Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB 2020 metų finansinės ataskaitos

2021 m. vasario 18 d.

  • ECB pelnas sudarė 1,6 mlrd. eurų (2019 m. – 2,4 mlrd. eurų). Visa suma paskirstoma nacionaliniams centriniams bankams.
  • Grynosios palūkanų pajamos už pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius sudarė 1,3 mlrd. eurų (2019 m. – 1,4 mlrd. eurų).
  • ECB balansas padidėjo iki 569 mlrd. eurų (2019 m. sudarė 457 mlrd. eurų).

Europos Centrinio Banko (ECB) audituotos 2020 m. finansinės ataskaitos rodo, kad metų pelnas sudarė 1 643 mln. eurų (2019 m. – 2 366 mln. eurų). Palyginti su ankstesniais metais, pelnas sumažėjo 722 mln. eurų daugiausia dėl sumažėjusių grynųjų palūkanų pajamų iš užsienio atsargų ir pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių. Valdančiosios tarybos sprendimu 48 mln. eurų buvo pervesti ECB finansinių rizikų atidėjiniams. Tai sumažino ECB pelną atitinkamo dydžio suma.

2020 m. grynosios palūkanų pajamos iš viso sudarė 2 017 mln. eurų (2019 m. – 2 686 mln. eurų). Grynosios palūkanų pajamos iš užsienio atsargų sumažėjo iki 474 mln. eurų (2019 m. sudarė 1 052 mln. eurų) dėl mažesnių palūkanų pajamų iš portfelio JAV doleriais. Grynosios palūkanų pajamos iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių sumažėjo iki 1 337 mln. eurų (2019 m. – 1 447 mln. eurų) daugiausia dėl to, kad dėl išpirkimų sumažėjo palūkanų pajamos iš vertybinių popierių rinkų programos (VPRP).

Realizuotosios pajamos iš finansinių operacijų padidėjo iki 342 mln. eurų (2019 m. – 197 mln. eurų). Šį padidėjimą daugiausia lėmė tai, kad dėl kainos pokyčio gauta daugiau realizuotųjų pajamų iš vertybinių popierių JAV doleriais pardavimo, nes jų rinkos vertei teigiamą įtaką padarė 2020 m. mažėjęs obligacijų JAV doleriais pajamingumas.

Nurašymai sudarė 26 mln. eurų (2019 m. – 20 mln. eurų) ir juos daugiausia lėmė nerealizuotasis nuostolis dėl JAV doleriais laikomų vertybinių popierių kainos pokyčio ir nerealizuotasis nuostolis dėl valiutų kursų pokyčio, susidariusio Kinijos juanių pozicijoje.

Kasmet vertinami ECB pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių, kurie į apskaitą įtraukiami amortizuota savikaina, atsižvelgiant į vertės sumažėjimą, metinio vertės sumažėjimo požymiai. Remiantis atlikto vertinimo rezultatais, jokių nuostolių dėl šių portfelių vertės sumažėjimo į apskaitą neįtraukta.

Bendros personalo išlaikymo išlaidos padidėjo iki 646 mln. eurų (2019 m. – 566 mln. eurų), nes 2020 m. padidėjo vidutinis darbuotojų, ypač Bankų priežiūros tarnybos, skaičius. Kita priežastis – dėl 2020 m. pabaigoje atlikto aktuarinio vertinimo padidėjo išlaidos išmokoms tarnautojams pasibaigus jų darbo santykiams. Kitos administracinės išlaidos sumažėjo iki 553 mln. eurų (2019 m. – 590 mln. eurų). Šios išlaidos sumažėjo daugiausia dėl sumažėjusių išlaidų, susijusių su išorės konsultantų paslaugomis, ir retesnių verslo kelionių.

Pajamos iš priežiūros mokesčių sudarė 535 mln. eurų. Priežiūros mokesčiai renkami ECB išlaidoms, patirtoms vykdant su kredito įstaigų priežiūra susijusius uždavinius, padengti. 2019 m. ši suma buvo 537 mln. eurų. 2020 m. šios pajamos buvo šiek tiek mažesnės dėl mažesnių su priežiūros uždaviniais susijusių administracinių išlaidų, o tai daugiau negu atsvėrė dėl padidėjusio vidutinio darbuotojų bankų priežiūros srityje skaičiaus padidėjusias personalo išlaikymo išlaidas.

ECB pelnas yra paskirstomas euro zonos nacionaliniams centriniams bankams (NCB). Valdančioji taryba nusprendė 2021 m. sausio 29 d. atlikti tarpinį pelno paskirstymą (1 260 mln. eurų) euro zonos NCB. Vakar vykusiame posėdyje Valdančioji taryba priėmė sprendimą 2021 m. vasario 19 d. paskirstyti likusią pelno dalį (383 mln. eurų).

Bendras ECB balansas padidėjo 112 mlrd. – iki 569 mlrd. eurų  (2019 m. jis buvo 457 mlrd. eurų). Šį padidėjimą daugiausia lėmė vertybiniai popieriai, įsigyti pagal specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) ir pagal turto pirkimo programą (TPP).

2020 m. pabaigoje Eurosistemos konsoliduotasis balansas – jį sudaro euro zonos NCB ir ECB turtas ir įsipareigojimai trečiųjų šalių atžvilgiu – buvo 6 979 mlrd. eurų (2019 m. – 4 671 mlrd. eurų). Palyginti su ankstesniais metais, balansas padidėjo, nes padaugėjo Eurosistemos refinansavimo operacijų, paskelbus trečiosios serijos tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (TITRO III), taip pat dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal SPPP ir TPP.

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, vertė padidėjo 1 063 mlrd. – iki 3 695 mlrd. eurų (2019 m. ji sudarė 2 632 mlrd. eurų). Pagal TPP įsigytų vertybinių popierių portfelis padidėjo 330 mlrd. – iki 2 909 mlrd. eurų, o pirkimų pagal SPPP įvykdyta už 754 mlrd. eurų.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Williamui Lelieveldtui telefonu +496913447316.

Pastabos:

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
SEE ALSO

Find out more about related content