Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούνιος 2020

26 Ιουνίου 2020

Δραστηριότητες αγορών

Προληπτικού χαρακτήρα συμφωνία επαναγοράς με την Banca Naţională a României

Στις 5 Ιουνίου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση συμφωνίας επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ στην Banca Naţională a României προκειμένου να καλυφθούν πιθανές ανάγκες ρευστότητας σε ευρώ λόγω δυσλειτουργιών της αγοράς που οφείλονται στη διαταραχή του κορωνοϊού (COVID-19). Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών, των απαιτήσεων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος

Στις 5 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών, των απαιτήσεων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2021, καθώς και τροποποίηση βάσει της οποίας η λήξη της όγδοης περιόδου τήρησης του 2020 έχει μετακινηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να αντιστοιχεί με το πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το 2021 το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε. Τα ημερολογιακά προγράμματα καθώς και δύο σχετικά δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Περαιτέρω επέκταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19

Στις 8 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αιτήματα δύο εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) για δημιουργία νέων προσωρινών πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων (additional credit claim - ACC) καθώς και αλλαγές στα ισχύοντα πλαίσια ACC δύο άλλων ΕθνΚΤ. Τα πλαίσια ACC θεσπίστηκαν το 2011 προκειμένου να επιτρέπουν στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να δέχονται προσωρινά ως εξασφάλιση ορισμένες δανειακές απαιτήσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες καταλληλότητας και/ή τα πρότυπα πιστωτικής ποιότητας που θεσπίζει η Γενική Τεκμηρίωση. Η δέσμη μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 θέσπισε τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης των εν λόγω πλαισίων. Η αποδοχή αυτών των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πλαίσια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ

Στις 9 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι αλλαγές στις παραμέτρους των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ), που εισήχθησαν με τις τροποποιητικές αποφάσεις ΕΚΤ/2020/13 και ΕΚΤ/2020/25, και οι έκτακτες περιστάσεις που επέφεραν αυτές τις τροποποιήσεις, συνιστούν αντικειμενικούς λόγους βάσει των οποίων αιτιολογείται η παρέκκλιση από τους όρους που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της απόφασης ΕΚΤ/2019/21. Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιτρέψει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, δίνοντας σε νέα μέλη τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στις ομάδες ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. Μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο ιδρύματα που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει σε μεμονωμένη βάση σε ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ή που δεν είναι μέλη άλλης αναγνωρισμένης ομάδας ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. Για τη συμπερίληψη νέων μελών σε ομάδα ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα δοθεί περίοδος χάριτος μέχρι τις 17 Αυγούστου 2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι τυχόν αλλαγές στη σύνθεση μιας ομάδας θα εφαρμοστούν με ισχύ από την πέμπτη πράξη ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μειωμένη συχνότητα των πράξεων σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών

Στις 17 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει τη συχνότητα των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών από καθημερινή σε τρεις φορές την εβδομάδα, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020. Λόγω της αξιοσημείωτης πτώσης της ζήτησης για αυτές τις πράξεις, οι κεντρικές τράπεζες του δικτύου ανταλλαγής (που περιλαμβάνουν το Ομοσπονδιακό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών των ΗΠΑ, την ΕΚΤ, τις κεντρικές τράπεζες της Ελβετίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) συμφώνησαν ομόφωνα ότι η μείωση της συχνότητάς τους δεν θα διακυβεύσει την αποτελεσματικότητά τους ως μηχανισμού στήριξης. Αυτή η συντονισμένη δράση ανακοινώθηκε με κοινό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε ταυτόχρονα στους δικτυακούς τόπους όλων των παραπάνω κεντρικών τραπεζών.

Θέσπιση πλαισίου για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ προς κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης του ευρώ

Στις 24 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες (Eurosystem Repo Facility for Central Banks - EUREP), με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε ευρώ προς ευρύ φάσμα κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ έναντι προκαθορισμένου συνόλου εγγυήσεων και προϋποθέσεων ούτως ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι ισολογισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότιμη μεταχείριση των τραπεζών που ζητούν ρευστότητα. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Επικαιροποιημένος εσωτερικός κανονισμός της Ομάδας Συντονισμού των Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών μέσω TARGET2-Securities

Στις 29 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό της Ομάδας Συντονισμού των Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών μέσω TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Central Securities Depositories Steering Group - T2S CSG). Με την επικαιροποίηση εφαρμόζεται σύσταση του εξωτερικού ελεγκτή του T2S για επίσημη τεκμηρίωση διάφορων καθορισμένων στοιχείων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της T2S CSG. Ο επικαιροποιημένος εσωτερικός κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Οικονομικές καταστάσεις του T2S για το 2019

Στις 29 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του T2S για το 2019, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε πλήρη, ανεξάρτητο, εξωτερικό έλεγχο. Με τη δημοσίευση αυτών των καταστάσεων εκπληρώνεται η υποχρέωση σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο για το T2S και ενημερώνονται οι πελάτες του T2S και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και το ευρύ κοινό, για την οικονομική κατάσταση του T2S.

Τιμολογιακή πολιτική του T2

Στις 18 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική για την προσεχή υπηρεσία T2, που βασίζεται στην ισχύουσα τιμολόγηση του TARGET2, και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε μεταγενέστερο στάδιο. Το T2 είναι μια νέα υπηρεσία που θα εισαχθεί μετά την παράδοση του έργου ενοποίησης T2-T2S. Ως αποτέλεσμα, οι τρέχουσες υπηρεσίες TARGET2 θα έχουν δύο διαφορετικές συνιστώσες: Κεντρική Διαχείριση Ρευστότητας (Central Liquidity Management - CLM) και Διακανονισμό σε Συνεχή Χρόνο (Real-Time Gross Settlement - RTGS). Η τιμολογιακή πολιτική του Τ2 μπορεί να αναθεωρηθεί έπειτα από δύο έτη, ανάλογα με την εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του όγκου συναλλαγών RTGS. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις ταχυδρομικές πληρωμές με χρήση μετρητών και με μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Βέλγιο

Στις 25 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/17, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ορισμό της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ως φορέα τήρησης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων όσον αφορά ορισμένες χρηματοδοτικές οντότητες

Στις 18 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/18, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Στατιστικά στοιχεία

Επέκταση του πάνελ για στατιστικά στοιχεία όσον αφορά επιμέρους στοιχεία ισολογισμών

Στις 5 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του πάνελ πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ για τη διαβίβαση στην ΕΚΤ επιμέρους στοιχείων ισολογισμού, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, το πάνελ θα αυξηθεί από 300 σε περίπου 3.000 πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά την υποβολή στοιχείων θα παραμείνει αμετάβλητη εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ήδη στις εθνικές κεντρικές τράπεζες με βάση τον κανονισμό ΕΚΤ/2013/33. Σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση των φορέων παροχής στοιχείων διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Πολιτική δημοσίευσης για τα εποπτικά μνημόνια συνεννόησης

Στις 26 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση πολιτικής δημοσίευσης όσον αφορά τα εποπτικά μνημόνια συνεννόησης που η ΕΚΤ συνάπτει με εθνικές αρμόδιες αρχές της ΕΕ εκτός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), άλλες εθνικές ή ενωσιακές αρχές και αρχές τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, η πολιτική προβλέπει κατ’ αρχήν τη δημοσίευση όλων των εποπτικών μνημονίων συνεννόησης που η ΕΚΤ έχει διαπραγματευτεί και υπογράψει αφ’ εαυτής, εκτός εάν συντρέχει λόγος μη δημοσίευσης εποπτικού μνημονίου συνεννόησης, ή μερών αυτού, σύμφωνα με ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 της απόφασης ΕΚΤ/2004/3.

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με την έγκριση πιστοδοτήσεων

Στις 2 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση της δημοσίευσης έκθεσης που παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα στο πλαίσιο άσκησης συλλογής στοιχείων σχετικά με την έγκριση πιστοδοτήσεων του 2019. Η έκθεση αυτή παρέχει μια μοναδική εικόνα των πιστοδοτικών κριτηρίων και πρακτικών σε όλη τη ζώνη του ευρώ που έχουν καίρια σημασία για τη σταθερότητα των σημαντικών ιδρυμάτων της περιοχής. Η έκθεση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Αποτελέσματα των συνολικών αξιολογήσεων πέντε κροατικών τραπεζών καθώς και της UBS και της Bank of America

Στις 4 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων των συνολικών αξιολογήσεων πέντε κροατικών τραπεζών (Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska και Hrvatska poštanska banka) καθώς και της UBS Europe SE και της Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Η πρώτη συνολική αξιολόγηση διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος της Κροατίας για στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και η δεύτερη κρίθηκε απαραίτητη μετά τη μετεγκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τραπεζών από το Ηνωμένο Βασίλειο στη ζώνη του ευρώ έπειτα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το μέγεθος αυτών των τραπεζών συνεπάγεται την άμεση εποπτεία τους από την ΕΚΤ. Δύο σχετικά δελτία Τύπου, μαζί με τα τελικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων, στη δημοσιοποίηση των οποίων συναίνεσαν οι ενδιαφερόμενες τράπεζες, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής διάρκειας για τμήματα τιτλοποιήσεων

Στις 9 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, η πρόθεση της ΕΚΤ να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, της 4ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον καθορισμό της μεσοσταθμικής διάρκειας των συμβατικών πληρωμών που οφείλονται βάσει του τμήματος τιτλοποίησης σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 257 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2020/04).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου