Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2021

23. april 2021

Tržne operacije

Ukinitev 84-dnevnih operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih

Svet ECB je 19. aprila 2021 odobril ukinitev 84-dnevnih operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih na dan 1. julija 2021. Odločitev o ukinitvi ponujanja dolarske likvidnosti z zapadlostjo 84 dni so skupno sprejela britanska, japonska in švicarska centralna banka ter ECB v posvetovanju z ameriško centralno banko. Sporočilo za javnost, ki so ga uskladile te centralne banke, je bilo objavljeno 23. aprila 2021 in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Nova politika za mobilizacijo in poravnavo zavarovanja

Svet ECB je 6. aprila 2021 odobril novo politiko Eurosistema za poravnavo zavarovanja v sistemu TARGET2-Securities (T2S), ki se bo začela uporabljati novembra 2023 ob uvedbi sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu (ECMS). Po novi politiki poravnave v sistemu T2S bodo nacionalne centralne banke v euroobmočju sprejemale mobilizirano primerno tržno zavarovanje od svojih nasprotnih strank za izvajanje denarne politike samo na računih pri centralnih depotnih družbah, ki sodelujejo v sistemu T2S. Nasprotne stranke lahko ohranijo svoje izhodiščne račune vrednostnih papirjev v katerikoli centralni depotni družbi (ne glede na to, ali ta centralna depotna družba sodeluje v sistemu T2S ali ne). Z novo politiko poravnave v sistemu T2S se bo dodatno izboljšala učinkovitost mobilizacije in poravnave zavarovanja v kreditnih operacijah Eurosistema, kar bo podpiralo integracijo finančnih trgov v EU, hkrati pa ohranjalo varnost in utrjevalo enake pogoje delovanja. Nasprotne stranke bodo lahko izkoristile prednosti harmoniziranih postopkov poravnave v sistemu T2S in možnost samodejnega zavarovanja v sistemu, s čimer bodo lahko optimizirale upravljanje svojih računov vrednostnih papirjev in denarnih računov. Relevantna dokumentacija Eurosistema bo pravočasno posodobljena v skladu z zgornjimi spremembami politike. S tem povezano obvestilo je bilo objavljeno 13. aprila 2021 in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov 2020

Svet ECB se je 6. aprila 2021 seznanil s poročilom Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov in odobril njegovo objavo na spletnem mestu ECB. V poročilu so predstavljene dejavnosti pregleda, ki jih je Eurosistem opravil med leti 2017 in 2020 v zvezi z infrastrukturami finančnih trgov in plačili. Obravnavana so tudi glavna tržna in regulativna dogajanja v tem obdobju, na kratko pa se poročilo dotakne tudi pregledniških nalog Eurosistema in njegovega pristopa k pregledu nad delovanjem sistemov. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Strategija Eurosistema o plačilih malih vrednosti

Svet ECB se je 9. aprila 2021 seznanil z dogajanji in tekočim delom v zvezi s strategijo Eurosistema o plačilih malih vrednosti ter odobril objavo s tem povezanega dokumenta. V njem so pojasnjeni razlogi za oblikovanje strategije, vsebuje pa tudi pregled dejavnosti, ki so načrtovane ali se trenutno izvajajo, tudi če še niso v celoti dokončane. Dodatne informacije za širšo javnost bodo kmalu na voljo v posebnem razdelku na spletnem mestu ECB.

Poročilo Eurosistema o javnem posvetovanju o digitalnem euru

ECB je 14. aprila 2021 objavila poročilo Eurosistema o javnem posvetovanju o digitalnem euru in s tem povezano sporočilo za javnost. V poročilu so predstavljeni rezultati analize 8.221 prispevkov, oddanih v javnem posvetovanju ECB, ki je potekalo od sredine oktobra 2020 do sredine januarja 2021. Poročilo bo pomemben vir informacij za Svet ECB, ko se bo tekom letošnjega leta odločil, ali naj začne fazo formalnega proučevanja pred morebitno uvedbo digitalnega eura.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pravilih zaokroževanja za plačila v eurih na Slovaškem

Svet ECB je 20. aprila 2021 Mnenje CON/2021/14 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Statistika

Prenovitev Smernice ECB o denarni in finančni statistiki in njena razdelitev v pet novih smernic

Svet ECB je 26. marca 2021 sklenil prenoviti obstoječo Smernico ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki in jo razdeliti v pet novih smernic. Postopek prenovitve in razdelitve te smernice, ki obravnava prenos statističnih informacij iz nacionalnih centralnih bank v ECB, je bil uveden, da bi se zagotovila kakovost vsebine smernice spričo njene dolžine, obsežnih sprememb od leta 2014 in velikega razpona obravnavanih sektorskih področij. Smernica je bila razdeljena v naslednjih pet novih smernic: Smernica ECB/2021/11 o statistiki postavk bilance stanja in statistiki obrestnih mer denarnih finančnih institucij; Smernica ECB/2021/12 o statističnih informacijah, ki se poročajo o finančnih posrednikih, ki niso denarne finančne institucije; Smernica ECB/2021/13 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil; Smernica ECB/2021/14 o statističnih informacijah, ki se poročajo o konsolidiranih bančnih podatkih; Smernica ECB/2021/15 o statističnih informacijah, ki se poročajo o izdajah vrednostnih papirjev. Zaradi prenovitve in razdelitve so bile narejene nekatere vsebinske spremembe glede na izvirno smernico. Tako je v Smernici ECB/2021/11 upoštevano sprejetje Uredbe (EU) 2021/379 o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2021/2) ter sprejetje sklepa Sveta ECB iz junija 2020 o razširitvi kroga kreditnih institucij, za katere se informacije o posameznih postavkah bilance stanja posredujejo ECB. Poleg tega se s Smernico ECB/2021/13 uvajajo spremembe, ki izhajajo iz spremembe Uredbe (EU) 2020/2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2020/59). Pet novih smernic bo začelo veljati 1. februarja 2022, ko bo s Smernico ECB/2021/16 zaradi pravne varnosti razveljavljena tudi Smernica ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki. Novi pravni akti bodo kmalu na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov o četrtletnih finančnih računih za leto 2020

Svet ECB je 12. aprila 2021 odobril objavo poročila za leto 2020 o kakovosti podatkov o nacionalnih četrtletnih finančnih računih in se seznanil s spremembo, po kateri se bo v prihodnje to poročilo pripravljalo vsaki dve leti, tako da bo naslednje objavljeno spomladi 2023. Tokratno poročilo bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Končno projektno poročilo o ciljno usmerjenem pregledu notranjih modelov

Svet ECB 30. marca 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri in objavi končno projektno poročilo o ciljno usmerjenem pregledu notranjih modelov (TRIM). TRIM je bil večletni projekt, ki ga je ECB zagnala v začetku leta 2016 v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi držav, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Njegov namen je bil oceniti, ali notranji modeli prvega stebra, ki jih uporabljajo pomembne institucije pod evropskim bančnim nadzorom, izpolnjujejo veljavne regulativne zahteve ter ali so njihovi rezultati zanesljivi in primerljivi. Poleg tega je bil cilj projekta TRIM poenotiti nadzorne prakse za notranje modele v celotnem območju EMN. Poročilo in z njim povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije