, jo tās jau sniedz šos datus nacionālajām centrālajām bankām, pamatojoties uz Regulu ECB/2013/33. Attiecīgs paziņojums datu sniedzējiem pieejams ECB interneta lapā.

Banku uzraudzība

Uzraudzības saprašanās memorandu publicēšanas politika

Padome 2020. gada 26. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt uzraudzības saprašanās memorandu, kurus ECB noslēdz ar to ES valstu kompetentajām iestādēm, kas nepiedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM), citām nacionālajām iestādēm un trešo valstu iestādēm, publicēšanas politiku. Atbilstoši caurredzamības principam politika pamatā paredz visu ECB vārdā noslēgto un parakstīto uzraudzības saprašanās memorandu publicēšanu, ja vien saskaņā ar Lēmuma ECB/2004/3 4. pantā noteiktajiem kritērijiem nav konstatēts iemesls nepublicēt kādu uzraudzības memorandu vai tā daļu.

ECB ziņojums par kredītspējas izvērtēšanu

Padome 2020. gada 2. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt publicēšanai ziņojumu, kurā sniegti 2019. gadā veiktās datu vākšanas par kredītspējas izvērtēšanu svarīgākie konstatējumi. Šajā ziņojumā sniegts unikāls pārskats par kreditēšanas standartiem un praksi visā euro zonā, kas ir šā reģiona nozīmīgo iestāžu stabilitātes galvenais faktors. Tas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Piecu Horvātijas banku visaptverošā novērtējuma un UBS un Bank of America visaptverošā novērtējuma rezultāti

Padome 2020 gada 4. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt piecu Horvātijas banku (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska un Hrvatska poštanska banka) visaptverošā novērtējuma un UBS Europe SE un Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company visaptverošā novērtējuma galīgos rezultātus. Pirmais visaptverošais novērtējums tika veikts pēc Horvātijas lūguma uzsākt ciešu sadarbību ar ECB un otrais tika veikts sakarā ar šo banku uzņēmējdarbības pārvietošanu no Apvienotās Karalistes uz euro zonu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, jo šīs bankas ir tik lielas, ka to tiešu uzraudzību uzņemsies ECB. Divi attiecīgi paziņojumi presei kopā ar novērtējumu pilnīgiem rezultātiem, kurus iesaistītās bankas piekrita publiskot, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par vērtspapīrošanas laidienu vidējā svērtā termiņa aprēķināšanu

Padome 2020. gada 9. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām kredītiestādēm panākt atbilstību EBI 2020. gada 4. maija Pamatnostādnēm par laidienā veicamo līguma maksājumu vidējā svērtā dzēšanas termiņa noteikšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 257. panta 1. punkta a) apakšpunktu (EBA/GL/2020/04).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem