Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2021

23 kwietnia 2021

Operacje rynkowe

Zaprzestanie oferowania 84‑dniowych operacji zasilających w płynność w USD

19 kwietnia 2021 Rada Prezesów zgodziła się na zaprzestanie z dniem 1 lipca 2021 oferowania 84‑dniowych operacji zasilających w płynność w USD. Decyzja, żeby przestać oferować płynność w dolarach z terminem zapadalności 84 dni, została podjęta wspólnie przez Bank Anglii, Bank Japonii, EBC i Narodowy Bank Szwajcarii, w uzgodnieniu z Systemem Rezerwy Federalnej. Wymienione banki centralne wydały jednocześnie 23 kwietnia 2021 wspólny komunikat prasowy w tej sprawie, który jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Nowe zasady dotyczące przekazywania i rozrachunku zabezpieczeń

6 kwietnia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła nowe zasady Eurosystemu dotyczące rozrachunku zabezpieczeń w systemie TARGET2-Securities (T2S), które zaczną obowiązywać w momencie uruchomienia systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) w listopadzie 2023. Zgodnie z nowymi zasadami rozrachunku w systemie T2S krajowe banki centralne ze strefy euro będą przyjmować od swoich kontrahentów w operacjach polityki pieniężnej zabezpieczenie w postaci kwalifikowanych aktywów rynkowych wyłącznie na rachunki w centralnych depozytach papierów wartościowych należących do T2S. Kontrahenci mogą w dalszym ciągu utrzymywać swoje źródłowe rachunki papierów wartościowych w dowolnym depozycie papierów wartościowych (niezależnie od tego, czy należy on do T2S). Zasady dotyczące rozrachunku w T2S zwiększają skuteczność przekazywania i rozrachunku zabezpieczeń w operacjach kredytowych Eurosystemu i w ten sposób wspierają integrację unijnego rynku finansowego, a jednocześnie chronią jego bezpieczeństwo i przyczyniają się do wyrównania warunków działania. Kontrahenci będą mogli osiągać korzyści ze zharmonizowanych procedur rozrachunku w T2S i jego funkcji autokolateralizacji oraz optymalizować zarządzanie swoimi papierami wartościowymi i rachunkami pieniężnymi. Odnośna dokumentacja Eurosystemu zostanie w stosownym momencie zaktualizowana, żeby odzwierciedlić opisane zmiany zasad. Komunikat w tej sprawie ukazał się 13 kwietnia 2021 i jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Raport Eurosystemu w sprawie nadzoru zwierzchniego za rok 2020

6 kwietnia 2021 Rada Prezesów zapoznała się z raportem Eurosystemu w sprawie nadzoru zwierzchniego i zgodziła się na jego publikację na stronie internetowej EBC. Raport przedstawia podsumowanie działań Eurosystemu w zakresie nadzoru zwierzchniego w odniesieniu do infrastruktur rynku finansowego i płatności za lata 2017−2020. Opisuje także główne zmiany rynkowe i regulacyjne, które nastąpiły w tym okresie, oraz omawia pokrótce mandat nadzorczy Eurosystemu i podejście do jego sprawowania. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Strategia Eurosystemu dotycząca płatności detalicznych

9 kwietnia 2021 Rada Prezesów zapoznała się ze stanem prac prowadzonych w ramach strategii Eurosystemu dotyczącej płatności detalicznych oraz zgodziła się na publikację dokumentu na ten temat. Dokument ten daje wgląd w przesłanki do przyjęcia strategii oraz opisuje działania, które zostały zaplanowane lub są w trakcie realizacji. W wydzielonej części strony internetowej EBC ukażą się wkrótce dodatkowe informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

Raport Eurosystemu z konsultacji publicznych na temat cyfrowego euro

14 kwietnia 2021 EBC opublikował raport Eurosystemu z konsultacji publicznych na temat cyfrowego euro oraz komunikat prasowy w tej sprawie. Raport przedstawia wyniki analizy 8221 odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji publicznych EBC, które trwały od połowy października 2020 do połowy stycznia 2021. Będzie to dla Rady Prezesów ważny materiał wejściowy przy podejmowaniu w dalszej części bieżącego roku decyzji, czy rozpocząć etap formalnej analizy pod kątem potencjalnego wprowadzenia cyfrowego euro.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zasad zaokrąglania kwot płatności w euro na Słowacji

20 kwietnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/14 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Słowackiej.

Statystyka

Przekształcenie wytycznych EBC w sprawie statystyki monetarnej i finansowej oraz ich podział na pięcioro nowych wytycznych

26 marca 2021 Rada Prezesów postanowiła przekształcić istniejące wytyczne EBC w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/15) oraz podzielić je na pięcioro nowych wytycznych. Celem przekształcenia i podziału wspomnianych wytycznych – które dotyczą przekazywania informacji statystycznych przez krajowe banki centralne do EBC – jest zapewnienie jakości ich treści w obliczu jej długości, znacznych zmian wprowadzonych od 2014 oraz szerokiego zakresu uwzględnionych sektorów. Pięcioro nowych wytycznych to: wytyczne EBC/2021/11 w sprawie statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych; wytyczne EBC/2021/12 w sprawie informacji statystycznych przekazywanych w odniesieniu do instytucji pośrednictwa finansowego innych niż monetarne instytucje finansowe; wytyczne EBC/2021/13 w sprawie obowiązków sprawozdawczych dotyczących statystyki płatności; wytyczne EBC/2021/14 w sprawie informacji statystycznych przekazywanych w odniesieniu do skonsolidowanych danych bankowych; wytyczne EBC/2021/15 w sprawie informacji statystycznych przekazywanych w odniesieniu do emisji papierów wartościowych. W ramach przekształcenia i podziału wprowadzono pewne zmiany w treści wytycznych w porównaniu z tekstem wyjściowym. W szczególności w wytycznych EBC/2021/11 uwzględniono fakt przyjęcia rozporządzenia (UE) 2021/379 w sprawie pozycji bilansowych instytucji kredytowych i sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2021/2) oraz decyzję Rady Prezesów z czerwca 2020 o rozszerzeniu grupy instytucji kredytowych, które przekazują do EBC dane o pojedynczych pozycjach bilansowych. Ponadto w wytycznych EBC/2021/13 wprowadzono zmiany dla odzwierciedlenia zmian zawartych w rozporządzeniu (UE) 2020/2011 zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2020/59). Nowe wytyczne będą obowiązywać od 1 lutego 2022; tego samego dnia, dla zapewnienia pewności prawa, dotychczasowe wytyczne w sprawie statystyki monetarnej i finansowej zostaną uchylone wytycznymi EBC/2021/16. Nowe akty prawne będą wkrótce dostępne w portalu EUR-Lex.

Raport na temat jakości danych statystycznych w kwartalnych rachunkach finansowych za rok 2020

12 kwietnia 2021 Rada Prezesów zgodziła się na publikację raportu na temat jakości kwartalnych rachunków finansowych strefy euro i krajowych za rok 2020 oraz przyjęła do wiadomości, że od tej pory ten raport będzie sporządzany co dwa lata: następne wydanie ukaże się wiosną 2023. Raport zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Raport końcowy na temat ukierunkowanego przeglądu modeli wewnętrznych

30 marca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie raportu końcowego na temat ukierunkowanego przeglądu modeli wewnętrznych (TRIM) i udzielenie zgody na jego publikację. TRIM to wieloletni projekt rozpoczęty przez EBC na początku 2016 i prowadzony w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi państw uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM). Jego celem była ocena, czy modele wewnętrzne stosowane przez instytucje istotne podlegające europejskiemu nadzorowi bankowemu do obliczeń w ramach filaru I są odpowiednie w świetle odnośnych wymagań regulacyjnych oraz czy uzyskiwane z nich wyniki są wiarygodne i porównywalne. Ponadto projekt miał doprowadzić do harmonizacji w obrębie SSM praktyk nadzorczych związanych z modelami wewnętrznymi. Raport oraz komunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami