Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Huhtikuu 2021

23.4.2021

Markkinaoperaatiot

Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien 84 päivän operaatioiden lopettaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.4.2021 Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien 84 päivän operaatioiden lopettamisen 1.7.2021. EKP, Englannin pankki, Japanin keskuspankki ja Sveitsin keskuspankki päättivät yhteisesti lopettaa dollarimääräisen likviditeetin tarjonnan 84 päivän maturiteetilla, kun Yhdysvaltain keskuspankkia oli kuultu. Keskuspankit julkaisivat 23.4.2021 yhteisen lehdistötiedotteen, joka on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Vakuuksien käyttöönottoa ja toimitusta koskevat uudet linjaukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.4.2021 eurojärjestelmän uudet linjaukset, jotka koskevat vakuuksien toimitusta TARGET2-Securities (T2S) ‑järjestelmässä. Linjaukset tulevat voimaan uuden eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä marraskuussa 2023. Uusien linjausten mukaan euroalueen keskuspankit hyväksyvät vakuus- ja jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä vakuuskäyttöön rahapoliittisten operaatioiden vastapuolilta vain, jos vakuudet toimitetaan T2S-järjestelmään kuuluvissa arvopaperikeskuksissa olevien tilien kautta. Vastapuolet voivat edelleen pitää arvopaperitilejä (source accounts) missä tahansa valitsemassaan arvopaperikeskuksessa, vaikka se ei olisikaan mukana T2S-järjestelmässä. Uusilla linjauksilla tehostetaan entisestään vakuuksien käyttöä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa ja edistetään EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä. Näin vakuuksien toimitus säilyy turvallisena, ja vastapuolilla on tasapuolisemmat toimintaedellytykset. Vastapuolet hyötyvät T2S-järjestelmän yhdenmukaistetuista toimitusmenettelyistä ja automaattisista vakuustoiminnoista ja pystyvät optimoimaan arvopaperi- ja käteistiliensä hallinnan. Linjaukset otetaan huomioon eurojärjestelmän asiakirjoissa hyvissä ajoin. Linjauksista ilmoitettiin EKP:n verkkosivuilla 13.4.2021.

Eurojärjestelmän yleisvalvontaraportti 2020

EKP:n neuvosto tutustui 6.4.2021 eurojärjestelmän yleisvalvontaraporttiin ja hyväksyi sen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Raportissa kerrotaan eurojärjestelmän toteuttamasta rahoitusmarkkinainfrastruktuurien ja maksujärjestelmien yleisvalvonnasta vuosina 2017–2020. Siinä tarkastellaan myös keskeistä markkina- ja sääntelykehitystä raportointijaksolla sekä luodaan lyhyt katsaus eurojärjestelmän yleisvalvontamandaattiin ja ‑periaatteisiin. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän vähittäismaksustrategia

EKP:n neuvosto tutustui 9.4.2021 eurojärjestelmän vähittäismaksustrategian kehittämistyöhön ja hyväksyi siihen liittyvän asiakirjan julkaisemisen. Asiakirjassa kerrotaan strategian taustoista ja luodaan yleiskatsaus suunnitteilla ja käynnissä oleviin toimiin. Vähittäismaksustrategiasta julkaistaan pian yleistajuista lisätietoa EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän raportti digitaalista euroa koskevasta julkisesta kuulemisesta

EKP julkaisi 14.4.2021 eurojärjestelmän raportin digitaalista euroa koskevasta julkisesta kuulemisesta sekä aihetta koskevan lehdistötiedotteen. EKP:n 12.10.2020–12.1.2021 järjestämään julkiseen kuulemiseen saatiin 8 221 vastausta, joita raportissa analysoidaan. Raportti tarjoaa tärkeää taustatietoa EKP:n neuvostolle, joka päättää myöhemmin tänä vuonna, käynnistetäänkö digitaalisen euron mahdollisesta käyttöönotosta muodollinen selvitys.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto euromääräisten maksujen pyöristämistä koskevista säännöistä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2021 Slovakian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2021/14.

Tilastot

Viidet EKP:n suuntaviivat raha- ja rahoitustilastoista

EKP:n neuvosto päätti 26.3.2021, että EKP:n suuntaviivat EKP/2014/15 raha- ja rahoituslaitostilastoista laaditaan uudelleen niin, että niiden sisältö jaetaan viisiin uusiin suuntaviivoihin. Suuntaviivoilla ohjeistetaan kansallisia keskuspankkeja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle. Uudelleenlaadinnan avulla halutaan varmistaa suuntaviivojen sisällöllinen laatu. Niihin on tehty huomattavia muutoksia vuoden 2014 jälkeen, ja ne ovat muodostuneet erittäin laajoiksi, sillä ne kattavat monien eri sektorien tilastoja. Uudistuksen jälkeen sisältö jakautuu viisiin suuntaviivoihin, jotka ovat suuntaviivat EKP/2021/11 rahalaitosten tase-eriä koskevista tilastoista ja korkotilastoista, suuntaviivat EKP/2021/12 muista rahoituksen välittäjistä kuin rahalaitoksista raportoitavista tilastotiedoista, suuntaviivat EKP/2021/13 maksuliiketilastoja koskevista raportointivaatimuksista, suuntaviivat EKP/2021/14 pankkisektorin konsolidoiduista tiedoista raportoitavista tilastotiedoista ja suuntaviivat EKP/2021/15 arvopaperiemissioista raportoitavista tilastotiedoista. Suuntaviivoja EKP/2014/15 on muutettu muun muassa niin, että suuntaviivoissa EKP/2021/11 on otettu huomioon luottolaitosten ja rahalaitossektorin tase-eristä annettu asetus (EU) 2021/379 (EKP/2021/2) ja EKP:n neuvoston kesäkuussa 2020 tekemä päätös laajentaa niiden luottolaitosten ryhmää, jotka toimittavat yksittäisiä tase-erätietoja EKP:lle. Lisäksi suuntaviivoissa EKP/2021/13 on huomioitu maksuliiketilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1409/2013 muutosasetus (EU) 2020/2011 (EKP/2020/59). Uusia suuntaviivoja aletaan soveltaa 1.2.2022, ja oikeusvarmuuden vuoksi nykyiset suuntaviivat kumotaan samana päivänä suuntaviivoilla EKP/2021/16. Uudet säädökset julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

Neljännesvuosittaisten rahoitustilinpitotilastojen laaturaportti 2020

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.4.2021 euroalueen ja sen jäsenvaltioiden neljännesvuosittaisten rahoitustilinpitotilastojen laaturaportin 2020. Raportteja laaditaan vastedes kahden vuoden välein eli seuraava raportti julkaistaan keväällä 2023. Laaturaportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Sisäisten mallien erityisarvioinnin loppuraportti

EKP:n neuvosto jätti 30.3.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä ja julkaista sisäisten mallien erityisarvioinnin (TRIM) loppuraportti. Sisäisiä malleja käytetään pankkivalvonnan piiriin kuuluvissa merkittävissä luottolaitoksissa pilarin I pääomavaatimusten laskentaan. EKP käynnisti sisäisten mallien monivuotisen arviointihankkeen vuoden 2016 alussa ja teki tiiviistä yhteistyötä yhteiseen valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien maiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli arvioida, vastaavatko mallit sääntelyvaatimuksia ja ovatko niillä saadut tulokset luotettavia ja vertailukelpoisia. Hankkeella pyrittiin myös yhtenäistämään sisäisten mallien valvontakäytäntöjä. Raportti ja aihetta koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle