Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2020 г.

18 февруари 2021 г.

  • Печалбата на ЕЦБ възлиза на 1,6 млрд. евро (спрямо 2,4 млрд. евро през 2019 г.) и е разпределена изцяло между националните централни банки.
  • Нетни приходи от лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика: 1,3 млрд. евро (спрямо 1,4 млрд. евро през 2019 г.).
  • Балансовото число на ЕЦБ нараства до 569 млрд. евро (спрямо 457 млрд. евро през 2019 г.).

Одитираният финансов отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2020 г. показва печалба за годината в размер на 1643 млн. евро (спрямо 2366 млн. евро през 2019 г.). Спадът от 722 млн. евро в сравнение с предходната година се дължи основно на по-ниския нетен доход от лихви по чуждестранните резервни активи и по ценните книжа, държани за целите на паричната политика. След решение на Управителния съвет сумата от 48 млн. евро е прехвърлена към провизиите на ЕЦБ за финансови рискове и печалбата на ЕЦБ съответно намалява със същия размер.

През 2020 г. нетният доход от лихви е с общ размер 2017 млн. евро (спрямо 2686 млн. евро през 2019 г.). Нетният доход от лихви по чуждестранните резервни активи намаля до 474 млн. евро (спрямо 1052 млн. евро през 2019 г.) поради по-ниските приходи от лихви по портфейла в щатски долари. Нетният доход от лихви по ценните книжа, държани за целите на паричната политика, намаля до 1337 млн. евро (спрямо 1447 млн. евро през 2019 г.), основно поради по-ниския приход от лихви по програмата за пазарите на ценни книжа в резултат от изплащания.

Реализираните печалби от финансови операции нараснаха до 342 млн. евро (спрямо 197 млн. евро през 2019 г.). Увеличението се дължи главно на по-високите ценови печалби от продажби на деноминирани в щатски долари ценни книжа, тъй като пазарната им стойност бе повлияна положително от спада на доходността на облигациите в щатски долари през 2020 г.

Обезценките са в размер на 26 млн. евро (спрямо 20 млн. евро през 2019 г.). Те се дължат главно на нереализирани ценови загуби по ценни книжа в портфейла в щатски долари и на нереализирани курсови загуби, възникващи от наличностите в китайски юани.

Провеждат се тестове за обезценка на ценните книжа, държани от ЕЦБ в портфейлите по паричната политика, които се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Въз основа на резултатите от тези тестове не са отчетени загуби от обезценка по тези портфейли.

Общите разходи за персонала отбелязват нарастване до 646 млн. евро (спрямо 566 млн. евро през 2019 г.) поради по-голямата средна численост на персонала през 2020 г., най-вече в банковия надзор, и поради по-големите разходи, свързани с доходи след приключване на трудовите правоотношения, които произтичат от актюерската оценка в края на 2020 г. Показателят Други административни разходи отбеляза спад до 553 млн. евро (спрямо 590 млн. евро през 2019 г.), основно поради намаление на разходите, свързани с външни консултантски услуги и служебни пътувания.

Приходите от надзорни такси, които произтичат от такси, предназначени да възстановят направените от ЕЦБ разходи в изпълнение на надзорните ѝ задачи, възлизат на 535 млн. евро (спрямо 537 млн. евро през 2019 г.). Лекият спад през 2020 г. е обусловен от по-ниските административни разходи по отношение на поднадзорните банки, които повече от компенсират по-високите разходи за персонала в резултат от по-високия среден брой служители в банковия надзор.

Печалбата на ЕЦБ се разпределя между националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши на 29 януари 2021 г. междинно разпределение на печалбата на стойност 1260 млн. евро между НЦБ от еврозоната. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата в размер на 383 млн. евро на 19 февруари 2021 г.

Балансовото число на ЕЦБ се увеличи със 112 млрд. евро до 569 млрд. евро (спрямо 457 млрд. евро през 2019 г.). Увеличението се дължи основно на ценните книжа, закупени по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) и по програмата за закупуване на активи (APP).

В края на 2020 г. размерът на консолидирания баланс на Евросистемата, който обхваща активите и пасивите на НЦБ от еврозоната и на ЕЦБ спрямо трети страни, е 6979 млрд. евро (спрямо 4671 млрд. евро през 2019 г.). Нарастването спрямо предходната година се дължи главно на увеличението при операциите на Евросистемата по рефинансиране в резултат от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) и на ценните книжа, придобити по PEPP и APP.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, нарастват с 1063 млрд. евро до 3695 млрд. евро (спрямо 2632 млрд. евро през 2019 г.). Наличностите по APP са се увеличили с 330 млрд. евро до 2909 млрд. евро, а закупените по PEPP активи възлизат на 754 млрд. евро.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на телефон: +496913447316.

Забележки:

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
SEE ALSO

Find out more about related content