Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Finančné výkazy ECB za rok 2020

18. februára 2021

  • Zisk ECB dosiahol 1,6 mld. € (2,4 mld. € v roku 2019) a rozdeľuje sa v plnej výške národným centrálnym bankám.
  • Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky dosiahli 1,3 mld. € (1,4 mld. € v roku 2019).
  • Hodnota súvahy ECB vzrástla na 569 mld. € (457 mld. € v roku 2019).

Podľa overených finančných výkazov Európska centrálna banka (ECB) za rok 2020 dosiahla zisk vo výške 1 643 mil. € (2 366 mil. € v roku 2019). Pokles o 722 mil. € v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený najmä nižšími čistými úrokovými výnosmi z devízových rezerv a cenných papierov držaných na účely menovej politiky. Na základe rozhodnutia Rady guvernérov bol zisk zároveň znížený o sumu 48 mil. €, ktorá bola prevedená do rezervy ECB na krytie finančných rizík.

Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2020 dosiahli 2 017 mil. € (2 686 mil. € v roku 2019). Čisté úrokové výnosy z devízových rezerv sa vzhľadom na nižšie úrokové výnosy z portfólia v amerických dolároch znížili na 474 mil. € (1 052 mil. € v roku 2019). Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky klesli na 1 337 mil. € (1 447 mil. € v roku 2019), a to najmä v dôsledku nižších úrokových výnosov z programu pre trhy s cennými papiermi spôsobených splácaním cenných papierov.

Realizované zisky z finančných operácií sa zvýšili na 342 mil. € (197 mil. € v roku 2019). Ich nárast bol spôsobený predovšetkým vyššími cenovými ziskami z predaja cenných papierov denominovaných v amerických dolároch, keďže pokles výnosov dolárových dlhopisov v roku 2020 mal kladný účinok na ich trhovú hodnotu.

Rozsah zníženia hodnoty aktív predstavoval 26 mil. € (20 mil. € v roku 2019), pričom jeho hlavnou príčinou boli nerealizované cenové straty z cenných papierov v dolárovom portfóliu a nerealizované kurzové straty z aktív denominovaných v čínskych jüanoch.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, podliehajú testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov za tieto portfóliá neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Celkové personálne náklady vzrástli na 646 mil. € (566 mil. € v roku 2019) v dôsledku vyššieho priemerného počtu zamestnancov v roku 2020, najmä v odbore bankového dohľadu, a vyšších nákladov na dávky po skončení pracovného pomeru spôsobené poistno-matematickým ocenením ku koncu roka 2020. Ostatné administratívne náklady sa predovšetkým v dôsledku poklesu nákladov na externé poradenstvo a cestovných nákladov znížili na 553 mil. € (590 mil. € v roku 2019).

Príjem z poplatkov za dohľad účtovaných na pokrytie nákladov ECB na výkon úloh v oblasti dohľadu predstavoval 535 mil. € (537 mil. € v roku 2019). Jeho mierny pokles v roku 2020 bol spôsobený znížením administratívnych nákladov spojených s výkonom dohľadu, ktoré prevážilo nárast personálnych nákladov v dôsledku vyššieho priemerného počtu zamestnancov bankového dohľadu.

Zisk ECB sa rozdeľuje medzi národné centrálne banky krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 1 260 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 29. januára 2021. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 383 mil. € dňa 19. februára 2021.

Celková hodnota súvahy ECB stúpla o 112 mld. € na 569 mld. € (457 mld. € v roku 2019). Jej nárast bol spôsobený najmä nákupom cenných papierov v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) a programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Ku koncu roka 2020 hodnota konsolidovanej súvahy Eurosystému, ktorá pozostáva z aktív a pasív národných centrálnych bánk krajín eurozóny a ECB voči tretím stranám, predstavovala 6 979 mld. € (4 671 mld. € v roku 2019). Jej nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom pramenil predovšetkým zo zvýšeného objemu refinančných operácií Eurosystému v dôsledku tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) a z nákupu cenných papierov v rámci programov PEPP a APP.

Objem cenných papierov Eurosystému na účely menovej politiky vzrástol o 1 063 mld. € na 3 695 mld. € (2 632 mld. € v roku 2019). Objem aktív programu APP stúpol o 330 mld. € na 2 909 mld. € a objem nákupov v rámci programu PEPP dosiahol 754 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +496913447316. William.Lelieveldt@ecb.europa.eu

Poznámky:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
SEE ALSO

Find out more about related content