Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Απρίλιος 2021

23 Απριλίου 2021

Δραστηριότητες αγορών

Διακοπή της προσφοράς πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 84 ημερών

Στις 19 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διακοπή, από 1ης Ιουλίου 2021, των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 84 ημερών. Η απόφαση να διακοπεί η προσφορά ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 84 ημερών λήφθηκε από κοινού με την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την ΕΚΤ και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, σε διαβούλευση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Σχετικό κοινό δελτίο Τύπου, το οποίο συντόνισαν μεταξύ τους αυτές οι κεντρικές τράπεζες, εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2021 και είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Νέες πολιτικές για την παροχή και τον διακανονισμό εξασφαλίσεων

Στις 6 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα πολιτική του Ευρωσυστήματος για τον διακανονισμό εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του TARGET2-Securities (T2S) η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Εξασφαλίσεων του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική διακανονισμού του T2S, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στη ζώνη του ευρώ θα δέχονται τις παρεχόμενες επιλέξιμες εμπορεύσιμες εξασφαλίσεις από τους οικείους αντισυμβαλλόμενους νομισματικής πολιτικής μόνο σε λογαριασμούς που διακρατούνται σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) τα οποία είναι μέρος του T2S. Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να διακρατούν τους οικείους λογαριασμούς τίτλων σε οποιαδήποτε ΚΑΤ της επιλογής τους (είτε το εν λόγω ΚΑΤ είναι μέρος του T2S είτε όχι). Η πολιτική διακανονισμού του T2S ενισχύει περαιτέρω την αποδοτικότητα της διαδικασίας παροχής και διακανονισμού εξασφαλίσεων στο πλαίσιο των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, στηρίζοντας έτσι την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς της ΕΕ και παράλληλα διατηρώντας την ασφάλεια και προωθώντας ίσους όρους ανταγωνισμού. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν από τις εναρμονισμένες διαδικασίες διακανονισμού του T2S και τη λειτουργία αυτόματης παροχής εξασφαλίσεων που διαθέτει καθώς και να βελτιώσουν τη διαχείριση των λογαριασμών τους σε τίτλους και μετρητά. Η προετοιμασία για τις τροποποιήσεις των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης του Ευρωσυστήματος θα γίνει σε εύθετο χρόνο προκειμένου να αποτυπωθούν οι προαναφερθείσες αλλαγές πολιτικής. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στις 13 Απριλίου 2021 και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση επίβλεψης του Ευρωσυστήματος – 2020

Στις 6 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης επίβλεψης του Ευρωσυστήματος και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις δραστηριότητες επίβλεψης που διενήργησε το Ευρωσύστημα την περίοδο 2017-2020 και αφορούσαν τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις πληρωμές. Καλύπτει επίσης τις βασικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στις αγορές και στο κανονιστικό πλαίσιο την υπό εξέταση περίοδο και πραγματεύεται εν συντομία την εντολή επίβλεψης που έχει ανατεθεί στο Ευρωσύστημα και την προσέγγισή του ως προς αυτήν. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Η στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές λιανικής

Στις 9 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των εξελίξεων στις εργασίες που εξακολουθεί να διενεργεί το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τις πληρωμές λιανικής και ενέκρινε το σχετικό έγγραφο προς δημοσίευση. Το υπόμνημα παρέχει πληροφορίες για τους παράγοντες που κινητοποιούν τη στρατηγική και παρουσιάζει συνοπτικά τις ενέργειες που προγραμματίζεται να αναληφθούν ή έχουν επί του παρόντος αναληφθεί, έστω κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Περισσότερες πληροφορίες για το ευρύ κοινό θα είναι σύντομα διαθέσιμες σε ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Έκθεση του Ευρωσυστήματος σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ

Στις 14 Απριλίου 2021 η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση του Ευρωσυστήματος σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ και σχετικό δελτίο Τύπου. Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 8.221 απαντήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΕΚΤ η οποία πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Οκτωβρίου του 2020 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2021. Η έκθεση θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην απόφαση την οποία πρόκειται να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αργότερα εφέτος σχετικά με το εάν θα ξεκινήσει επίσημη φάση έρευνας ενόψει μιας πιθανής εισαγωγής ψηφιακού ευρώ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους κανόνες στρογγυλοποίησης για πληρωμές σε ευρώ στη Σλοβακία

Στις 20 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/14, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Στατιστικά στοιχεία

Αναδιατύπωση και διάσπαση της κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική σε πέντε νέες κατευθυντήριες γραμμές

Στις 26 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναδιατυπώσει και να διασπάσει την υφιστάμενη κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (κατευθυντήρια γραμμή ΝΧΣ) σε πέντε νέες κατευθυντήριες γραμμές. Η διαδικασία αναδιατύπωσης και διάσπασης της κατευθυντήριας γραμμής ΝΧΣ, η οποία αφορά τη διαβίβαση στατιστικών πληροφοριών από τις ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ, ξεκίνησε προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του περιεχομένου της λόγω της έκτασής της, των σημαντικών τροποποιήσεών της από το 2014 και μετά και του ευρέος φάσματος των διαφορετικών τομέων που καλύπτει. Οι πέντε νέες κατευθυντήριες γραμμές είναι οι εξής: κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/11 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/12 σχετικά με την παροχή στατιστικών πληροφοριών για τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, πλην των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/13 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τις στατιστικές πληρωμών, κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/14 σχετικά με την παροχή στατιστικών πληροφοριών για τα ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία, κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/15 σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται για τις εκδόσεις τίτλων. Η διαδικασία αναδιατύπωσης και διάσπασης οδήγησε σε ορισμένες αλλαγές ως προς την ουσία σε σύγκριση με την κατευθυντήρια γραμμή ΝΧΣ. Συγκεκριμένα, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/11 λαμβάνει υπόψη την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/379 σχετικά με τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2021/2) και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιουνίου 2020 να επεκτείνει το πεδίο των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα οποία διαβιβάζονται στην ΕΚΤ επιμέρους στοιχεία λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/13 εισάγει αλλαγές που αποτυπώνουν τις τροποποιήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 1409/2013 σχετικά με τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2020/59). Οι πέντε νέες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και η κατευθυντήρια γραμμή ΝΧΣ θα καταργηθεί την ίδια στιγμή από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2021/16 για λόγους ασφάλειας δικαίου. Οι νέες νομικές πράξεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην πύλη EUR-Lex.

Έκθεση του 2020 σχετικά με την ποιότητα στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

Στις 12 Απριλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης ποιότητας του 2020 όσον αφορά τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σε επίπεδο ζώνης ευρώ και εθνικό επίπεδο και έλαβε γνώση για το γεγονός ότι στο προσεχές μέλλον η έκθεση θα καταρτίζεται κάθε δύο έτη και ότι η επόμενη έκδοση θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 2023. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ προσεχώς.

Τραπεζική εποπτεία

Τελική έκθεση έργου σχετικά με τη στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων

Στις 30 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει την τελική έκθεση έργου σχετικά με τη στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models - TRIM) και τη δημοσίευσή της. Η TRIM ήταν ένα πολυετές έργο που ξεκίνησε από την ΕΚΤ στις αρχές του 2016 σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των χωρών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Σκοπός της TRIM ήταν να αξιολογήσει κατά πόσον τα εσωτερικά υποδείγματα του Πυλώνα I που χρησιμοποιούνται από τα σημαντικά ιδρύματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας ήταν κατάλληλα ενόψει των εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων και κατά πόσον τα αποτελέσματά τους είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα. Επιπλέον, σκοπός της TRIM ήταν να εναρμονιστούν οι εποπτικές πρακτικές που αφορούν τα εσωτερικά υποδείγματα εντός του ΕΕΜ. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου