Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2020

26. juuni 2020

Turuoperatsioonid

Ennetav tagasiostutehingute kokkulepe Rumeenia keskpangaga

5. juunil 2020 teatas EKP, et EKP nõukogu on heaks kiitnud tagasiostutehingute kokkuleppe Rumeenia keskpangale eurodes likviidsuse pakkumiseks, et rahuldada võimalikku likviidsusvajadust eurodes koroonaviiruse (COVID-19) šokist tulenevate turuhäirete korral. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ning reservinõuete ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad

5. juunil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ning reservinõuete ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2021. aastaks, samuti muudatuse, millega toodi kohustuslike reservide kaheksanda hoidmisperioodi lõpp 2020. aastal ühe nädala võrra ettepoole, et see oleks kooskõlas EKP nõukogu 2021. aasta istungite hiljuti heakskiidetud ja avaldatud kavaga. Need ajakavad ja kaks asjakohast pressiteadet on kättesaadavad EKP veebilehel.

Täiendavate krediidinõuete raamistike edasine laiendamine seoses COVID-19 pandeemiaga

8. juunil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks kahe riigi keskpanga taotlused uue ajutise täiendavate krediidinõuete raamistiku loomiseks ning samuti muudatused kahe teise riigi keskpanga olemasolevates täiendavate krediidinõuete raamistikes. Täiendavate krediidinõuete raamistikud võeti kasutusele 2011. aastal, et võimaldada eurosüsteemi riikide keskpankadel ajutiselt aktsepteerida tagatisena teatavaid krediidinõudeid, mis ei vasta ülddokumentatsioonis sätestatud kõlblikkuseeskirjadele ja/või krediidikvaliteedi standarditele. Tagatisnõuete leevendamise pakett, mille EKP nõukogu võttis vastu 7. aprillil 2020, võimaldab neid raamistikke veelgi laiendada. Täiendavad krediidinõuete raamistikud aktsepteeritakse pärast EKP nõukogu heakskiitu. Üksikasjalikum teave täiendavate krediidinõuete raamistike kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

TLTRO-III gruppide koosseisu muudatused

9. juunil 2020 otsustas EKP nõukogu, et kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) parameetrites tehtud muudatused, mis kehtestati muutmisotsustega EKP/2020/13 ja EKP/2020/25, ning need tinginud erakorralised asjaolud kujutavad endast objektiivseid põhjuseid, mille alusel on õigustatud kõrvalekaldumine otsuse EKP/2019/21 artikli 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimustest. Seetõttu otsustas EKP nõukogu lubada teha TLTRO-III gruppide koosseisus muudatusi, võimaldades kaasata TLTRO-III gruppidesse uusi liikmeid. Kaasata võib üksnes neid krediidiasutusi, mis ei ole veel individuaalselt osalenud üheski TLTRO-III operatsioonis või mis ei kuulu mõnda teise tunnustatud TLTRO-III gruppi. TLTRO-III gruppidesse uute liikmete kaasamise tähtajaks määratakse 17. august 2020. See tähendab, et mis tahes muudatused grupi koosseisus jõustuvad alles alates viiendast TLTRO-III operatsioonist. Täpsem teave on kättesaadav EKP veebilehel.

USA dollarites tehtavate 7-päevase tähtajaga operatsioonide sageduse vähendamine

17. juunil 2020 otsustas EKP nõukogu muuta igapäevaste USA dollarites tehtavate 7-päevase tähtajaga likviidsust lisavate operatsioonide sagedust. Alates 1. juulist 2020 tehakse neid operatsioone kolm korda nädalas. Võttes arvesse nende operatsioonide märgatavalt vähenenud nõudlust, nõustusid kõik vahetustehingute võrgustiku keskpangad (võrgustikku kuuluvad USA Föderaalreservi Süsteem, EKP, Šveitsi keskpank, Kanada keskpank, Jaapani keskpank ja Inglise keskpank), et operatsioonide sageduse vähendamine ei sea ohtu nende tõhusat toimimist likviidsusmeetmena. Kooskõlastatud tegevusest teatati ühise pressiteatega, mis avaldati samal ajal kõigi vahetustehingute võrgustiku keskpankade veebilehtedel.

Raamistiku loomine euroalaväliste riikide keskpankadele eurodes likviidsuse pakkumiseks

24. juunil 2020 otsustas EKP nõukogu luua eurosüsteemi tagasiostutehingute vahendi keskpankadele (EUREP), mille eesmärk on pakkuda paljude euroalaväliste riikide keskpankadele eelnevalt kindlaksmääratud garantiide ja tingimuste alusel eurodes likviidsust, et maandada bilansilisi riske ja tagada ühtlasi võrdsed võimalused likviidsust taotlevatele keskpankadele. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Turuinfrastruktuur ja maksed

T2Si väärtpaberite keskdepositooriumide juhtrühma töökorra ajakohastamine

29. mail 2020 kinnitas EKP nõukogu T2Si (TARGET2-Securities) väärtpaberite keskdepositooriumide juhtrühma (T2S CSG) ajakohastatud töökorra. Selles töökorras võetakse arvesse T2Si välishindaja soovitusi T2S CSG koosolekute teatavate kindlate päevakorrapunktide ametliku dokumenteerimise kohta. Ajakohastatud töökord on kättesaadav EKP veebilehel.

T2Si 2019. aasta finantsaruanne

29. mail 2020 kiitis EKP nõukogu heaks täieliku sõltumatu välisauditi läbinud T2Si 2019. aasta finantsaruande avaldamise. Finantsaruande avaldamisega täidetakse T2Si raamkokkuleppe kohane kohustus ning selle eesmärk on anda T2Si klientidele ja sidusrühmadele ning samuti üldsusele teavet T2Si finantsseisundi kohta.

T2 hinnakujundus

18. juunil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks tulevase T2-teenuse hinnakujunduse, mis põhineb praegusel TARGET2 hinnakujundusel, ja selle avaldamise edaspidi EKP veebilehel. T2 on uus teenus, mis seatakse sisse T2-T2Si konsolideerimisprojekti lõppedes. Selle tulemusena hakkab praegune TARGET2-teenus koosnema kahest eraldiseisvast komponendist: keskne likviidsusjuhtimine (CLM) ja reaalajaline brutoarveldus (RTGS). T2 hinnakujundus võidakse kahe aasta pärast läbi vaadata, et võtta arvesse reaalajalise brutoarvelduse mahu kasvu. Täpsem teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus sularaha piirangute kohta posti makseteenuste kasutamisel ja rahapesu tõkestamise meetmete kohta Belgias

25. mail 2020 võttis EKP nõukogu Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/17.

EKP arvamus Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi määramise kohta teatavate finantsüksuste tulusaavate omanike registri registripidajaks

18. juunil 2020 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2020/18.

Statistika

Üksikute bilansikirjete statistikat edastava rühma laiendamine

5. juunil 2020 andis EKP nõukogu loa laiendada euroala krediidiasutuste rühma, mis edastab EKP-le üksikute bilansikirjete andmeid. Selle eesmärk on kaasata rühma vähem olulised krediidiasutused. Rühma koosseisu suurendatakse 300 krediidiasutuselt ligikaudu 3000 krediidiasutusele. Asjaomaste krediidiasutuse aruandluskoormus siiski ei muutu, sest nad esitavad juba oma andmeid määruse EKP/2013/33 alusel riikide keskpankadele. Selleteemaline teade andmeesitajatele on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Järelevalvealaste vastastikuse mõistmise memorandumite avaldamise põhimõtted

26. mail 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks nende järelevalvealaste vastastikuse mõistmise memorandumite avaldamise põhimõtted, mille EKP sõlmib ühtse järelevalvemehhanismi väliste ELi liikmesriikide pädevate asutuste, teiste riiklike või ELi asutuste ja kolmandate riikide asutustega. Läbipaistvusest juhinduvad põhimõtted näevad ette kõikide järelevalvealaste vastastikuse mõistmise memorandumite avaldamise, mille üle EKP on ise läbirääkimisi pidanud ja mille ta on sõlminud, välja arvatud juhul, kui otsuse EKP/2004/3 artiklis 4 sätestatud kriteeriumi alusel tuvastatakse põhjus järelevalvealase vastastikuse mõistmise memorandumi või selle osade mitteavaldamiseks.

Krediidi vahendamist käsitlev EKP aruanne

2. juunil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule anda luba avaldada aruanne, milles esitatakse peamised järeldused krediidi vahendamise andmete kogumisest 2019. aastal. Aruandes antakse ainulaadne ülevaade euroala laenuandmise standarditest ja tavadest, mis on äärmiselt tähtsad selle piirkonna oluliste krediidiasutuste stabiilsuse tagamiseks. Aruanne on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Viie Horvaatia panga ning UBSi ja Bank of America põhjaliku hindamise tulemused

4. juunil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks viie Horvaatia panga (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska ja Hrvatska poštanska banka) ning UBS Europe SE ja Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company põhjaliku hindamise lõplikud tulemused. Esimene põhjalik hindamine tehti seoses Horvaatia taotlusega tiheda koostöö sisseseadmiseks EKPga ja teine tuli teha, kui pangad viisid pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust oma äritegevuse üle Ühendkuningriigist euroalale, sest nende pankade suurus eeldab nende kuulumist EKP otsese järelevalve alla. Kaks sellekohast pressiteadet ja hindamiste lõplikud tulemused, mille avalikustamiseks andsid asjaomased pangad nõusoleku, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised väärtpaberistamise seeriate kaalutud keskmise lõpptähtaja arvutamise kohta

9. juunil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida EKP otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA 4. mai 2020. aasta suuniseid väärtpaberistamise seeriaga seoses tasumisele kuuluvate lepinguliste maksete kaalutud keskmise lõpptähtaja kindlaksmääramise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 257 lõike 1 punktiga a (EBA/GL/2020/04).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid