Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2021

23. dubna 2021

Tržní operace

Ukončení nabídky operací na poskytování likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dnů

Rada guvernérů schválila 19. dubna 2021 ukončení nabídky operací na poskytování likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dnů s účinností od 1. července 2021. Rozhodnutí ukončit nabídku operací na poskytování likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dnů bylo přijato společně s Bank of England, Bank of Japan, ECB a Švýcarskou národní bankou po konzultaci s Federálním rezervním systémem. Související společná tisková zpráva koordinovaná mezi uvedenými centrálními bankami byla vydána 23. dubna 2021 a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Nové politiky pro mobilizaci a vypořádání zajištění

Rada guvernérů schválila 6. dubna 2021 novou politiku Eurosystému pro vypořádání zajištění v systému TARGET2-Securities (T2S), která začne platit spuštěním systému Eurosytému pro správu zajištění (ECMS – Eurosystem Collateral Management System) v listopadu 2023. Podle nové politiky vypořádání T2S budou národní centrální banky (NCB) v eurozóně přijímat mobilizované způsobilé obchodovatelné zajištění od svých protistran pro operace měnové politiky pouze na účtech držených u centrálních depozitářů cenných papírů (CSD), které jsou součástí T2S. Protistrany mohou nadále udržovat své zdrojové účty cenných papírů u libovolného CSD (bez ohledu na to, zda tento CSD je nebo není součástí T2S). Politika vypořádání T2S dále posiluje efektivnost mobilizace a vypořádání zajištění v úvěrových operacích Eurosystému a podporuje tak integraci finančních trhů EU, přičemž zachovává bezpečnost a podporuje rovné podmínky. Protistrany budou mít možnost využívat výhod harmonizovaných postupů vypořádání v T2S a jeho funkce autokolateralizace a optimalizovat správu svých účtů cenných papírů a peněžních účtů. Změny příslušné dokumentace Eurosystému budou připraveny včas tak, aby výše uvedené změny politiky odrážely. Související oznámení bylo zveřejněno 13. dubna 2021 a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva Eurosystému o dozoru za rok 2020

Rada guvernérů vzala 6. dubna 2021 na vědomí zprávu Eurosystému o dozoru a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva obsahuje přehled činností dozoru prováděných Eurosystémem v období let 2017 až 2020 v souvislosti s infrastrukturami finančního trhu (FMI) a platbami. Pokrývá rovněž hlavní trh a regulatorní vývoj ve sledovaném období a stručně se dotýká mandátu Eurosystému v oblasti dozoru a jeho přístupu k dozoru. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Strategie Eurosystému pro malé platby

Rada guvernérů vzala 9. dubna 2021 na vědomí vývoj týkající se probíhající práce v rámci strategie Eurosystému pro malé platby a schválila zveřejnění související dokumentace. Podklady obsahují informace o důvodech pro přijetí strategie a přehled činností, které jsou plánovány nebo v současnosti probíhají, i když zatím nejsou dokončeny v plném rozsahu. Dodatečné informace určené veřejnosti budou v brzké době k dispozici ve zvláštní části internetových stránek ECB.

Zpráva Eurosystému o veřejné konzultaci o digitálním euru

ECB zveřejnila 14. dubna 2021 zprávu Eurosystému o veřejné konzultaci o digitálním euru a s tím související tiskovou zprávu. Zpráva popisuje výsledky analýzy 8 221 odpovědí obdržených v rámci veřejné konzultace ECB, která probíhala od poloviny října 2020 do poloviny ledna 2021. Poslouží jako jeden z důležitých podkladů pro Radu guvernérů při rozhodování později v letošním roce, zda v souvislosti s možným zavedením digitálního eura zahájit formální etapu zjišťování.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k pravidlům pro zaokrouhlování plateb v eurech na Slovensku

Rada guvernérů přijala 20. dubna 2021 stanovisko CON/2021/14 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Statistika

Přepracování a rozdělení obecných zásad ECB o měnové a finanční statistice do pěti nových obecných zásad

Rada guvernérů rozhodla 26. března 2021 o přepracování a rozdělení stávajících obecných zásad ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (obecné zásady o MFS) do pěti nových obecných zásad. Podnětem k přepracování a rozdělení obecných zásad o MFS, které se týkají přenosu statistických informací z národních centrálních bank do ECB, bylo zajištění kvality jejich obsahu vzhledem k jejich rozsahu, podstatným změnám od roku 2014 a širokému rozpětí různorodých pokrývaných sektorových oblastí. Jedná se těchto pět nových obecných zásad: obecné zásady ECB/2021/11 o statistice rozvahových položek a statistice úrokových sazeb měnových finančních institucí; obecné zásady ECB/2021/12 o statistických informacích, které mají být vykazovány o finančních zprostředkovatelích jiných než měnových finančních institucích; obecné zásady ECB/2021/13 o zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platebního styku; obecné zásady ECB/2021/14 o statistických informacích, které mají být vykazovány o konsolidovaných bankovních údajích; obecné zásady ECB/2021/15 o statistických informacích, které mají být vykazovány o emisích cenných papírů. Přepracování a rozdělení vedlo k některým věcným změnám oproti obecným zásadám o MFS. Zejména obecné zásady ECB/2021/11 zohledňují přijetí nařízení (EU) 2021/379 o rozvahových položkách úvěrových institucí a sektoru měnových finančních institucí (ECB/2021/2) a rozhodnutí Rady guvernérů z června 2020 rozšířit rozsah úvěrových institucí, v jejichž případě jsou jednotlivé rozvahové informace předávány ECB. Dále obecné zásady ECB/2021/13 zavádějí změny odrážející úpravy obsažené v nařízení (EU) 2020/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2020/59). Těchto pět nových obecných zásad se bude uplatňovat od 1. února 2022 a obecné zásady o MFS budou z důvodů právní jistoty současně zrušeny obecnými zásadami ECB/2021/16. Nové právní akty budou v brzké době k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Zpráva o kvalitě statistik čtvrtletních finančních účtů za rok 2020

Rada guvernérů schválila 12. dubna 2021 zveřejnění zprávy o kvalitě statistik čtvrtletních finančních účtů eurozóny a jednotlivých států za rok 2020 a vzala na vědomí, že dále bude zpráva vypracovávána každé dva roky, přičemž příští zpráva bude zveřejněna na jaře roku 2023. Zpráva bude v brzké době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Závěrečná zpráva o projektu cíleného přezkumu interních modelů

Rada guvernérů nevznesla 30. března 2021 námitky k návrhu Rady dohledu schválit závěrečnou zprávu o projektu cíleného přezkumu interních modelů (TRIM) a jejímu zveřejnění. TRIM byl víceletý projekt zahájený ECB na začátku roku 2016 v úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány (NCA) zemí účastnících se jednotného mechanismu dohledu (SSM). Cílem projektu TRIM bylo posoudit, zda interní modely 1. pilíře, které používají významné instituce (SI) podléhající evropskému bankovnímu dohledu, jsou odpovídající v kontextu příslušných regulatorních požadavků a zda jsou jejich výsledky spolehlivé a srovnatelné. Dále je cílem projektu TRIM harmonizovat postupy dohledu související s interními modely v rámci SSM. Zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média