Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. birželio mėn.

2020 m. birželio 26 d.

Rinkos operacijos

Susitarimas su Banca Naţională a României dėl prevencinės atpirkimo sandorių linijos

2020 m. birželio 5 d. ECB paskelbė, kad Valdančioji taryba patvirtino susitarimą su Banca Naţională a României dėl atpirkimo sandorių linijos sukūrimo likvidumo euru poreikiams patenkinti, jeigu tokių poreikių iškiltų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos susiklosčius nepalankioms sąlygoms ir sutrikus rinkos veikimui. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų, privalomųjų atsargų reikalavimų skaičiavimo ir privalomųjų atsargų laikymo laikotarpių informaciniai kalendoriai

2020 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų, privalomųjų atsargų reikalavimų skaičiavimo ir privalomųjų atsargų laikymo laikotarpių 2021 m. orientacinius kalendorius ir pakeitimą, pagal kurį 2020 m. aštuntasis privalomųjų atsargų laikymo laikotarpis sutrumpintas viena savaite, kad atitiktų neseniai paskelbtą ir patvirtintą Valdančiosios tarybos 2021 m. posėdžių tvarkaraštį. Kalendoriai ir du pranešimai spaudai šia tema paskelbti ECB interneto svetainėje.

Tolesnis papildomų kredito reikalavimų sistemų plėtimas atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją

2020 m. birželio 8 d. Valdančioji taryba patvirtino dviejų nacionalinių centrinių bankų (NCB) prašymus sukurti naujas laikinas papildomų kredito reikalavimų (PKR) sistemas, taip pat patvirtino dviejų kitų NCB jau taikomų PKR sistemų pakeitimus. PKR sistemos buvo įdiegtos 2011 m., kad Eurosistemos NCB galėtų laikinai kaip įkaitą priimti tam tikrus kredito reikalavimus, neatitinkančius tinkamumo taisyklių ir (arba) kredito kokybės standartų, nustatytų Bendruosiuose dokumentuose. 2020 m. balandžio 7 d. Valdančiosios tarybos priimtame įkaitui taikomų reikalavimų švelninimo pakete buvo numatyta galimybė šias sistemas dar išplėsti. Šių PKR sistemų priimtinumą iš pradžių turi patvirtinti Valdančioji taryba. Daugiau informacijos apie PKR sistemas paskelbta ECB interneto svetainėje.

TITRO III grupių sudėties pokyčiai

2020 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) parametrų pakeitimai, nustatyti ankstesnius sprendimus iš dalies keičiančiuose sprendimuose ECB/2020/13 ir ECB/2020/25, bei išskirtinės aplinkybės, dėl kurių minėti pakeitimai atlikti, yra objektyvios priežastys, kuriomis galima pagrįsti nukrypimą nuo Sprendimo ECB/2019/21 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų. Taigi, Valdančioji taryba nusprendė leisti keisti TITRO III grupių sudėtį ir leisti į jas įtraukti naujus narius. Į TITRO III grupes galima įtraukti tik tas įstaigas, kurios jokioje TITRO III operacijoje iki šiol nedalyvavo individualiai ir nėra jokios kitos pripažintos TITRO III grupės narės. Naujų narių įtraukimui į TITRO III grupę nustatytas pereinamasis laikotarpis, truksiantis iki 2020 m. rugpjūčio 17 d., t. y. visi grupės sudėties pakeitimai bus pradėti taikyti tik pradėjus vykdyti penktąją TITRO III operaciją. Išsamesnė informacija paskelbta ECB interneto svetainėje.

Sumažintas septynių dienų trukmės operacijų JAV doleriais dažnis

2020 m. birželio 17 d. Valdančioji taryba nusprendė nuo 2020 m. liepos 1 d. pakeisti septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais dažnį ir vietoj karto per dieną jas vykdyti tris kartus per savaitę. Atsižvelgdami į tai, kad šių operacijų paklausa pastebimai sumažėjo, apsikeitimo sandorių tinklui priklausantys centriniai bankai (Federal Reserve System, ECB, Swiss National Bank, Bank of Canada, Bank of Japan ir Bank of England) vieningai pritarė, kad operacijų dažnumo sumažinimas nepakenks šių operacijų kaip likvidumo užtikrinimo priemonės veiksmingumui. Apie šį suderintą sprendimą buvo paskelbta bendrame pranešime spaudai, o pranešimas spaudai buvo vienu metu paskelbtas visų apsikeitimo sandorių tinklui priklausančių centrinių bankų interneto svetainėse.

Likvidumo euru teikimo euro zonai nepriklausantiems centriniams bankams sistemos sukūrimas

2020 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba nusprendė sukurti centriniams bankams skirtą Eurosistemos atpirkimo sandorių priemonę (EUREP), kurios paskirtis – teikti likvidumą euru įvairiems euro zonai nepriklausantiems centriniams bankams, laikantis tam tikrų apibrėžtų garantijų ir sąlygų, kad būtų sumažinta balansinė rizika ir kartu užtikrintos vienodos centrinių bankų, prašančių padidinti likvidumą, veiklos sąlygos. Daugiau informacijos pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Atnaujintos TARGET2-Securities centrinių vertybinių popierių depozitoriumų iniciatyvinės grupės darbo tvarkos taisyklės

2020 m. gegužės 29 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintas TARGET2-Securities centrinių vertybinių popierių depozitoriumų iniciatyvinės grupės (toliau – T2S CSG) darbo tvarkos taisykles. Taisyklės atnaujintos remiantis T2S išorės tikrintojo rekomendacija oficialiai dokumentuoti tam tikrus pastovius T2S CSG posėdžių darbotvarkės punktus. Atnaujintos darbo tvarkos taisyklės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

T2S 2019 m. finansinės ataskaitos

2020 m. gegužės 29 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti T2S 2019 m. finansines ataskaitas, dėl kurių prieš tai buvo atliktas išsamus, nepriklausomas išorės auditas. Ataskaitos skelbiamos laikantis įsipareigojimo, prisiimto pagal pamatinį susitarimą dėl T2S siekiant informuoti T2S klientus ir suinteresuotuosius subjektus bei plačiąją visuomenę apie T2S finansinę padėtį.

T2 kainodaros politika

2020 m. birželio 18 d. Valdančioji taryba patvirtino būsimos T2 paslaugos kainodaros politiką (ji parengta remiantis dabartine TARGET2 kainodara) ir suteikė leidimą ją vėliau paskelbti ECB interneto svetainėje. T2 yra nauja paslauga, kuri bus pradėta teikti užbaigus T2-T2S konsolidavimo projektą. Taigi, dabartinę TARGET2 paslaugą sudarys dvi atskiros dalys: Centralizuotas likvidumo valdymas (CLV) ir Realaus laiko atskirasis atsiskaitymas (RLAA). T2 kainodaros politiką bus galima peržiūrėti po dvejų metų, atsižvelgiant į RLAA apimties augimo raidą. Daugiau informacijos netrukus bus paskelbta ECB svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl grynųjų pinigų apribojimų pašto perlaidų atveju ir dėl kovos su pinigų plovimu priemonių Belgijoje

2020 m. gegužės 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/17 Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prašymu.

ECB nuomonė dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland paskyrimo registrų, kuriuose registruojami tikrieji tam tikrų finansų subjektų savininkai, tvarkytoju

2020 m. birželio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/18 Airijos finansų ministro prašymu.

Statistika

Statistinius duomenis apie atskirus balanso straipsnius teikiančių įstaigų sąrašo išplėtimas

2020 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba patvirtino išplėstą euro zonos kredito įstaigų, teikiančių ECB informaciją apie atskirus savo balansų straipsnius, sąrašą, įtraukdama į jį mažiau svarbias įstaigas. Todėl duomenis teikiančių kredito įstaigų grupę dabar sudaro ne 300, bet apie 3 000 kredito įstaigų. Tačiau į ją įtrauktoms kredito įstaigoms ataskaitų teikimo našta nesikeis, nes pagal Reglamentą ECB/2013/33 jos duomenis jau teikia nacionaliniams centriniams bankams. Atskaitingiesiems agentams skirtas pranešimas apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Susitarimo memorandumų dėl priežiūros skelbimo politika

2020 m. gegužės 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti susitarimo memorandumų dėl priežiūros, kuriuos ECB sudaro su Bendram priežiūros mechanizmui (BPM) nepriklausančiomis ES nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kitomis nacionalinėmis arba ES institucijomis ir trečiųjų šalių institucijomis, skelbimo politiką. Vadovaujantis skaidrumo principu, pagal šią politiką numatoma skelbti visus susitarimo memorandumus dėl priežiūros, dėl kurių ECB susidera ir kuriuos pasirašo, nebent nustatoma, kad susitarimo memorandumas dėl priežiūros ar kurios nors jo dalys yra neskelbtinos, nes atitinka kurį nors Sprendimo ECB/2004/3 4 straipsnyje apibrėžtą kriterijų.

ECB ataskaita apie paskolų suteikimą

2020 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ataskaitą, kurioje pristatomos pagrindinės išvados, padarytos remiantis 2019 m. surinktais duomenimis apie suteiktas paskolas. Ataskaitoje pateikiama išskirtinė euro zonos šalyse taikomų ir šio regiono svarbių įstaigų stabilumui svarbių skolinimo standartų ir praktikos apžvalga. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Penkių Kroatijos bankų, UBS ir Bank of Amerika išsamiojo vertinimo rezultatai

2020 m. birželio 4 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti penkių Kroatijos bankų (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska ir Hrvatska poštanska banka), UBS Europe SE ir Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company galutinius išsamiojo vertinimo rezultatus. Pirmas išsamusis vertinimas atliktas gavus Kroatijos prašymą dėl glaudaus bendradarbiavimo su ECB, o antro išsamiojo vertinimo prireikė, kai Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos, bankai savo veiklą iš Jungtinės Karalystės perkėlė į euro zoną, o dėl savo dydžio jie patenka į ECB vykdomos tiesioginės priežiūros sritį. Du pranešimai spaudai kartu su išsamiais vertinimo rezultatais, kuriuos vertinti bankai nusprendė atskleisti, paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl pakeitimo vertybiniais popieriais segmentų vidutinio svertinio termino apskaičiavimo laikymasis

2020 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad tiesiogiai prižiūrimų įstaigų atžvilgiu ECB ketina laikytis 2020 m. gegužės 4 d. EBI gairių dėl sutartinių mokėjimų, mokėtinų pagal segmentą, vidutinio svertinio termino nustatymo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 257 straipsnio 1 dalies a punktą (EBA/GL/2020/04).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai