Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada aprīlis

2021. gada 23. aprīlis

Tirgus operācijas

Vairs netiek piedāvātas likviditāti ASV dolāros palielinošas operācijas ar dzēšanas termiņu 84 dienas

Padome 2021. gada 19. aprīlī apstiprināja, ka ar 2021. gada 1. jūliju tiek pārtrauktas likviditāti ASV dolāros palielinošas operācijas ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Lēmumu par likviditāti ASV dolāros palielinošu operāciju ar dzēšanas termiņu 84 dienas pārtraukšanu kopīgi pieņēma Anglijas Banka, Japānas Banka, ECB un Šveices Nacionālā Banka, konsultējoties ar Federālo rezervju sistēmu. Attiecīgs kopīgs paziņojums presei, ko sagatavoja šīs centrālās bankas, tika publicēts 2021. gada 23. aprīlī un pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jauna nodrošinājuma mobilizācijas un norēķinu politika

Padome 2021. gada 6. aprīlī apstiprināja Eurosistēmas nodrošinājuma norēķinu politiku TARGET2 vērtspapīriem (T2V) ietvaros, kas stāsies spēkā ar Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (ECMS) darbības uzsākšanu 2023. gada novembrī. Saskaņā ar jauno T2V norēķinu politiku euro zonas nacionālās centrālās bankas (NCB) pieņems mobilizētu atbilstošu tirgojamu nodrošinājumu no monetārās politikas darījuma partneriem tikai kontos, kas turēti centrālajos vērtspapīru depozitārijos (CVD), kuri ietilpst T2V. Darījuma partneri var turpināt pēc savas izvēles uzturēt savus primāros vērtspapīru kontus jebkurā CVD (neraugoties uz to, vai attiecīgais CVD ietilpst T2V). T2V norēķinu politika vēl vairāk uzlabo nodrošinājuma mobilizāciju un norēķinus Eurosistēmas kredītoperācijās, tādējādi veicinot ES finanšu tirgus integrāciju, vienlaikus saglabājot drošību un nodrošinot vienlīdzīgus darbības nosacījumus. Darījuma partneriem būs iespēja izmantot T2V vienoto norēķinu procedūru un tās automatizētā nodrošinājuma funkcionalitātes priekšrocības, kā arī uzlabot savu vērtspapīru un naudas kontu pārvaldību. Drīzumā tiks sagatavoti attiecīgie Eurosistēmas dokumentācijas grozījumi, atspoguļojot iepriekšminētās politikas pārmaiņas. Attiecīgs paziņojums tika publicēts 2021. gada 13. aprīlī un pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas 2020. gada pārraudzības ziņojums

Padome 2021. gada 6. aprīlī pieņēma zināšanai Eurosistēmas pārraudzības ziņojumu un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Ziņojumā sniegts pārskats par Eurosistēmas veikto pārraudzību saistībā ar finanšu tirgus infrastruktūrām (FTI) un maksājumiem laikā no 2017. līdz 2020. gadam. Tajā ietvertas arī galvenās tirgus un regulējuma norises pārskata periodā, kā arī sniegts īss ieskats par Eurosistēmas pārraudzības pilnvarām un tās pieeju pārraudzībai. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu stratēģija

Padome 2021. gada 9. aprīlī pieņēma zināšanai norises saistībā ar notiekošo darbu Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu stratēģijas ietvaros un apstiprināja attiecīga dokumenta publicēšanu. Paziņojumā sniegts ieskats par stratēģijas pamatojumu un pārskats par plānoto vai pašlaik veikto darbību, pat ja tā vēl nav pabeigta. Drīzumā atsevišķā ECB interneta vietnes sadaļā būs pieejama papildu informācija, kas paredzēta plašai sabiedrībai.

Eurosistēmas ziņojums par sabiedrisko apspriešanu digitālā euro jomā

Padome 2021. gada 14. aprīlī publicēja Eurosistēmas ziņojumu par sabiedrisko apspriešanu digitālā euro jomā un attiecīgo paziņojumu presei. Ziņojumā izklāstīti no 2020. gada oktobra vidus līdz 2021. gada janvāra vidum rīkotās ECB sabiedriskās apspriešanas kontekstā iesniegtās 8221 atbildes analīzes rezultāti. Tas veidos svarīgu pienesumu ECB Padomes darbā, kad tā šā gada turpinājumā lems par formāla izpētes posma uzsākšanu, pamatojoties uz iespējamu digitālā euro ieviešanu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par euro denominētu maksājumu noapaļošanas noteikumiem Slovākijā

Padome 2021. gada 20. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2021/14 pēc Slovākijas Republikas finanšu ministra lūguma.

Statistika

ECB pamatnostādne par monetāro un finanšu statistiku pārstrādāta un sadalīta piecās jaunās pamatnostādnēs

Padome 2021. gada 26. martā pieņēma lēmumu pārstrādāt esošo ECB Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (MFS pamatnostādne) un sadalīt to piecās jaunās pamatnostādnēs. MFS pamatnostādnes, kas attiecas uz statistiskās informācijas nosūtīšanu no NCB uz ECB, pārstrādāšana un sadalīšana tika uzsākta, lai nodrošinātu tās satura kvalitāti, ņemot vērā tās garumu, būtiskos grozījumus, kas veikti kopš 2014. gada, kā arī plašo dažādo sektoru jomu tvērumu. Tika izstrādātas šādas jaunas piecas pamatnostādnes. Pamatnostādne ECB/2021/11 par bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu procentu likmju statistiku; Pamatnostādne ECB/2021/12 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes; Pamatnostādne ECB/2021/13 par maksājumu statistikas pārskatu sniegšanas prasībām; Pamatnostādne ECB/2021/14 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par konsolidētajiem banku datiem; Pamatnostādne ECB/2021/15 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par vērtspapīru emisijām. MFS pamatnostādnes pārstrādātās redakcijas un sadalīšanas rezultātā tika veiktas dažas satura pārmaiņas. Konkrēti, Pamatnostādnē ECB/2021/11 ņemta vērā pieņemtā Regula (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (ECB/2021/2) un Padomes 2020. gada jūnija lēmums paplašināt to kredītiestāžu tvērumu, par kurām ECB tiek nosūtīta atsevišķa bilances posteņu informācija. Turklāt Pamatnostādnē ECB/2021/13 ieviestas pārmaiņas, atspoguļojot grozījumus Regulā (ES) 2020/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2020/59). Piecas jaunās pamatnostādnes stāsies spēkā ar 2022. gada 1. februāri un tajā pašā laikā juridiskās noteiktības dēļ MFS pamatnostādni aizstās Pamatnostādne ECB/2021/16. Jaunie tiesību akti drīzumā būs pieejami EUR-Lex interneta vietnē.

2020. gada statistikas datu kvalitātes ziņojums par ceturkšņa finanšu kontiem

Padome 2021. gada 12. aprīlī apstiprināja publicēšanai 2020. gada kvalitātes ziņojumu par euro zonas un nacionālajiem ceturkšņa finanšu kontiem un pieņēma zināšanai, ka turpmāk šis ziņojums tiks publicēts reizi divos gados. Nākamais izdevums tiks publicēts 2023. gada pavasarī. Ziņojums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Projekta galaziņojums par iekšējo modeļu mērķpārbaudi

Padome 2021. gada 30. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt un publicēt projekta galaziņojumu par iekšējo modeļu mērķpārbaudi (TRIM). TRIM bija vairāku gadu projekts, ko ECB uzsāka 2016. gada sākumā ciešā sadarbībā ar to valstu, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM), kompetentajām iestādēm. TRIM mērķis bija novērtēt Eiropas banku uzraudzībai pakļauto nozīmīgo iestāžu izmantoto 1. pīlāra iekšējo modeļu atbilstību piemērojamajām regulatīvajām prasībām un to rezultātu salīdzināmību un uzticamību. Turklāt TRIM mērķis bija saskaņot ar iekšējiem modeļiem saistīto uzraudzības praksi VUM ietvaros. Ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem