Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2021 г.

23 април 2021 г.

Пазарни операции

Прекратяване на предлагането на 84-дневни операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари

На 19 април 2021 г. Управителният съвет одобри прекратяването на 84-дневните операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари, считано от 1 юли 2021 г. Решението да се преустанови предоставянето на ликвидност в щатски долари с матуритет 84 дни бе взето съвместно от централната банка на Обединеното кралство, централната банка на Япония, ЕЦБ и Швейцарската национална банка, в консултация с Федералния резерв. Съвместно прессъобщение по темата, съгласувано между тези централни банки, бе публикувано на 23 април 2021 г. То е налично на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Нови политики за набавяне и сетълмент на обезпечения

На 6 април 2021 г. Управителният съвет одобри нова политика на Евросистемата за сетълмент на обезпечения в TARGET2-Securities (T2S), която ще влезе в сила с влизането в действие на Системата на Евросистемата за управление на обезпечения (ECMS) през ноември 2023 г. Съгласно новата политика за сетълмент в T2S националните централни банки (НЦБ) в еврозоната ще приемат допустими търгуеми обезпечения от контрагентите си по паричната политика само в сметки при централни депозитари на ценни книжа, които са част от T2S. Контрагентите могат да продължат да поддържат своите изходни сметки за ценни книжа при избран от тях централен депозитар на ценни книжа, независимо дали той е част от T2S. Политиката за сетълмент в T2S засилва още повече ефективността при набавянето и сетълмента на обезпечения в кредитните операции на Евросистемата и по този начин подпомага интеграцията на финансовия пазар в ЕС, запазвайки същевременно сигурността и способствайки за осигуряването на условия на равнопоставеност. Контрагентите ще могат да се ползват от хармонизираните процедури за сетълмент в T2S и от неговата функция за автоматично обезпечаване. Те ще могат да оптимизират управлението на ценните си книжа и на касовите си сметки. Своевременно ще бъдат изготвени изменения в релевантната документация на Евросистемата, така че да бъдат отразени посочените промени в политиката. Съобщение по темата бе публикувано на 13 април 2021 г. То е налично на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад за надзорното наблюдение на Евросистемата за 2020 г.

На 6 април 2021 г. Управителният съвет прие за сведение Доклада за надзорното наблюдение на Евросистемата и разреши публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В доклада се представя преглед на дейностите, извършени от Евросистемата в периода 2017–2020 г., по надзорно наблюдение над инфраструктурите на финансовия пазар и плащанията. Той обхваща също основните моменти в развитието на пазара и регулаторната уредба през отчетния период и разглежда накратко мандата на Евросистемата за надзорно наблюдение и нейния подход към него. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Стратегия на Евросистемата за плащанията на дребно

На 9 април 2021 г. Управителният съвет прие за сведение напредъка в работата по стратегията на Евросистемата за плащанията на дребно и одобри за публикуване съответния документ. В него е представена аргументацията на стратегията и преглед на планираните и извършваните в момента действия, дори да не са докрай завършени. Скоро в нарочен раздел на уебсайта на ЕЦБ ще бъде представена допълнителна информация за широката общественост.

Доклад на Евросистемата за публичната консултация относно цифрово евро

На 14 април 2021 г. ЕЦБ публикува доклад на Евросистемата за публичната консултация относно цифрово евро, както и прессъобщение по темата. В доклада се представят резултатите от анализа на 8221 отговора, изпратени в контекста на публичната консултация на ЕЦБ, която се състоя от средата на октомври 2020 г. до средата на януари 2021 г. Докладът ще послужи като важна основа за решението на Управителния съвет по-късно през годината дали да постави началото на официален етап на проучване на евентуалното въвеждане на цифрово евро.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно правилата за закръгляване за плащания, деноминирани в евро в Словакия

На 20 април 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/14 по искане на министъра на финансите на Словакия.

Статистика

Преработка и разделяне на Насоките на ЕЦБ относно паричната и финансовата статистика на пет нови Насоки

На 26 март 2021 г. Управителният съвет взе решение да преработи и да раздели съществуващите Насоки на ЕЦБ относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/15) на пет нови Насоки. Целта на преработката и разделянето на Насоките, които се отнасят до предаването на статистическа информация от НЦБ на ЕЦБ, е да се осигури качество на съдържанието, като се имат предвид дължината на документа, значителните изменения от 2014 г. насам и широкият диапазон на обхванатите сектори. Петте нови Насоки са, както следва: Насоки ЕЦБ/2021/11 относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции; Насоки ЕЦБ/2021/12 относно отчитаната статистическа информация за финансови посредници, различни от парично-финансови институции; Насоки ЕЦБ/2021/13 относно изискванията за отчетност за статистиката на плащанията; Насоки ЕЦБ/2021/14 относно отчитаната статистическа информация за консолидирани банкови данни; Насоки ЕЦБ/2021/15 относно отчитаната статистическа информация за емисии ценни книжа. Преработването и разделянето на документа доведе до някои промени по същество в сравнение с Насоките относно паричната и финансовата статистика. По-специално, в Насоки ЕЦБ/2021/11 се взема предвид приемането на Регламент (ЕС) 2021/379 относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2021/2) и решението на Управителния съвет от юни 2020 г. да разшири обхвата на кредитните институции, за които на ЕЦБ се изпраща индивидуална информация за балансите. Освен това в Насоки ЕЦБ/2021/13 се въвеждат промени, които отразяват измененията в Регламент (ЕС) 2020/2011 за изменение на Регламент (ЕС) № 1409/2013 относно статистика на плащанията (ECB/2020/59). Петте нови Насоки ще се прилагат от 1 февруари 2022 г., а Насоките относно паричната и финансовата статистика ще бъдат същевременно отменени от Насоки ЕЦБ/2021/16 от съображения за правна сигурност. Новите правни актове ще бъдат публикувани скоро в EUR-Lex.

Доклад за качеството на статистическите данни за тримесечните финансови сметки за 2020 г.

На 12 април 2021 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклада за качеството на данните за тримесечните финансови сметки в еврозоната и в отделните държави за 2020 г. Той прие за сведение, че занапред докладът ще се съставя на всеки две години, като следващото издание ще бъде през пролетта на 2023 г. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Заключителен доклад за проекта за целеви преглед на вътрешните модели

На 30 март 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да одобри заключителния доклад за проекта за целеви преглед на вътрешните модели (ЦПВМ) и неговото публикуване. ЦПВМ беше многогодишен проект, който ЕЦБ започна в началото на 2016 г. в тясно сътрудничество с националните компетентни органи (НКО) на държавите участнички в единния надзорен механизъм (ЕНМ). Неговата цел беше да се извърши оценка дали вътрешните модели за Стълб I, използвани от значимите институции под европейски банков надзор, са подходящи от гледна точка на приложимите регулаторни изисквания и дали резултатите от тях са надеждни и съпоставими. Освен това ЦПВМ трябваше да хармонизира надзорните практики по отношение на вътрешните модели в ЕНМ. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите