Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2020

26. júna 2020

Operácie na trhu

Preventívna dohoda o repo linke s Banca Naţională a României

Dňa 5. júna 2020 ECB oznámila, že Rada guvernérov schválila zriadenie repo linky na poskytnutie likvidity pre Banca Naţională a României na uspokojenie potenciálnych potrieb likvidity vzhľadom na poruchy fungovania trhu v dôsledku šoku spôsobeného koronavírusom (COVID-19). Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému, povinných minimálnych rezerv a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv

Dňa 5. júna 2020 Rada guvernérov schválila indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému, povinných minimálnych rezerv a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2021. Zároveň schválila zmenu týkajúcu sa ôsmeho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2020, ktorého koniec bol posunutý o týždeň v záujme zosúladenia s nedávno schváleným a zverejneným plánom zasadaní Rady guvernérov na rok 2021. Kalendáre sú spolu s dvoma súvisiacimi tlačovými správami k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ďalšie rozšírenie rámcov dodatočných úverových pohľadávok v reakcii na pandémiu COVID-19

Dňa 8. júna 2020 Rada guvernérov schválila žiadosti dvoch národných centrálnych bánk o vytvorenie nových dočasných rámcov dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) a schválila tiež zmeny existujúcich rámcov ACC ďalších dvoch národných centrálnych bánk. Rámce ACC boli zavedené v roku 2011 s cieľom umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne prijímať kolaterál v podobe určitých úverových pohľadávok, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti alebo štandardy úverovej kvality stanovené vo všeobecnej dokumentácii. Súčasťou súboru opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek, ktorý Rada guvernérov prijala 7. apríla 2020, je možnosť ďalšieho rozšírenia týchto rámcov. Akceptácia rámcov ACC podlieha predchádzajúcemu schváleniu Radou guvernérov. Podrobnejšie informácie o rámcoch ACC sú na internetovej stránke ECB.

Zmeny zloženia skupín TLTRO III

Dňa 9. júna 2020 Rada guvernérov rozhodla, že zmeny parametrov cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) zavedené pozmeňujúcimi rozhodnutiami ECB/2020/13 a ECB/2020/25 a výnimočné okolnosti, ktoré boli príčinou týchto zmien, predstavujú objektívne dôvody, ktoré opodstatňujú odchýlku od podmienok stanovených v článku 3 ods. 2 a 3 rozhodnutia ECB/2019/21. Rada guvernérov sa preto rozhodla povoliť zmeny zloženia skupín TLTRO III a umožnila zahrnúť do skupín TLTRO III nových členov. Zahrnúť je možné len inštitúcie, ktoré sa zatiaľ individuálne nezúčastňovali na žiadnej operácii TLTRO III, resp. ktoré nie sú súčasťou inej uznanej skupiny TLTRO III. Na zahrnutie nových členov skupiny TLTRO III bude poskytnutý odklad do 17. augusta 2020. To znamená, že prípadné zmeny zloženia skupiny sa budú uplatňovať s účinnosťou od piatej operácie TLTRO III. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke ECB.

Zníženie frekvencie sedemdňových operácií v amerických dolároch

Dňa 17. júna 2020 sa Rada guvernérov rozhodla zmeniť frekvenciu sedemdňových operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch z dennej frekvencie na trikrát za týždeň, a to s účinnosťou od 1. júla 2020. Vzhľadom na značný pokles dopytu po týchto operáciách sa všetky centrálne banky, ktoré sú súčasťou siete swapových dohôd (Federal Reserve System, ECB, Swiss National Bank, Bank of Canada, Bank of Japan a Bank of England), zhodli na tom, že zníženie frekvencie operácií neohrozí ich účinnosť ako zabezpečovacieho mechanizmu. Tento koordinovaný krok bol oznámený v spoločnej tlačovej správe vydanej súbežne na internetových stránkach všetkých zúčastnených centrálnych bánk.

Vytvorenie rámca poskytovania likvidity v eurách centrálnym bankám krajín mimo eurozóny

Dňa 24. júna 2020 sa Rada guvernérov rozhodla zriadiť repo facilitu Eurosystému pre centrálne banky (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP) určenú na poskytovanie likvidity v eurách širokému spektru centrálnych bánk krajín mimo eurozóny na základe vopred určených záruk a podmienok v záujme zmiernenia súvahových rizík. Pre centrálne banky, ktoré žiadajú o likviditu, platia v rámci facility rovnaké podmienky. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Aktualizovaný rokovací poriadok riadiacej skupiny centrálnych depozitárov cenných papierov TARGET2-Securities

Dňa 29. mája 2020 Rada guvernérov schválila aktualizovaná rokovací poriadok riadiacej skupiny centrálnych depozitárov cenných papierov TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group – T2S CSG). Aktualizáciou sa implementuje odporúčanie externého kontrolóra T2S formálne evidovať viacero pevných bodov agendy rokovaní T2S CSG. Aktualizovaný rokovací poriadok je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančné výkazy systému T2S za rok 2019

Dňa 29. mája 2020 Rada guvernérov schválila zverejnenie ročných finančných výkazov systému T2S za rok 2019, ktoré boli podrobené úplnému, nezávislému, externému auditu. Zverejňovanie týchto výkazov je povinné na základe rámcovej dohody o T2S. Cieľom je informovať klientov T2S, zainteresované strany a širokú verejnosť o finančnej situácii T2S.

Cenová politika T2

Dňa 18. júna 2020 Rada guvernérov schválila cenovú politiku pripravovanej služby T2 vychádzajúcu z aktuálnej cenotvorby TARGET2, a jej neskoršie zverejnenie na internetovej stránke ECB. T2 je nová služba, ktorá bude zavedená po dodaní projektu konsolidácie T2-T2S. Súčasnú službu TARGET2 budú následne tvoriť dve samostatné zložky: centrálne riadenie likvidity (Central Liquidity Management – CLM) a hrubé vyrovnanie v reálnom čase (Real-Time Gross Settlement – RTGS). Revíziu cenovej politiky T2 bude možné uskutočniť po dvoch rokoch, v závislosti od vývoja rastu objemu RTGS. Podrobnejšie informácie budú v príslušnom čase zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniam použitia hotovosti v súvislosti s platbami poštou a k opatreniam proti praniu špinavých peňazí v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/17 dňa 25. mája 2020 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k ustanoveniu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za registrátora registrov konečných užívateľov výhod pre vybrané finančné subjekty

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/18 dňa 18. júna 2020 na žiadosť írskeho ministra financií.

Štatistika

Rozšírenie zoskupenia inštitúcií vykazujúcich štatistické údaje o jednotlivých súvahových položkách

Dňa 5. júna 2020 Rada guvernérov schválila rozšírenie zoskupenia úverových inštitúcií eurozóny, ktoré ECB vykazujú údaje o jednotlivých súvahových položkách, s cieľom zahrnúť do zoskupenia menej významné inštitúcie. Počet zahrnutých úverových inštitúcií sa tak zvýši z tristo na približne tritisíc. Vykazovacia záťaž úverových inštitúcií však zostane nezmenená, keďže údaje už vykazujú národným centrálnym bankám na základe nariadenia ECB/2013/33. Príslušné oznámenie určené vykazovacím subjektom je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Politika zverejňovania dohľadových memoránd o porozumení

Dňa 26. mája 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť politiku zverejňovania dohľadových memoránd o porozumení, ktoré ECB uzatvára s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi krajín EÚ mimo SSM, ďalšími vnútroštátnymi orgánmi alebo orgánmi EÚ, a orgánmi tretích krajín. V súlade so zásadou transparentnosti politika predpokladá zverejňovanie všetkých dohľadových memoránd o porozumení, ktoré ECB samostatne vyrokovala a uzavrela, pokiaľ nebol na základe niektorého z kritérií stanovených v článku 4 rozhodnutia ECB/2004/3 zistený dôvod memorandum alebo jeho časti nezverejňovať.

Správa ECB o kritériách poskytovania úverov

Dňa 2. júna 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť zverejnenie správy prinášajúcej hlavné zistenia zberu údajov o kritériách poskytovania úverov z roku 2019. Správa ponúka jedinečný prehľad o úverových štandardoch a postupoch v rámci celej eurozóny, ktoré sú zásadné z hľadiska stability významných inštitúcií v regióne. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výsledky komplexného hodnotenia piatich chorvátskych bánk a UBS a Bank of America

Dňa 4. júna 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť konečné výsledky komplexného hodnotenia piatich chorvátskych bánk (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska a Hrvatska poštanska banka) a komplexného hodnotenia UBS Europe SE a Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Prvé komplexné hodnotenie sa uskutočnilo v nadväznosti na žiadosť Chorvátska o nadviazanie úzkej spolupráce s ECB. Druhé komplexné hodnotenie bolo potrebné uskutočniť potom, ako príslušné banky v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie presťahovali svoju podnikateľskú činnosť zo Spojeného kráľovstva do eurozóny, keďže mali byť vzhľadom na ich veľkosť zaradené pod priamy dohľad ECB. Dve súvisiace tlačové správy, spolu s úplnými výsledkami hodnotenia, s ktorých zverejnením príslušné banky súhlasili, sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa výpočtu váženej priemernej splatnosti v prípade sekuritizačných tranží

Dňa 9. júna 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB sa ECB mieni riadiť usmerneniami EBA EBA/GL/2020/04 zo 4. mája 2020 (EBA Guidelines on the determination of the weighted average maturity (WAM) of the contractual payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) No 575/2013).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá