European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

lipanj 2020.

26. lipnja 2020.

Tržišne operacije

Linija za repo ugovor sa središnjom bankom Banca Naţională a României, koji će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe

ESB je 5. lipnja 2020. objavio da je Upravno vijeće odobrilo uspostavu linije za repo ugovor o pružanju eurske likvidnosti središnjoj banci Banca Naţională a României radi zadovoljenja moguće potrebe za eurskom likvidnošću u situaciji tržišnih poremećaja zbog šoka prouzročenog koronavirusom (COVID-19). Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Okvirni kalendari za redovite aukcije, minimalne obvezne pričuve i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 5. lipnja 2020. okvirne kalendare za redovite aukcije, minimalne obvezne pričuve i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava u 2021. i izmjenu kalendara kojom se kraj osmog razdoblja održavanja pričuva u 2020. premješta na tjedan ranije kako bi se uskladio s rasporedom sastanaka Upravnog vijeća u 2021., koji je nedavno odobren i objavljen. Kalendari su objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a zajedno s dvama povezanim priopćenjima za javnost.

Daljnje proširenje okvirā za dodatna kreditna potraživanja u sklopu odgovora na pandemiju COVID-19

Upravno vijeće odobrilo je 8. lipnja 2020. zahtjeve dviju nacionalnih središnjih banaka za stvaranje novih privremenih okvira za dodatna kreditna potraživanja i izmjene postojećih okvira za dodatna kreditna potraživanja drugih dviju nacionalnih središnjih banaka. Okviri za dodatna kreditna potraživanja uvedeni su 2011. kako bi se nacionalnim središnjim bankama Eurosustava omogućilo da privremeno kao kolateral prihvaćaju određena kreditna potraživanja koja nisu u skladu s pravilima o prihvatljivosti i/ili zahtjevima povezanima s kreditnom kvalitetom iz Opće dokumentacije. Paketom mjera za ublažavanje zahtjeva povezanih s kolateralom, koji je Upravno vijeće donijelo 7. travnja 2020., otvorena je mogućnost za daljnje proširenje tih okvira. Za prihvaćanje tih okvira za dodatna kreditna potraživanja potrebno je prethodno odobrenje Upravnog vijeća. Više pojedinosti o okvirima za dodatna kreditna potraživanja možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Promjene sastava grupa za treću seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće odlučilo je 9. lipnja 2020. da izmjene parametara treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III) uvedene Odlukom ESB/2020/13 i Odlukom ESB/2020/25 o izmjeni Odluke ESB/2019/21 te izvanredne okolnosti zbog kojih su te izmjene uvedene predstavljaju objektivne razloge koji opravdavaju odstupanje od uvjeta iz članka 3. stavaka 2. i 3. Odluke ESB/2019/21. U skladu s tim, Upravno vijeće odlučilo je dopustiti promjene sastava grupa za TLTRO III te tako omogućiti uključivanje novih članova u te grupe. Uključiti se mogu samo one institucije koje još nisu pojedinačno sudjelovale u operaciji TLTRO III i nisu u nekoj drugoj priznatoj grupi za TLTRO III. Odobrit će se razdoblje za uključivanje novih članova u grupe za TLTRO III koje će trajati do 17. kolovoza 2020., što znači da će se eventualne promjene sastava grupe početi primjenjivati u petoj operaciji TLTRO III. Podrobnije informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smanjena učestalost sedmodnevnih operacija u američkim dolarima

Upravno vijeće odlučilo je 17. lipnja 2020. promijeniti učestalost sedmodnevnih operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima, koje se od 1. srpnja 2020. više neće provoditi svakodnevno, nego tri puta tjedno. Imajući u vidu znatan pad potražnje za takvim operacijama, sve središnje banke koje sudjeluju u mreži linija za ugovore o razmjeni – Sustav federalnih rezervi, ESB, švicarska središnja banka, kanadska središnja banka, japanska središnja banka i engleska središnja banka – složile su se da se smanjivanjem učestalosti tih operacija neće ugroziti učinkovitost tog likvidnosnog zaštitnog mehanizma. Najavile su usklađeno smanjivanje učestalosti u zajedničkom priopćenju za javnost, koje je istodobno objavljeno na mrežnim stranicama svih središnjih banaka koje sudjeluju u mreži linija za ugovore o razmjeni.

Uspostava okvira za pružanje eurske likvidnosti središnjim bankama izvan europodručja

Upravno vijeće odlučilo je 24. lipnja 2020. ustanoviti raspoloživu mogućnost repo operacija za središnje banke (EUREP) radi pružanja eurske likvidnosti širokom skupu središnjih banaka izvan europodručja, koje će dati unaprijed utvrđena jamstva i ispuniti unaprijed utvrđene uvjete, kako bi se smanjili rizici za bilance uz istodobno stvaranje jednakih uvjeta za središnje banke koje traže likvidnost. Podrobnije informacije dostupne su u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Posuvremenjeni poslovnik Upravljačke skupine za središnje depozitorije vrijednosnih papira na platformi TARGET2-Securities

Upravno vijeće potvrdilo je 29. svibnja 2020. posuvremenjeni poslovnik Upravljačke skupine za središnje depozitorije vrijednosnih papira na platformi TARGET2-Securities (T2S CSG). Poslovnik je posuvremenjen kako bi se uzela u obzir preporuka vanjskog ocjenjivača platforme T2S da se službeno dokumentira više stalnih točaka dnevnog reda na sastancima skupine T2S CSG. Posuvremenjeni poslovnik može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijski izvještaji za platformu T2S za 2019.

Upravno vijeće odobrilo je 29. svibnja 2020. objavu godišnjih financijskih izvještaja za platformu T2S za 2019., koji su bili predmet potpune, neovisne, vanjske revizije. Objavom tih izvještaja ispunjena je obveza iz Okvirnog sporazuma o platformi T2S. Njome se klijenti i dionici platforme T2S te šira javnost upoznaju s financijskim stanjem platforme T2S.

Politika određivanja cijena usluge T2

Upravno vijeće odobrilo je 18. lipnja 2020. politiku određivanja cijena buduće usluge T2, koja se zasniva na trenutačnim cijenama u sustavu TARGET2, kao i njezinu objavu na mrežnim stranicama ESB-a u kasnijoj fazi. Riječ je o novoj usluzi koja će biti uvedena po dovršetku projekta konsolidacije T2-T2S. Na kraju će trenutačna usluga TARGET2 imati dvije zasebne sastavnice: središnje upravljanje likvidnošću (CLM) i namiru u realnom vremenu na bruto načelu (RTGS). Politika određivanja cijena usluge T2 može se preispitati nakon dvije godine, ovisno o dinamici rasta opsega RTGS-a. Podrobnije informacije moći ćete pravodobno pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ograničenjima upotrebe gotovine kod poštanskih uplata i mjerama protiv pranja novca u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 25. svibnja 2020. Mišljenje CON/2020/17 na zahtjev središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Mišljenje ESB-a o imenovanju središnje banke Central Bank of Ireland kao voditelja registara stvarnog vlasništva za određene financijske subjekte

Upravno vijeće donijelo je 18. lipnja 2020. Mišljenje CON/2020/18 na zahtjev irskog ministra financija.

Statistika

Proširenje skupine za statističke podatke o pojedinačnim bilančnim stavkama

Upravno vijeće odobrilo je 5. lipnja 2020. proširenje skupine kreditnih institucija europodručja koje ESB-u šalju podatke o pojedinačnim bilančnim stavkama kako bi se u skupinu uključile manje značajne institucije. U skladu s tim, broj kreditnih institucija u skupini povećat će se s 300 na približno 3000. Međutim, teret izvješćivanja novouključenih kreditnih institucija neće se promijeniti jer one te podatke već dostavljaju nacionalnim središnjim bankama u skladu s Uredbom ESB/2013/33. Povezana obavijest o izvještajnim jedinicama može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Politika objava nadzornih memoranduma o razumijevanju

Upravno vijeće 26. svibnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri politiku objava nadzornih memoranduma o razumijevanju, koje ESB sklapa s nacionalnim nadležnim tijelima država EU-a koje ne sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu, drugim nacionalnim tijelima ili tijelima EU-a te tijelima trećih zemalja. Politika se temelji na načelu transparentnosti i njome se predviđa da će se u pravilu objavljivati svi nadzorni memorandumi o razumijevanju koje je ESB nakon pregovora potpisao u svoje ime ako se ne utvrdi postojanje razloga da se nadzorni memorandum o razumijevanju ili njegov dio ne objave na temelju jednog od kriterija iz članka 4. Odluke ESB/2004/3.

Izvješće ESB-a o odobravanju kredita

Upravno vijeće 2. lipnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri objavu izvješća u kojem se iznose glavni nalazi prikupljanja podataka o odobravanju kredita u 2019. Izvješćem se pruža jedinstven uvid u praksu i standarde odobravanja kredita u cijelom europodručju, koji su ključni za stabilnost značajnih institucija u europodručju. Dostupno je na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Rezultati sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka te banaka UBS i Bank of America

Upravno vijeće 4. lipnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri konačne rezultate sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska poštanska banka) te banaka UBS Europe SE i Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Prva sveobuhvatna procjena provedena je po zahtjevu Hrvatske za uspostavu bliske suradnje s ESB-om, a druga je bila potrebna zbog premještanja poslovanja banaka iz Ujedinjene Kraljevine u europodručje nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i veličine tih banaka, zbog koje podliježu izravnom nadzoru ESB-a. Dva povezana priopćenja za javnost i potpuni rezultati procjena, za čiju su objavu banke dale svoj pristanak, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA-inim smjernicama o izračunu ponderiranog prosječnog dospijeća za sekuritizacijske tranše

Upravno vijeće 9. lipnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) o namjeri ESB-a da se, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, uskladi s EBA-inim Smjernicama od 4. svibnja 2020. o određivanju ponderiranog prosječnog dospijeća ugovornih plaćanja koja su dospjela u okviru tranše u skladu s člankom 257. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije