Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2021 г.

19 февруари 2021 г.

Пазарни операции

Годишен преглед на списъка на приемливи нерегулирани пазари и списъка на признати агенции в рамката за обезпеченията на Евросистемата

В резултат от годишния преглед на тези списъци на 22 януари 2021 г. Управителният съвет взе решение да добави пазара SI ENTER в списъка на приемливите нерегулирани пазари и две агенции (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) и Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) в списъка на признатите агенции. И двата списъка са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Изменение на решението за третата поредица целеви дългосрочни операции по рефинансиране

На 29 януари 2021 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2021/124 (ЕЦБ/2021/3) за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (TLTRO-III). Управителният съвет също така взе решение, че до 15 февруари 2021 г.: i) са разрешени промени в състава на групи за TLTRO-III чрез включване на нови членове – само институции, които не са част от друга призната група за TLTRO-III, и ii) е възможно да се формират нови групи за TLTRO-III от контрагенти, които са участвали индивидуално в предходни операции по TLTRO-III, за да се даде възможност на тези контрагенти да започнат да участват групово, считано от седмата операция по TLTRO-III. Преработеният календар за TLTRO-III е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Обща позиция на Евросистемата относно свързано с изменението на климата, устойчиво и отговорно инвестиране в несвързаните с паричната политика портфейли

На 3 февруари 2021 г. Управителният съвет прие обща позиция на Евросистемата относно прилагането на практика на принципи за устойчиво и отговорно инвестиране, свързано с изменението на климата, в деноминираните в евро портфейли на ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната, несвързани с паричната политика. Това подготвя условията за измерване на емисиите на парникови газове и други показатели на тези портфейли, свързани с устойчивото и отговорно инвестиране. Евросистемата има за цел в рамките на следващите две години да започне да оповестява годишни свързани с климата показатели на тези видове портфейли. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на решението относно временната програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия

На 10 февруари 2021 г. Управителният съвет прие изменения на Решение (ЕС) 2020/440 относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) (ЕЦБ/2020/17). Преработеният правен акт (Решение (ЕС) 2021/174 (ЕЦБ/2021/6)) прилага свързани с PEPP решения, които Управителният съвет взе на 10 декември 2020 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменения на споразуменията за TARGET2-Securities

На 22 януари 2021 г. Управителният съвет одобри технически корекции в Рамковото споразумение за TARGET2-Securities и Споразумението за участие със собствена валута в TARGET2-Securities. Актуализациите са свързани със следните части от споразуменията: Раздел 1 (Определения), Раздел 5 (Описание на услугата), Раздел 8 (Управление) и Раздел 9 (Управление на изменения и нови версии). И двата изменени документа скоро ще бъдат подписани от страните по договорите.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент относно презграничните плащания в рамките на Съюза

На 25 януари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/3 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank

На 4 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/4 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank

На 4 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/5 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank.

Назначаване на нов член на Комитета за наблюдение на краткосрочния лихвен процент в евро

На 15 февруари 2021 г. Управителният съвет назначи г-жа Имен Рамуни-Русо, генерален директор на ГД „Пазарни операции“, като новия представител на ЕЦБ в Комитета за наблюдение на краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), с незабавно действие. Назначението се случва след промяната в длъжността на бившия член на комитета, г-жа Корнелия Холтхаузен, която неотдавна пое нови отговорности в ЕЦБ. Комитетът за наблюдение на €STR извършва прегледи, подлага на критични анализи и изготвя доклади за всички аспекти на процеса по определяне на €STR съгласно Насоките за €STR. Допълнителна информация относно Комитета за наблюдение на €STR е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2020 г.

На 17 февруари 2021 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2020 година. Годишният отчет беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 18 февруари 2021 г. заедно с прессъобщение.

Статистика

Преглед на Регламента относно прилагане на изисквания за минимални резерви и на Регламента относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“

На 22 януари 2020 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2021/1 относно прилагането на изисквания за минимални резерви (преработения Регламент относно изискванията за минимални резерви) и Регламент ЕЦБ/2021/2 относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (преработения Регламент относно балансовите позиции). С поправките в преработения текст на Регламента относно изискванията за минимални резерви се изменят: обхватът на кредитните институции, обект на изискванията за минимални резерви, който вече включва системните инвестиционни посредници; условията, при които средства се отчитат към изискванията за резерви; и условията за докладване на резервната база на агрегирана основа. Съгласно поправките в преработения Регламент относно балансовите позиции от началото на 2022 г ще се предоставят нови статистически данни за анализа на паричните и кредитните тенденции в еврозоната. През февруари 2020 г. проектът на преразгледания Регламент относно балансовите позиции беше публикуван за публична консултация. Обобщаващ документ с коментарите, получени в публичната консултация, и последващите поправки, включени в преработения текст на Регламента относно балансовите позиции, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Надзорни приоритети за 2021 г., оценка на рисковете и уязвимостите и обобщени резултати от процеса по надзорен преглед и оценка през 2020 г.

На 19 и 26 януари 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложенията на Надзорния съвет за публикуване, от една страна, на информация относно приоритетите за банковия надзор през 2021 г. и относно оценката на рисковете и уязвимостите и, от друга страна, на обобщените резултати от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2020 г. Документите относно надзорните приоритети за 2021 г., оценката на рисковете и уязвимостите, доклада за ПНПО и прессъобщението са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно изискванията за надзорна отчетност и оповестяване в съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19

На 27 януари 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложенията на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под своя пряк надзор ЕЦБ спазва: а) Насоките на ЕБО относно изискванията за надзорната отчетност и оповестяване в съответствие с „бързата редакция“ на Регламент (ЕС) № 575/2013 в отговор на пандемията от COVID-19 (EBA/GL/2020/11) и б) Насоките за изменение на Насоки EBA/GL/2018/01 за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01) с цел гарантиране на съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19 (EBA/GL/2020/12). Бързата редакция на РКИ е част от поредица мерки, предприети от европейските институции за смекчаване на въздействието на пандемията от коронавирус (COVID-19) върху институциите във всички държави членки на ЕС. Наред с вече предоставената гъвкавост съгласно съществуващите правила се въвеждат конкретни корекции на Регламента за капиталовите изисквания (РКИ), включително временни мерки, които освен всичко останало имат за цел да подсилят кредитните потоци към предприятията и домакинствата в подкрепа на икономиката на ЕС.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19

На 28 януари 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО за изменение на Насоките относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02) (EBA/GL/2020/15). С оглед на втората вълна на пандемията от COVID-19 и съответните икономически ограничения в няколко държави членки на ЕС ЕБО взе решение да активира отново Насоките относно мораториумите, като определи нов краен срок за кандидатстване за мораториум до 31 март 2021 г. вместо предходната дата 30 септември 2020 г.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно уточняването и оповестяването на показателите за системно значение

На 8 февруари 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО относно уточняването и оповестяването на показателите за системно значение (EBA/GL/2020/14). Насоките определят данните и показателите, които ще се използват при оценките за идентифициране на глобални системно значими институции (Г-СЗИ), започвайки от процеса през 2021 г., който се основава на информация в края на 2020 г. Методологията на ЕБО за идентифициране на Г-СЗИ плътно следва подхода на Базелския комитет за банков надзор (БКБН) за установяване на глобални системно значими банки (Г-СЗБ според терминологията на БКБН), както и новите изисквания, установени в петата Директива на ЕС за капиталовите изисквания (ДКИ V).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите