Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2020

18 lutego 2021

  • Zysk EBC wyniósł 1,6 mld euro (2019: 2,4 mld euro) i zostaje w całości rozdzielony między krajowe banki centralne.
  • Przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wyniosły 1,3 mld euro (2019: 1,4 mld euro).
  • Suma bilansowa EBC wzrosła do 569 mld euro (2019: 457 mld euro).

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2020, zbadane przez biegłego rewidenta, pokazuje, że roczny zysk wyniósł 1643 mln euro (2019: 2366 mln euro). Spadek o 722 mln euro w porównaniu z poprzednim rokiem wynika głównie z niższych przychodów netto z tytułu odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych i papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej. Decyzją Rady Prezesów przekazano także 48 mln euro do rezerwy EBC na ryzyka finansowe, przez co jego zysk zmniejszył się o tę samą kwotę.

W 2020 wynik z tytułu odsetek wyniósł 2017 mln euro (2019: 2686 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych zmalały do 474 mln euro (2019: 1052 mln euro) wskutek niższych przychodów odsetkowych z portfela dolarowego. Przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej obniżyły się do 1337 mln euro (2019: 1447 mln euro), głównie z powodu niższych przychodów odsetkowych z programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (SMP), co wynikało z wykupu papierów.

Zrealizowane zyski z tytułu operacji finansowych wzrosły do 342 mln euro (2019: 197 mln euro). Było to wynikiem przede wszystkim wyższych zysków cenowych na sprzedaży papierów wartościowych nominowanych w dolarach, na których wartość rynkową dodatnio wpłynęło obniżenie się w 2020 rentowności obligacji dolarowych.

Odpisy aktualizujące wyniosły 26 mln euro (2019: 20 mln euro) i wynikały głównie z niezrealizowanych strat cenowych na papierach wartościowych z portfela dolarowego oraz niezrealizowanych strat kursowych na zasobie renminbi.

Papiery wartościowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem utraty wartości), poddaje się testom na utratę wartości. Wyniki tych testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Łączne koszty osobowe wzrosły do 646 mln euro (2019: 566 mln euro) wskutek wyższego średniego zatrudnienia w 2020, głównie w pionie nadzoru bankowego, oraz wyższych obciążeń z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia w następstwie wyceny aktuarialnej na koniec roku 2020. Pozostałe koszty administracyjne zmalały do 553 mln euro (2019: 590 mln euro), przede wszystkim z powodu obniżenia się kosztów konsultantów zewnętrznych i podróży służbowych.

Przychody z tytułu opłat nadzorczych nakładanych w celu pokrycia ponoszonych przez EBC kosztów wykonywania zadań nadzorczych wyniosły 535 mln euro (2019: 537 mln euro). Ich niewielki spadek w 2020 wynikał z obniżenia się kosztów administracyjnych związanych z zadaniami nadzorczymi, które z nadwyżką skompensowało wzrost kosztów osobowych wynikający z wyższego średniego zatrudnienia w nadzorze bankowym.

Zysk EBC jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podjęła decyzję, żeby 29 stycznia 2021 w ramach tymczasowego podziału zysku rozdzielić między krajowe banki centralne ze strefy euro kwotę 1260 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowała, że pozostała część zysku w kwocie 383 mln euro zostanie rozdzielona 19 lutego 2021.

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 112 mld euro, do 569 mld euro (2019: 457 mld euro). Przyczyniły się do tego przede wszystkim papiery wartościowe nabyte w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) i programu skupu aktywów (APP).

Na koniec roku 2020 skonsolidowana suma bilansowa Eurosystemu, na którą składają się aktywa i zobowiązania krajowych banków centralnych ze strefy euro i EBC wobec osób trzecich, wyniosła 6979 mld euro (2019: 4671 mld euro). Jej wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem był następstwem zwłaszcza zwiększenia się skali operacji refinansujących Eurosystemu w wyniku trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) i zakupów papierów wartościowych w ramach programów PEPP i APP.

Zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej zwiększyły się o 1063 mld euro, do 3695 mld euro (2019: 2632 mld euro). Portfel programu APP wzrósł o 330 mld euro, do 2909 mld euro, a zakupy w ramach programu PEPP wyniosły 754 mld euro.

Kontakt z mediami William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Uwagi:

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
SEE ALSO

Find out more about related content